Καθορισμός καταφυγίων ως χώροι διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών σκύλων

0

Η Αριθμ. 95216/3381-(ΦΕΚ Δ 386/14.8.2008)-.

«Καθορισμός καταφυγίων άγριας ζωής ως χώροι διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27.8.1998) “Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις”.

2 Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ.757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας “Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ” αριθμ. 366599/16.12.1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/31.121996), 294283/23.121997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β/4.21998) και 87578/703/6.3.2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β/23.4.2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.δ. 86/1969 “περί δασικού κώδικα”, του άρθρου 10 του ν.δ/τος 996/1971 και του ν. 177/1975.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2168/1993, άρθρο 1 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/3.9.1993) “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις”.

5. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232Α/19.9.2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.

6. Την υπ αριθμ. Υ265/11.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη” (Φ.Ε.Κ. 2016/Β/12.10.2007).

7. Την υπ΄ αριθμ. 91613/1073/24.1999 (Φ.Ε.Κ. 423/Β/20.4.1999) απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας “καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών”.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 “Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Φ.Ε.Κ. 176/Α/2004).

9. Τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Ανάπτυξης Θηραματικής Οικονομίας, η οποία διαμορφώθηκε με βάση και τις απόψεις – προτάσεις που κατέθεσαν κυνοφιλικοί όμιλοι.

10. Την ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων καταφυγίων άγριας ζωής και περιοχών όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου ως χώροι διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως χώρους διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών (Α.Κ.Ι.), από 1ης Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι 28.2.2011, τα κατωτέρω καταφύγια άγριας ζωής και περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ΄ αριθμ. 91613/1073/2.4.1999 (Φ.Ε.Κ. 423/Β/20.4.1999) απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας:

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1.1.Δασαρχείο Καβάλας
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 45.000 63051/20-7-82 757/11-10-82
2.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
2.1. Δασαρχείο Σερρών
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΝΤΑΜΑΡΙΑ – ΚΩΣΤΑ ΒΡΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ-ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 10800 18638/1081/20-3-76 493/13-4-76
ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΑ ΖΙΧΝΗ ΓΑΖΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-Ν. ΖΙΧΝΗΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 9800 217757/3721/30-6-78 625/19-7-78
ΒΙΡΟΣ-Ι.Μ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΡΩΝ / ΟΙΝΟΥΣΑ- ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ 8700 160655/6-7-82 625/19-7-78
ΣΛΗΒΝΑ- Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΠΙΑΣ 11800 1678/25-7-1996 753/27-8-96
2.2 Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 3391 4213/8-5-2001 675/1-6-2001
2.3 Δασαρχείο Πολυγύρου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 35.350 2528/18-4-2001 570/16-5-01
2.4 Δασαρχείο Λαγκαδά
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 21000 157662/30-6-83 398/8-7-83
ΚΛΑΔΕΡΗ ΣΟΧΟΥ-ΑΣΚΟΥ 18500 166210/23-9-83 583/7-10-83
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
3.1 Δασαρχείο Κοζάνης
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΚΟΥΡΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 30000 42255/2358/28-5-76 769/12-6-76
3.2 Δασαρχείο Τσοτυλίου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ-ΜΟΡΦΗΣ- ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ- ΒΥΘΟΥ 22000 75981/1238/27-2-89 178/10-3-89
4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
4.1 Δασαρχείο Πατρών
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΟΥΛΙΟΥ- ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ 24.700 159496/2914/30-6-81 407/10-7-81
4.2 Δασαρχείου Ναυπάκτου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 13000 83997/3410/31-7-92 528/17-8-92
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας
5.1 Δασαρχείο Τρικάλων
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ-ΚΟΝΤΟΚΛΑΡΙ-ΤΑΣΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ-ΓΟΜΦΩΝ 2644 3293/19-6-2007 1162/11-7-2007
5.2 Δασαρχείο Μουζακίου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΑΓΡΙΘΕΑΣ-ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΓΡΙΘΕΑΣ- ΘΕΡΙΝΟΥ 8200 1423/9-5-2001 671/1-6-2001
ΚΑΡΥΑΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ ΑΓΡΙΘΕΑΣ-ΑΘΑΜΑΝΩΝ 17.200 1422/9-5-2001 702/6-6-2001
6. Περιφέρεια Ηπείρου
6.1 Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΡΑΒΕΝΗΣ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 25000 74993/2391/17-5-88 314/25-8-88
6.2 Δασαρχείο Ιωαννίνων
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΒΗΣΣΑΝΗΣ- ΛΙΜΝΗΣ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ- ΑΝΩ ΡΕΒΕΝΙΩΝ -ΔΟΛΙΑΝΩΝ- ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ-ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 18945 2334/12-7-2007 314/25-8-88
7. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
7.1 Δασαρχείο Καρπενησίου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΡΟΒΙΑ- ΚΑΡΑΒΑΚΙ- ΡΟΒΟΛΑΚΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10700 99192/4669 π.έ./ 9-3-76 393/23-3-76
ΚΟΚΚΑΛΙΑ- ΚΕΡΑΣΙΑ-ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ-ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 22500 159630/2-7-82 698/21-9-82
7.2 Δασαρχείο Φουρνά
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΒΕΛΟΥΧΙ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 12000 51185/2830/25-6-76 923/15-7-76
ΣΤΡΟΦΗΚΑΤΟΙΚΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΟΡΑΧΗ ΦΟΥΡΝΑ- ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΧΟΧΛΙΑΣ 13648 205170/5586/6-12-76 1512/17-12-76
7.3 Δασαρχείο Αμφισσας
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΜΑΝΤΡΙ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 33000 76465/3055/8-7-88 528/27-7-88
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΥ- ΚΙΡΡΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ 24000 88171/2413/22-6-87 343/29-6-87
7.4 Δασαρχείο Λιδορικίου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ- ΣΥΚΕΑΣ 28940 98858/2135/17-6-86 540/4-7-86
7.5 Δασαρχείο Σπερχιάδας
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΑΝ.ΚΛΙΤΥΣ ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΠΙΤΣΙΩΤΩΝ- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΑΥΡΙΛΟΥ-ΜΕΡΚΑΔΑΣ 76.000 26744/1384/10-6-76 834/25-6-76
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΓΑΥΡΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ- ΛΕΥΚΑΔΟΣ-ΚΑΜΠΙΩΝ 12550 68913/1355/6-4-88 256/2-5-88
7.6 Δασαρχείο Αλιβερίου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΑΡΓΥΡΩ- ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 54400 33657/1959/6-5-76 683/24-5-76
7.8 Δασαρχείο Αμφιλοχίας
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΕΡΓΑΝΤΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΒΑΤΟΥ-ΘΥΡΙΟΥ 39600 44955/2508/10-6-76 834/25-6-76
7.9 Δασαρχείο Ναυπάκτου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ- ΠΕΡΙΑΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 16360 2043/4-9-2001 1215/18-9-2001
8. Περιφέρεια Πελοποννήσου
8.1 Δασαρχείο Κορίνθου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΝΥΦΙΤΣΑ- ΔΑΦΝΙΑΣ- ΓΚΑΛΓΚΟΥΝΙ ΚΛΕΝΙΑΣ-ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ-ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ 15000 38067/1969/6-5-76 689/24-5-76
ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΠΑΡΘΙ-ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 16000 771/26-5-1997 481/11-6-97
8.2 Δασαρχείο Τρίπολης
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΠΑΠΑΡΙ-ΑΓΡΙΑΚΩΝΑΣ-ΡΟΥΤΣΙΟΥΚΛΗ 25500 199722/5930/12-1-80 209/29-2-80
8.3 Δασαρχείο Βυτίνας
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΡΟΥΧΙ- ΒΟΥΡΒΟΥΛΑ- ΚΕΧΡΩΤΗ ΒΥΤΙΝΑΣ – ΠΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ 16.588 170836/2258/27-6-85 435/15-7-85
8.4 Δασαρχείο Πατρών
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ-ΣΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΟΥΛΙΟΥ-ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ-ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 24700 159496/2914/30-6-81 407/10-7-81
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ- ΔΟΞΑΡΑ- ΚΟΡΙΖΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ – ΣΠΑΡΤΙΑΣ-ΔΡΟΣΙΑΣ 9500 39280/2122/21-6-76 757/10-6-76
8.5 Δασαρχείο Αιγίου
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΙΜΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ- ΕΞΟΧΗΣ-ΒΕΛΛΑΣ 10000 218095/3023/14-6-78 584/30-6-78
9. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
9.1 Δ/νση Δασών Κέρκυρας
ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ
ΥΨΗΛΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ-ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΥΛΑΣ-ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ-ΝΗΣΑΚΙΟΥ 6.000 32570/1671/21-4-76 600/30-4-76
ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 9100 9924/25-7-2005 1217/31-8-2005

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΓΡΗΣ

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων