Άρχισε το ελεύθερο κυνήγι

0

855-boar.jpg

Άνοιξε το κυνήγι για όλα τα θηράματα και σε όλες τις επιτρεπόμενες περιοχές. Τα θηράματα των οποίων το κυνήγι αρχίζει σήμερα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με την περίοδο κυνηγίου και τον επιτρεπόμενο αριθμό θηρεύσιμων ατόμων.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9-20/1

Τετάρτη Σάββατο
Κυριακή

2 ανά ομάδα

Αλεπού (Vulpes vulpes)

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς όριο

Λαγός (Lepus europeus)

15/9-10/1

Τετάρτη
Σάββατο
Κυριακή

1

Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς όριο

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9-29/2

Όλες

10

Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)

15/9-30/11

Τετάρτη
Σάββατο
Κυριακή

4

Πετροπέρδικα (Alectoris graece)

15/9-30/11

Τετάρτη
Σάββατο
Κυριακή

4

Φασιανός (Phasianus colchicus)

15/9-29/12

Τετάρτη
Σάββατο
Κυριακή

1

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

15/9/-10/2

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9/-31/1

Όλες

10

Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9/-31/1

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9/-31/1

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9/-10/2

Όλες

10

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9/-10/2

Όλες

10

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)

15/9/-31/1

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9/-10/2

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9/-10/2

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9/-10/2

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9/-10/2

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9/-10/2

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Φλυαρόπαπια (Anas strepera)

19/9-31/1

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)

15/9/-10/2

Όλες

12 συνολικά από όλα τα υδρόβια

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων