ΚΥΑ για το Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου

0

1762-delta.jpg

«ΕΘΝΙΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ»

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) η οποία προωθείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία η χερσαία και η θαλάσσια περιοχή των υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής του χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο, με την ονομασία «Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου».

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου έχει συνολική έκταση 200.000 στρεμμάτων, αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας και έναν από τους πλουσιότερους της Ευρώπης. Με τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της περιοχής ως εθνικό πάρκο στοχεύουμε στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου της συγκεκριμένης περιοχής, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου. Επιδιώκεται, επίσης, η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Σημειώνω ότι έχει ήδη συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου, έχει ενεργοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιό του και έχουν εγκριθεί οι Κανονισμοί Λειτουργίας και Διαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία και χρηματοδότηση του.
Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου είναι η ένατη προστατευόμενη περιοχή που θεσμοθετείται από τον Μάρτιο του 2004. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε- επίσης στο Νομό Έβρου- η θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου του δασικού συμπλέγματος Δαδιάς-Σουφλίου και επίσης έχουν οριοθετηθεί και θεσμοθετηθεί Εθνικά Πάρκα στην Λίμνη Κερκίνη, στη Βόρεια Πίνδο, στη Λίμνη Κάρλα, στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, στον Υγρότοπο Αξιού-Αλιάκμονα-Γαλλικού-Λουδιά-Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, στη Λίμνη Καστοριάς και στο Ψαλίδι της Κω.»

Ενημερωτικά στοιχεία για την περιοχή

Το Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο έχει συνολική έκταση 200.000 στρεμμάτων περίπου (χερσαία και υδάτινη). Καλύπτει το Δέλτα του ποταμού Έβρου στο νότιο τμήμα του Νομού και καταλαμβάνει εκτάσεις στα διοικητικά όρια των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών του Νομού Έβρου.
Η περιοχή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), περιλαμβάνεται στους υγροτόπους διεθνούς ενδιαφέροντος της Σύμβασης Ramsar από το 1975 και έχει καταχωρηθεί στον Εθνικό Κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ο χαρακτηρισμός ως Εθνικού Πάρκου γίνεται με βάση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) που εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η περιοχή είναι από τους πλουσιότερους υγροτόπους της Ευρώπης ως προς τον αριθμό και τον πληθυσμό των ειδών που απαντώνται σε αυτόν. Προσελκύει αγριόχηνες, υδρόβια, παρυδάτια και αρπακτικά είδη πουλιών κλπ. Πολλά από τα είδη είναι απειλούμενα και απαντώνται πλέον σε ελάχιστους ευρωπαϊκούς υδροβιότοπους. Υπάρχει, επίσης, σημαντική βλάστηση, όπως δάση με ιτιές και λεύκες, θαμνώνες (αρμυρίκια), αλοφυτικές κοινωνίες κλπ.

Σκοπός-βασικά σημεία της Απόφασης

Σκοπός της Απόφασης είναι ο καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιδιώκεται, επίσης, η αποκατάσταση της βιολογικής ποικιλότητας, η προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και ορνιθοπανίδας και η πρόληψη δημιουργίας δυσμενών επιπτώσεων σε περιοχές και είδη που σήμερα δεν παρουσιάζουν οξυμένα προβλήματα.

Με την Απόφαση, η περιοχή χωρίζεται σε οκτώ (8) ζώνες προστασίας, ενώ οριοθετείται και Περιφερειακή Ζώνη. Συγκεκριμένα, οι ζώνες είναι οι εξής:

Ζώνη Α: Χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης (αρ. 19 του Ν.1650/1986). Περιλαμβάνει υγροτοπικές εκτάσεις στην περιοχή Αλμύρες, ακτές και νησίδες των Δελταϊκών Σχηματισμών, τη λίμνη Νυμφών και αβαθή θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά αυτών.

Ζώνη Β: Καταλαμβάνει το Δυτικό τμήμα του Πάρκου. Περιλαμβάνει τις υγροτοπικές και χέρσες εκτάσεις των περιοχών Μαυρότοπος, Νησί, Βάλτος και αβαθή θαλάσσιο χώρο νότια των περιοχών αυτών.

Ζώνη Γ: Καλύπτει μεγάλο τμήμα του βόρειου και ανατολικού μέρους του Πάρκου. Περιλαμβάνει τις λιμνοθάλασσες Δράνας, Αβγανών, Βουλγαρούδας, Μονολίμνης, υγροτοπικές εκτάσεις, χορτολίβαδα και γεωργικές καλλιέργειες.

Ζώνη Δ: Σε αυτήν υπάγεται η περιοχή που περικλείεται μεταξύ του χειμάρρου Λουτρού και της Ε.Ο Αλεξανδρούπολης-συνόρων.

Ζώνες Ε,Ζ,Η και Θ: Σε αυτές ανήκουν τμήματα που περικλείονται μεταξύ αναχωμάτων ή βραχιόνων του ποταμού Έβρου και της συνοριακής γραμμής.

Η Περιφερειακή Ζώνη περιλαμβάνει τις περιοχές νότια της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορεστιάδας, που περιβάλλουν τις Ζώνες του Πάρκου.

Οι Ζώνες Α, Β και Γ περιλαμβάνουν το κύριο μέρος των ευαίσθητων περιοχών του οικοσυστήματος του Δέλτα, των βιοτόπων και της ορνιθοπανίδας. Εκεί διαβιούν τα είδη ορνιθοπανίδας που θεωρούνται κινδυνεύοντα, σύμφωνα με τις οδηγίες 79/409 και 92/43 ΕΟΚ.

Οι Ζώνες Δ, Ε, Ζ, Η και Θ είναι περιοχές, οι οποίες έχουν επίσης σημαντική οικολογική αξία, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Επομένως, η προστασία τους κρίνεται συμβατή με την άσκηση ορισμένων παραδοσιακών δραστηριοτήτων και συμβατών οικονομικών εκμεταλλεύσεων.

Με την Απόφαση καθορίζεται ακόμα ότι:
– Επιτρέπεται σε όλη την έκταση του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου η επιστημονική έρευνα των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος.

– Επιβάλλονται κανόνες που ρυθμίζουν την παραμονή και τη διέλευση του κοινού με σκοπό την παρακολούθηση της φύσης και την αναψυχή, τη στάθμευση των οχημάτων των υπηρεσιών και των επισκεπτών, καθώς και την κατασκευή χώρων στάθμευσης των οχημάτων αυτών σε απολύτως προσδιορισμένα σημεία.

– Επιτρέπονται, ακόμα, η εκτέλεση έργων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, εφόσον έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, η κίνηση σκαφών αναψυχής (διέπεται από τους κανόνες διέλευσης των σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας), η χρήση και αποκατάσταση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως φυσικών ιχθυοτροφείων και η λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων, εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα αλάτωσης.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων