Ανακοίνωση της ΚΟΜΑΘ προς Κυνηγετικούς Συλλόγους

0

Επιγραμματικα αναφέρουμε το κόστος και τα δικαιολογητικά έκδοσης αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2004 2005 για την ενημέρωση τόσο των μελών του Διοικητικού σας Συμβουλίου, όσο και των κυνηγών μελών του Κυνηγετικού σας Συλλόγου.

«Ιδιαιτερότητα» της φετινής περιόδου που προηγήθηκε της ρυθμιστικής ήταν το καλό κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων των Κυνηγετικών Οργανώσεων και του Υφυπουργού Γεωργίας όσον αφορά τη λήξη του κυνηγίου καθώς και τα θηρεύσιμα είδη και επιφυλακτικότητα ως προς τις ζητηθείσες υπέρ των Κυνηγετικών Οργανώσεων αυξήσεις των τελών.

Η θέση των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου παρέμεινε και πάλι αρνητική. Από τη μεριά των κυνηγετικών οργανώσεων κατατέθηκε, μέσω της Κ.Σ.Ε., εμπεριστατωμένη έγγραφη πρόταση πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη με επιστημονικά δεδομένα.

Επιτυχίες θεωρούνται:
1. η διατήρηση του κυνηγίου όπως πέρυσι και η έστω και μερική αποδοχή του αιτήματος αύξησης των τελών υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων.
2. η μη αποδοχή του πιεστικού αιτήματος υπηρεσιακών παραγόντων για την αύξηση των τελών υπέρ Δημοσίου.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με την με αριθ. 107411/3926/ 11/08/2004 Υπουργικές Αποφάσεις η υποχρεωτική εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου καθορίζεται σε 16,13 ευρώ Ομοσπονδίας καθορίζεται σε 5,43 ευρώ, ενώ υπέρ Συνομοσπονδίας καθορίζεται ενιαία εισφορά 27,44 ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τη λειτουργία του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και το υπόλοιπο θα διατεθεί για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα ώστε με στοιχεία πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένα, να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ από το Υπουργείο ρυθμίσεις του κυνηγίου σε βάθος χρόνου.
Από το συνολικό ποσό που θα εισπράξει η ΚΣΕ τα 3,40 ευρώ για κάθε άδεια θα επιστραφούν στις Ομοσπονδίες ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Το τελικό ποσό το οποίο θα εισπράξει η Ομοσπονδία θα είναι 5 ευρώ ανά κυνηγό και έτσι υλοποιούμε σαν Δ. Σ. τη δέσμευσή μας προς εσάς για την ισοκατανομή των επί πλέον αυξήσεων που θα δέχονταν τελικά το Υπουργείο. Εξυπακούεται ότι μετά την αύξηση των τακτικών εισφορών κατά 5 ευρώ υπέρ συλλόγου, και κατά 1,6 ευρώ υπέρ Ομοσπονδίας, η έκτακτη εισφορά υπέρ ΚΟΜΑΘ καταργείται.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τις προηγούμενες ημέρες, έγινε τεράστια προσπάθεια ενημέρωσης των Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Συλλόγων για την ανάγκη απόδοσης της τυχόν αύξησης του κόστους έκδοσης άδειας θήρας στις Κυνηγετικές Οργανώσεις με ισόποση κατανομή στις τρεις βαθμίδες οργάνωσης (Συνομοσπονδία, Ομοσπονδία, Σύλλογος).
Η αρχική πρόταση ήταν 30 ευρώ. Τελικά ο κ. Υπουργός έκρινε ότι η αύξηση αυτή δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 ευρώ και πράγματι έγινε η προτεινόμενη κατανομή στις κυνηγετικές οργανώσεις.
Από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας ΚΟΜΑΘ συμφώνησαν με την αύξηση και τον τρόπο κατανομής της 49 σύλλογοι, διαφώνησαν 7 και απείχαν της διαδικασίας 4 σύλλογοι. Σε Πανελλήνιο επίπεδο το ποσοστό των Κ. Σ. που συμφώνησαν με την αύξηση του κόστους έκδοσης άδειας θήρας και τον τρόπο διάθεσής της ήταν 72% επί του συνόλου των Συλλόγων της χώρας.
Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 107411/3926/ 11/8/2004 αναφέρει ότι «Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους αντίστοιχους λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία κατά τη διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της άδειας θήρας». Κατά συνέπεια οι κυνηγετικοί σύλλογοι πρέπει να καταθέτουν στους παρακάτω λογαριασμούς τα ποσά: Α.Τ.Ε. 017 04 00361805 (Κ.Σ.Ε.) ποσό 27,44 ευρώ ανά άδεια θήρας Α.Τ.Ε 074 04 00300339 (ΣΤ’ Κ.Ο.ΜΑ.Θ.) ποσό 5,43 ευρώ ανά άδεια θήρας

Tο κυνήγι πιέζεται από πολλές πλευρές (Ευρωπαϊκή Ένωση, οικολογικές οργανώσεις, υπηρεσιακούς παράγοντες, παρασυλλόγους, λαθροθήρες κ.λ.π.) και χρειάζεται συσπείρωση και ομοψυχία από μέρους των Συλλόγων και των μελών τους. Από το περιεχόμενο της φετινής ρυθμιστικής φαίνεται ότι οι προσπάθειες μας δεν πήγαν χαμένες. Η συσπείρωση των κυνηγών, η σκληρή δουλειά των Διοικητικών Συμβουλίων και των επιστημονικών συνεργατών των οργανώσεών μας και η εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής είναι τα στοιχεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να κυνηγάμε μέσα στα αναγνωρισμένα πλαίσια της θηραματοπονίας.

Αναλυτικά το κόστος έκδοσης της άδειας θήρας (χωρίς τα ασφάλιστρα των κυνηγών, το κόστος αγοράς βιβλιαρίου θήρας, τη συνδρομή νέων μελών κ.λπ.) ανά κατηγορία είναι:
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ

Τακτικές Τοπική Περιφερειακή Γενική

Τέλη Δημοσίου (Κ.Τ.Γ.Κ.) 9,00 30,00 50,00
Πάγιο τέλος χαρτοσήμου 15,00 15,00 15,00
ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου 3,00 3,00 3,00

Υποχρεωτική εισφορά στο Σύλλογο [αναλύεται ως εξής:
α) 16,13 ευρώ στον Σύλλογο,
β) 5,43 ευρώ για την ΚΟΜΑΘ,
γ) 27,44 ευρώ για την Κ.Σ.Ε. 49,00 49,00 49,00
Χαρτόσημο στελέχους (1,2%),
έξοδα Τράπεζας,
υπεύθυνη δήλωση 0,73 0,73 0,73
Κόστος βιβλιαρίου θήρας
Ασφάλεια Έκτακτες Υπέρ Ομοσπονδίας 0,00 0,00 0,00
Υπέρ Συλλόγου ; ; ;
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ασφάλεια κυνηγών και έκτακτη εισφορά υπέρ Συλλόγου)
76,73 97,73 117,73

Θεωρούμε σκόπιμο να σας συστήσουμε να εισπράξετε σαν έκτακτη εισφορά για το σύλλογό σας, ολόκληρο το ποσό που ενέκρινε η Γενική σας Συνέλευση, το οποίο αρκετά χρόνια τώρα το εισπράττετε, δηλαδή το ελάχιστο ποσό των 8,80 ευρώ.
Θα ήταν χρήσιμο να συνεννοηθείτε όλοι οι σύλλογοι της περιοχής, να έχετε, εάν είναι δυνατόν, το ίδιο κόστος άδειας.
Η απόφαση είναι δική σας.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα των τελών η έκτακτη εισφορά υπέρ ΚΟΜΑΘ των 4,40 ευρώ καταργείται.
Τέλος θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την κατανόηση που δείξατε, σχετικά με τη διαδικασία της αποστολής της σύμφωνης γνώμης κάθε συλλόγου στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία και από εκεί στο Υπουργείο, που δεν ήταν βέβαια η καλύτερη, γεγονός που επισημάναμε εξαρχής στην ΚΣΕ. Ευχόμαστε σ’ όλους τους συναδέλφους υγεία και καλή κυνηγετική χρονιά και σ΄ εσάς, το Δ. Σ., επί πλέον πολύ κουράγιο, για να συνεχίσουμε τους αγώνες. Θυμηθείτε που ήμασταν πριν μερικά χρόνια και που φτάσαμε σήμερα. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι και τη νέα κυνηγετική περίοδο (2004 2005) οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι θα καταθέτουν υποχρεωτικά τις εισφορές τους υπέρ Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας αναγράφοντας τον σκοπό και τον ειδικό κωδικό που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο υπ’ αριθ. 626/ 27/06/2002 έγγραφο της ΚΣΕ.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης διότι οποιαδήποτε επιτυχία δεν πρέπει να μας εφησυχάζει.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων