Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας στη Θεσπρωτία

0

thespr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− /ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας».

γ. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/75.

2. Την αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/18/12/1985 Τεύχος Β) κοινή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης πτηνοπανίδας».

3. Την αριθμ. 5184/1464/22−2−2012 απόφαση της Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτ.Μακεδονίας (ΦΕΚ 769/15−3−2012 τεύχος Β) «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η. − Δ.Μ. στον προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε.,των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».

4. Τις υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 και 67253/1710/2−4−1996 Δ/γές του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Τα αριθ. 23/6−7−2013 και 32/25/6/2013 έγγραφα των Κ.Σ. Μαργαριτίου και Παραμυθιάς αντίστοιχα, καθώς και το αριθμ. 316/12−7−2011 έγγραφο της Ε΄ Κ.Ο.Η., με τα οποία συνηγορούν για την ανανέωση της απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας

6. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/22−7−2013 πρόταση της υπεύθυνης θήρας Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ. Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και της Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, εξακολουθούν να επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση όλων των θηραμάτων, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 42550/3538/26/7/2012 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας (ΦΕΚ 2295/Β΄/6−8−2012) και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη, ήτοι από 1−8−2013 έως και 1−8−2016, στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, (Δήμου Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου), σε έκταση εμβαδού 15.000 στρεμμάτων περίπου, στις θέσεις «Μεσοβούνι, Βρακανίδα, Ζακουρίκια, Κίνταλι, Γερακάρι», όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, τα όρια της οποίας έχουν ως ακολούθως:

thesprΝΟΤΙΑ: Αρχίζει από θέση «Ζακουρίκια» όπου βρίσκεται ο στάβλος του Μπάμπου, ακολουθεί το δρόμο της ύδρευσης μέχρι που συναντά την κορυφογραμμή Καλοδίκι, όπου υπάρχει δεξαμενή ύδρευσης, καταλήγει στη γέφυρα Πυργί όπου εφάπτεται της Εθνικού οδού Ηγουμενίτσας−Πρέβεζας.

ΔΥΤΙΚΑ: Ακολουθεί την Εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, συναντά την βρύση με τον πλάτανο, συνεχίζει έως την βρύση του Αϊ Θωμά, πηγές Κίνταλι και καταλήγει στην θέση Κιάφα Μπουζούρι όπου και συναντά τον υπάρχοντα δασικό δρόμο.

ΒΟΡΕΙΑ: Ακολουθεί τον δασικό δρόμο Μαργαριτίου-Καρβουναρίου, Πηγάδι Ζούμπα, Νταμάρι Καρβουναρίου, Κοκκινοχώματα και καταλήγει στο Νταμάρι Κουράμπαλη όπου εφάπτεται με τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς−Μαργαριτίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς−Μαργαριτίου και καταλήγει στη θέση «Ζακουρίκια» όπου και άρχισε.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα» όπως η παράγραφος 18 προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και του άρθρου 9 παρ.3 της υπ’ αριθμ.414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η με αριθμ. 42550/3538/26−7−2012 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Ηγουμενίτσα, 23 Ιουλίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων