Αγρονομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 1

0

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1  (ΦΕΚ Β΄ 1501/30.07.2008).
«Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην Προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος ως και στην πρόληψη των αγροτικών αδικημάτων που διαπράττονται σε αγροτικές εκτάσεις και αγροτικά κτήματα και αφού λάβαμε υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 10, 11, 43 του ν. 3585/2007 “Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική  ασφάλεια και άλλες διατάξεις”, (Α’ – 148)
β) Το άρθρο 1 του Π.δ/τος 205/2007 “Συγχώνευση Υπουργείων”, (Α’ – 231)
γ) Το άρθρο 13 του Π.δ/τος 138/2007 “Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής”, (Α’ – 179)
δ) Την υπ’ αριθμ. 3112 από 16.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Εναρξη λειτουργίας Αγρονομικών Τμημάτων”, (Α’ – 2076)
ε) Την υπ’ αριθμ. 7004/3/44 από 30.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη”, (Α’ – 1974), καθορίζουμε:

« Άρθρο 1»
Απαγορεύεται να εγκαταλείπονται τα ζώα άνευ οδηγού τόσο σε κοινόχρηστη όσο και σε καλλιεργούμενη αγροτική έκταση, εκτός εάν αυτά είναι καλά δεμένα ή
κλεισμένα σε χώρο επαρκώς περιφραγμένο.

«Άρθρο 2»
Απαγορεύεται να αφήνονται άταφα πέραν των 48 ωρών ζώα ή πτηνά που έχουν πεθάνει ή φονευθεί σε αγροτική έκταση. Αυτά θα πρέπει να θάβονται σε βάθος  τουλάχιστον μισού μέτρου από τον εξουσιαστή ή οδηγό ή αν αυτοί είναι άγνωστοι, με μέριμνα του οικείου δήμου, αφού απ’ αυτούς ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τυχόν μεταδοτικών νόσων.

« Άρθρο 3»
Απαγορεύεται να δένονται ζώα στις άκρες των αγροτικών κτημάτων που εφάπτονται σε αγροτική οδό με σχοινί ή αλυσίδα, προς αποφυγή ατυχημάτων και
για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, οχημάτων και ζώων μέσω αυτών.

«Άρθρο 4″
Απαγορεύεται η βόσκηση ζώων στις άκρες των σιδηροδρομικών γραμμών προς αποφυγή ατυχημάτων.

«Άρθρο 5»
Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε απόσταση μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από αγροτικούς δρόμους και οδούς και σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από κατοικημένες οικίες, εκτός εάν περιφράξουν αυτές με ειδικό πλέγμα ύψους δυο μέτρων τουλάχιστον.
Οι μελισσοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τις κυψέλες σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από ποιμνιοστάσια και από τόπους ποτίσματος ζώων.
Απαγορεύεται επίσης να τοποθετούνται κυψέλες σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.
Υποχρεούνται δε οι μελισσοτρόφοι, σε ανάλογο αριθμό κυψελών να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους.
Τέλος, κατά την τοποθέτηση των κυψελών στην ύπαιθρο να ενημερώνεται ο αρμόδιος αγροφύλακας της περιοχής.

«Άρθρο 6»
Απαγορεύεται να αφήνονται στην αγροτική έκταση ακάλυπτοι σωροί κοπριάς ποιμνιοστασίων, χοιροστασίων ή πτηνοτροφείων ή να διοχετεύονται τα απόβλητα αυτών σε αγροτικούς δρόμους, σε αρδευτικά ή αποστραγγιστικά χαντάκια.
Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ποιμνιοστασίων, χοιροστασίων, πτηνοτροφείων υποχρεούνται να ενσωματώνουν με το έδαφος ιδιόκτητων χώρων, τα στερεά
απόβλητα που παράγονται από το ζωικό πληθυσμό αυτών εντός 48 ωρών μετά από κάθε καθαρισμό των εγκαταστάσεων.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι καλλιεργητές από το χρόνο μεταφοράς στα κτήματα τους τέτοιων υλικών και εφόσον δεν προκαλείται βλάβη στο υδάτινο οικοσύστημα, σύμφωνα με την οδηγία υπ’ αριθμ. 91/676/ΕΟΚ.

«Άρθρο 7»
Απαγορεύεται να απορρίπτονται στους δρόμους, στα παρακείμενα χαντάκια, στους ποταμούς, λίμνες, πηγές και ρυάκια, υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, πέτρες, χώματα, ξύλα ή άλλα αντικείμενα. Ακόμη να αφήνονται προεξέχοντα προς οδούς κοινής χρήσεως (μονοπάτια) κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διέλευση, ή να ανοίγονται τάφροι, εκβαθύνσεις κλπ, ώστε να καθίστανται αυτοί επικίνδυνοι.
Επίσης απαγορεύεται να απορρίπτονται ή να τοποθετούνται σε κοινόχρηστο ή ξένο αγροτικό κτήμα πέτρες, ξύλα ή άλλα αντικείμενα χωρίς γραπτή συγκατάθεση των εχόντων δικαίωμα.

«Άρθρο 8»
Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων, υποχρεούνται να ανοίγουν και να καθαρίζουν τα χαντάκια των περί τα κτήματα τους οδών, καθώς και τα διαχωριστικά χαντάκια με γειτονικά κτήματα, προς διοχέτευση των βρόχινων νερών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

«Άρθρο 9»
Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές αρδευόμενων κτημάτων με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου υποχρεούνται να καθαρίζουν τα αρδευτικά χαντάκια (αυλάκια) που βρίσκονται εκτός ζώνης αναδασμού και να διατηρούν αυτά καθαρά ολόκληρη την αρδευτική περίοδο, προς πρόληψη ζημιών σε ξένα ή κοινόχρηστα κτήματα.

«Άρθρο 10»
Υποχρεούνται οι καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων, όπως κατά την άρδευση λαμβάνουν μέτρα, ώστε να μην διοχετεύονται ή εκτοξεύονται νερά κατά τρόπο που να καθίστανται δύσχρηστοι οι παρακείμενοι οδοί από πεζούς ή αγροτικά κλπ. μηχανήματα.

«Άρθρο 11»
Υποχρεούνται οι καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων, όπως μετά το πέρας της εργασίας, μεταφέρουν με προσοχή, τα αγροτικά κινητά (ποτιστικά, ραντιστικά,
λιπασματοδιανομείς, φρέζες, κοπτικά μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εργαλεία κλπ.) σε ασφαλές μέρος προς αποφυγή ατυχήματος, κλοπής ή φθοράς των.

«Άρθρο 12»
Απαγορεύεται στον καθένα να μεταβάλλει την κανονική ροή των βρόχινων νερών κατά τρόπο που να προκαλείται πλημμύρα σε ξένα κτήματα ή δρόμους. Οι
εξουσιαστές, μισθωτές, καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων υποχρεούνται όπως κατά την άροση ή σπορά αυτών διανοίγουν τους αποστραγγιστικούς τους αύλακες μέχρι αποστάσεως τουλάχιστον μέτρου από το γειτονικό κτήμα ή δρόμο προς πρόληψη πλημμύρων από βρόχινα νερά, εκτός αν αυτοί καταλήγουν σε χαντάκια.

«Άρθρο 13»
Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές περιφραγμένων αγροτικών κτημάτων υποχρεούνται να καλύπτουν ή περιφράσσουν τα εντός αυτών υπάρχοντα πηγάδια, στέρνες, λάκκους και άλλες εκβαθύνσεις φυσικές ή τεχνητές, κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο ατυχημάτων σε ανθρώπους ή ζώα.
Η αυτή υποχρέωση υπάρχει και προκειμένου περί απερίφραχτων κτημάτων στα οποία απαγορεύθηκε η είσοδος από τους ενδιαφερομένους με φανερή σήμανση προς τούτο.

«Άρθρο 14»
Απαγορεύεται η διάβαση ή είσοδος ανθρώπων σε ξένα αγροτικά κτήματα ή φυτεμένα κατά την περίοδο της ωρίμανσης των καρπών, περιφραγμένα ή
απερίφρακτα, στα οποία ο εξουσιαστής απαγόρευσε την είσοδο ή την διάβαση με εμφανή σήμανση, χωρίς την συγκατάθεση του.

«Άρθρο 15»
Το άναμμα της φωτιάς σε αγροτική έκταση για εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, ρυθμίζεται από τις υπ’ αριθμ. 9/2000 και
9Α/2005 ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

«Άρθρο 16»
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 ν. 3585/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 458 Ποινικού Κώδικα. Από την ισχύ της παρούσας, κάθε διάταξη, Αγρονομικής Διάταξης, που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα θέματα, καταργείται.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Προσωπικό της “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ”
Η παρούσα Αγρονομική Διάταξη ισχύει για όλη την Ελληνική επικράτεια από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 15 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων