Προτάσεις για έργα και δράσεις των κυνηγών και των Συλλόγων τους

0

Δεν είναι λίγες οι φορές, που διαβάζοντας έντυπα με περιεχόμενο σχετικό με το κυνήγι διαπιστώνουμε το πάθος των Διοικητικών Συμβουλίων και των κυνηγών – μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση φιλλοπεριβαλλοντικών και φιλοθηραματικών έργων. Παρατηρήσαμε όμως ότι μετά από εγκύκλιο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας που ρυθμίζει τις απελευθερώσεις θηραματικών ειδών κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν άλλα φιλοθηραματικά έργα για να αναλώσουν την ενεργητικότητά τους και να δαπανήσουν τα χρήματά τους.

Το φιλοθηραματικό έργο των Κυνηγετικών Συλλόγων στην Ελλάδα και των κυνηγετικών οργανώσεων σε χώρες του εξωτερικού βοηθά να αντληθούν κάποιες ιδέες που αν εφαρμοστούν προσεκτικά θα συντελέσουν στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πληθυσμών των θηραματικών ειδών. Το κόστος υλοποίησης των παρακάτω έργων εντάσσεται στις φιλοθηραματικές δαπάνες κάθε συλλόγου και δεν είναι απαγορευτικό για ένα μέσο Σύλλογο ή για μια ομάδα καλοπροαίρετων κυνηγών μελών του.

Μερικά από τα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν και κάποιες δράσεις αναφέρονται πιο κάτω:
1. Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες. Η επιλογή κατάλληλων συνεργατών μεταξύ ειδικευμένων επιστημόνων (Δασολόγων, Βιολόγων, Θηραματολόγων, Δασοπόνων κλπ.) θα βοηθήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους εντάσσεται στα φιλοθηραματικά έργα του Συλλόγου, ενώ μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ως ειδικοί γραμματείς ή υπεύθυνοι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κυνηγών και κοινής γνώμης.

2. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρα Περιβάλλοντος ή Δασοπονίας ή Νερού ή Περιβάλλοντος ή υγροτόπων ή Πουλιών κλπ. ο Κυνηγετικός Σύλλογος μπορεί να οργανώσει ημερίδες με ομιλητές πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων, υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση των μελών του αλλά και την σύσφιξη των σχέσεων κυνηγών και εκπροσώπων φορέων, οργανώσεων, υπηρεσιών, αρχών, μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ.

3. Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων. Στο χώρο υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να ενημερώσουν τους κυνηγούς για θέματα που σχετίζονται με τη βιολογία και διαχείριση θηραματικών ειδών, τη διαχείριση και προστασία βιοτόπων, την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών κυνηγετικών σκύλων, την κυνηγετική και σκοπευτική αγωγή, τη λειτουργία και εξέλιξη των κυνηγετικών όπλων, την ασφάλεια, την παροχή πρώτων βοηθειών σε περί πτώση ατυχημάτων, την κυνολογία, την ισχύουσα Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία κλπ.

4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης ενδιαιτημάτων (βιοτόπων). Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης είναι η βελτίωση βιοτόπων για τα θηραματικά είδη. Ο σωστός σχεδιασμός τέτοιων έργων προϋποθέτει προσεκτική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και διάγνωση του προβλήματος (συρρίκνωση του πληθυσμού της ορεινής πέρδικας σε μια περιοχή), σαφή προσδιορισμό του στόχου (αύξηση του πληθυσμών της ορεινής πέρδικας), προσδιορισμό των αιτίων που οδήγησαν σ’ αυτή την κατάσταση (έλλειψη τροφής, αύξηση αριθμού αρπάγων), επιλογή των μέτρων που θα εφαρμοστούν (σπορές με κατάλληλα μίγματα σπόρων, έλεγχος πληθυσμού αρπάγων), ανάθεση έργου σε κυνηγούς ή αγρότες και τέλος εκτίμηση της επιτυχίας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βελτίωσης ενδιαιτημάτων χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές μπορεί να ενταχθεί στην γενικότερη αγροπεριβαλλοντική πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας.

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση επαναεισαγωγής ειδών. Λόγω πολλών παραγόντων κάποια είδη θηραματοπανίδας εξαφανίστηκαν από κάποιες περιοχές, ενώ σε άλλες συρρικνώθηκε ο πληθυσμός τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις αφού προσδιοριστεί το είδος που αντιμετωπίζει προβλήματα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιοριστικοί παράγοντες και να γίνει προσπάθεια να αρθούν. Μόνο αν γίνει αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που είναι: α}.ο σχεδιασμός της μεθόδου επαναεισαγωγής όποιου είδους επιλεγεί, β) η επιλογή του πληθυσμού από τον οποίο θα προέλθουν τα άτομα που θα εισαχθούν στην περιοχή γ) η προετοιμασία του ενδιαιτήματος (βιοτόπου), και δ) η εφαρμογή μέτρων υποστήριξης μετά την απελευθέρωση.

6. Κατασκευή και λειτουργία μικρών μονάδων εκτροφής με σκοπό την επαναεισαγωγή ειδών. Έχει αποδειχθεί εμπειρικά ότι η ανεξέλεγκτη και μη επιστημονική εκτροφή, προσαρμογή και απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας έχει πενιχρά αν όχι καταστροφικά αποτελέσματα. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι μικρές μονάδες εκτροφής που χρησιμοποιούν μεθόδους παραγωγής μικρού αριθμού πτηνών (χωρίς χρήση εκκολαπτικών μηχανών) δίνουν εύρωστα πτηνά ικανά να χρησιμοποιηθούν σε προσπάθειες επαναεισαγωγής.

Επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν να επιλεγούν είναι τα εξής:
1. Πρόσληψη εποχιακών θηροφυλάκων έως ότου καλυφθούν οι ανάγκες
από το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

2. Αγορά τετρακίνητων οχημάτων με σκοπό την κίνηση των θηροfυλάκων.

3. Αγορά χώρου με σκοπό τη στέγαση των γραφείων ή τη δημιουργία μουσείου φυσικής ιστορίας ή κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

4. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.

5. Δημιουργία τηλεοπτικών σποτ με φιλοπεριβαλλοντικό περιεχόμενο.

6. Χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών με συγκεκριμένο στόχο.

7. Εφαρμογή των προτεινόμενων από τις μελέτες διαχειριστικών μέτρων8. Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα κλπ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένες τις ευαισθησίες και τη διάθεση για παραγωγή φιλοπεριβαλλοντικού έργου προτρέπουμε κάθε ευαισθητοποιημένο κυνηγό να πλαισιώσει τις προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων.

ΠΑΝ – ΘΗΡΑΣ 2002
Περικλής Κ. Μπίρτσας
Δρ. Δασολόγος – Θηραματολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων