Ίδιο το κόστος των αδειών σύμφωνα με την ΚΥΑ

0

Υπεγράφη σήμερα 8-8-2006 η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον “Καθορισμό των τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2006-2007” , και από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρο Δούκα, αφού πρώτα είχε υπογραφεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο

Ο καθορισμός των τελών έγινε μετά από διάλογο με τους εκπροσώπους των κυνηγών και το ύψος των τελών παραμένει στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, ώστε να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των κυνηγών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 – 8 – 2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Φ.Π
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
—————————————————-
Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Ταχ. Κώδικας : 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ.Π.Τραϊφόρος
Τηλέφωνο : 2102124711
Fax : 2105242663

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2006 – 2007»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) των άρθρων 12 του Ν.Δ 996/1971 και 262 του Ν.Δ 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 του Ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/29-7-2003).
β)της συνθήκης της Ρώμης 1955 και συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

2. Τις διατάξεις του Ν.3208/2003 «προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.303/Α΄/24-12-2003).
3. Το Π.Δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ.84/Α΄/10-3-2004.
4. Το Π.Δ. 202/2004 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 176/Α/23-9-2004).
5. Την Υ 132/11-10-2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533/ Β /14-10-2004).
6. Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [ΠΔ 63/2005 (Α ΄ 98) ].
9. Την αριθμ. 107411/3926/11-8-2004 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελου Μπασιάκου για τον καθορισμό της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2006-2007 ως εξής:
1. Για τους ημεδαπούς κυνηγούς και τους υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη αναγνωρισμένων συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυνηγετικών συλλόγων :
1.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου 9 €
1.2. Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγίου 30 €
1.3. Τέλη γενικής άδειας κυνηγίου 50 €

2. Οι υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγίου απευθείας από τις δασικές αρχές καταβάλλουν υπέρ του « Ειδικού Φορέα Δασών » του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (λογ.26671/8) τα τέλη ως ακολούθως:
2.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου 9 + 44,10 = 53,10 €
2.2. Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγίου 30 + 44,10 = 74,10 €
2.3. Τέλη γενικής άδειας κυνηγίου 50 + 44,10 = 94,10 €
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η παραμονή και εργασία των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αλλοδαπών των Δ/νσεων Ασφαλειών και των Αστυνομικών Δ/νσεων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) :
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή με τα ακόλουθα τέλη :
α) Μέχρι 15 ημέρες 35.00 €
β) Μέχρι 2 μήνες 73,00 €
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 88,00 €
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/1977 σε συνδυασμό με εκείνες των Π.Δ. 332/1983 και 94/1993 και των Ν.2240/94 και Ν. 2503/97 με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας.
3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται σε 35 €.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2006-2007.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων