Περιορισμός στη θήρευση πέρδικας σε Άνδρο, Τήνο, Κύθνο

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση: Κλώνου & Στεφάνου 8
841 00 Ερμούπολη
Πληροφορίες : Π. Παρισινός
Τηλ. : 22810 81651
Φαξ : 22810 82281 Ερμούπολη : 01 – 09 – 2004
Αριθ.Πρωτ.: 2260

Προς : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Κοιν.: Πίνακας διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η

O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Έχοντας υπ’όψη :

1. Τις διατάξεις του ΝΔ 86/69 “Περί Δασικού Κώδικα” (άρθρα 251,258,259 και 261), του ΝΔ 996 / 71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 & 8), του Ν. 2637/98 (άρθρο 57,58 και 59) και της υπ’αριθ. 414,985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ.κ Υφ/ργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υ.Γεωργίας “Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθ. 366,599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/β/4-2-98) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 94/93 (ΦΕΚ 40Α/22-3-1993) σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 1 του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ43/Α/92), με τις οποίες η αρμοδιότητα του Υπ.Γεωργίας να εξετάζει και να εγκρίνει αιτήματα απαγόρευσης Θήρας για περιορισμένη χρονική διάρκεια έχει μεταβιβασθεί στους κ.κ Νομάρχες και κατά συνέπεια σήμερα στους Γ.Γ.Περιφερειών.
3. Τις διατάξεις του Νόμου 2503 / 97 “Οργάνωση , διοίκηση, στελέχωση, περιφέρειας” κλπ.
4. To αριθ. 78006/2538/1-7-94 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας, σχετικό με απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
5. Tον Ν. 2240/16-9-94 (ΦΕΚ 153 Λ) “Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”.
6. Την Αριθμ. 107406/3863/05-08-7-04 απόφαση του κ. Υφυπουργού Γεωργίας που αφορά “Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2004-2005”.
7. Τα αριθ. Πρωτ. 44/12-06-2004, 11/10.8.2004, 9/09.07.2004 έγγραφα των Κυνηγετικών Συλλόγων, Ανδρου, Τήνου και Κύθνου αντίστοιχα με τα οποία προτείνεται η παρακάτω ρύθμιση.
8. Τo αριθ. Πρωτ. 364/17-06-2004 έγγραφο του Δασονομείου Ανδρου με το οποίο εκφράζετε η σύμφωνη γνώμη τους, καθώς και τα αριθ.πρωτ. 1693/10-08-04, 3055/20-08-04, 3505/18-08-04 έγγραφα των Δήμων Κορθίου, Υδρούσας Άνδρου αντίστοιχα.
9. Το αρ. Πρωτ. 3881/12-08-2004, 3583/18-08-2004 και το 3168/10.08.2004 έγγραφα των Δήμων Εξωμβούργου, Τήνου και Κύθνου αντίστοιχα με τα οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη τους.
10. Το αρ. Πρωτ. Φ1402/1543/12-08-04 έγγραφο της Δ’ΚΟΣΕ με το οποίο εκφράζεται η αντίθετη άποψή τους.
11. Την από 23-08-2004 εισήγηση του Γραφείου Θήρας της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Περιορίζουμε στα νησιά ΑΝΔΡΟ – ΤΗΝΟ – ΚΥΘΝΟ σε δύο (2) τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό νησιωτικών περδίκων ανα ημερήσια έξοδο και ανα κυνηγό κάθε Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή.

Kατά τα λοιπά που αφορούν την άσκηση Θήρας στην περιφέρεια της αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που καθορίζει η 107406/3863/05-08-7-04 απόφαση του κ. Υπουργού Γεωργίας και οι υπόλοιπες διατάξεις περί θήρας της Δασικής Νομοθεσίας.

Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με τις ποινικές διατάξεις των Δασικών Νόμων και διατάξεων ήτοι το άρθρο 287 Ν.Δ 996/1971, αρθ. 12 Ν.177/1975, αρθ.9 της 4149985/1985 κοινής Υπουργικής απόφασης.

Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής που ισχύει από την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ μέχρι 28-02-2005 αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ N. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων