Η νέα απόφαση θήρας 2006-2007

0

1912-hunters.jpg
Υπέγραψε χθες 3-8-2006 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Μπασιάκος την Απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η Θήρα για την Κυνηγετική Περίοδο 2006 – 2007.
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο επισημαίνει ότι, “το περιεχόμενο της Απόφασης αποτελεί προϊόν διαλόγου με τους συναρμόδιους φορείς και συμπίπτει με την αντίστοιχη της περυσινής Κυνηγετικής Περιόδου, η οποία δεν προσεβλήθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως γινόταν στο παρελθόν”.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ – ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. : 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λακαφώση
Γ. Χανδρινός
Τηλ.: 210-2124712
210-2124701
FAX: 210-5242663

Αθήνα 3 Αυγούστου 2006

ΠΡΟΣ
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2006 – 2007

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261) το Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ:757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ:1188/Β/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ:68/Β/4-2-98) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
2. Το άρθρο 255 του ΝΔ 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57,παρ.4 του Ν.2637/98.
3. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).
4. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29-11-74).
5. Την Σύμβαση της Βόννης «για την διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-5-99).
6. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
7. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
8. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98 , 590/98 , 2580/00 , 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.
9. Το Ν.3028/28-6-2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
10. Τα αποτελέσματα των από 4/7 και 17/7 συσκέψεων με τις κυνηγετικές και οικολογικές οργανώσεις, καθώς και το 776/12.07.06 έγγραφο της Κ.Σ.Ε.
11. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 10-9-92).
12. Το Προεδρικό Διάταγμα 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ: Α΄ 84).
13. Το Π.Δ. 202/2004 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 84/Α).
14. Την 132/11-10-2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ: 1533/Β/14-10-2004).
15. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία διαμορφώθηκε με βάση:
α. Τις απόψεις ή προτάσεις που κατέθεσαν η Κ.Σ.Ε., οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ορισμένες περιφερειακές Δασικές Αρχές, οι ΟΤΑ και λοιποί τρίτοι.
β. Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.
γ. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών..
δ. Τις εκθέσεις της υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Μελέτη της γενικής κατάστασης των θηρευόμενων ειδών και της επίδρασης της θήρας στους πληθυσμούς τους» (Ιούλιος 1995) και «Μελέτη της πληθυσμιακής κατάστασης ορισμένων υδροβίων πουλιών στην Ελλάδα» (Ιούλιος 1995), που επικαιροποιήθηκαν με νεώτερες αντίστοιχες εκθέσεις (Σεπτέμβριος 1998 και Φεβρουάριος 1999).
16. Την σχετική με το εν λόγω θέμα , πρόσφατη Έρευνα – Μελέτη αναφερομένη:
• Στην επίδραση της χρονικής περιόδου της θήρας επί των θηρεύσιμων και των απολύτως προστατευομένων ειδών.
• Τον κίνδυνο αφανισμού ή μείωσης του πληθυσμού ενός εκάστου των θηρεύσιμων ειδών στην Ελλάδα.
• Καθώς και της δυνατότητας ελέγχου της λαθροθηρίας.
17. Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13-11-2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , με την οποία παραιτείται από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C-167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
18. Την διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί διαγραφής της υπόθεσης C-167/03.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α΄.
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό έτος 2006 – 2007 από 20 Αυγούστου 2006 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2007.
2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
3. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
4. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2006 μέχρι
20 -1-2007 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή),δηλαδή μόνο τις
ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
5. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
7. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15-9-2006 μέχρι 20 -1-2007 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2007 μέχρι 28-2-2007 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς υπόκειται
στους περιορισμούς της παραγράφου 4 της παρούσης.
8. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού
όπλου, χωρίς σκύλο δίωξης από 15-9-2006 μέχρι 28-2-2007.

Β΄.
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3 Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής
γραμμής.
1.6 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7 Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο
6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης.
1.8 Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις
απαγόρευσης κυνηγίου.
1.9 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια
του Υπουργού Πολιτισμού.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία
προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές
περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης
τους.
3. Επιτρέπεται – κατ΄ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημίες πιστοποιούνται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Δ/νσης Γεωργίας , της Δ/νσης Δασών , της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Γ΄ .
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Υπουργός

Ευάγγελος Μπασιάκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 2006 – 2007
επισυνάπτεται στην ανωτέρω απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Oλες Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ 1.
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ 2 κατά ομάδα.
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 14/9 – 28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 14/9 – 28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9-10/2 ‘Oλες 10
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες 12 .
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες 12.
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες 25( Συνολικά
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες από όλα τα είδη)
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9- 28/2 Oλες 10.
16. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca) 15/9 – 30/11 Τετ-Σαβ-Κυρ 4.
17. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar) 15/9 – 30/11 Τετ-Σαβ-Κυρ 4.
18. Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 –31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ 1.
ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 – 10/2 ‘Oλες
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 ‘Oλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 ‘Oλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 ‘Oλες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 10/2 ‘Oλες
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 10/2 ‘Oλες 12( Συνολικά
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 ‘Oλες από όλα τα είδη)
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 10/2 ‘Oλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 ‘Oλες
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 – 31/1 Όλες
11. Ασπρομετωπόχηνα ( Anser albifrons) 15/9 -10/2 Όλες
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 10/2 ‘Oλες 10.
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 10/2 ΄Oλες 10.
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 ‘Oλες 10.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων