Απαγόρευση θήρας για άλλα 3 χρόνια στο Πάνειο όρος

0

panioΠαράταση για άλλα 3 χρόνια πήρε η απαγόρευση του κυνηγιού μέσα στο εκπαιδευτήριο του Πάνειου Ορους από το Δασαρχείο Λαυρίου μέχρι τις 31-12-2016.

Δείτε την απόφαση:

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ.5, του Ν.Δ.86/69 <<περί Δασικού Κώδικος>>, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις τουάρθρ.7, του Ν.177/1975.
2) Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ.86/69 <<περί Δασικού Κώδικος>>, (άρθρα 251, 252, 254,256, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν.177/75(άρθρα 7 και , καθώς και τις διατάξεις του Ν.2637/98(άρθρα 57, 58 και 59).
3) Την υπ’αρίθμ.5468/2527/23-02-2011 Απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα»,αποφάσεων,εγγράφων και άλλων πράξεων, στο Γενικό Δ/ντη, στους προϊσταμένους των Δνσεων Δασών του νομού Αττικής, στον προϊστάμενο της Δνσης Αγροτικών Υποθέσεων, στους προϊσταμένους των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στον προϊστάμενο της Δνσης Αναδασώσεων
Αττικής.
4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Τ.Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας ¨περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας ¨ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 (Φεκ 1188/Τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997(ΦΕΚ 68/Τ.Β/4-2-1998) κοινές αποφάσεις των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) .
5) Την υπ’αριθμ. 4502/31-10-2013 Απόφαση του Γεν.Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6) Το γεγονός ότι η με αριθμ.πρωτ. 4373/19-10-2010 Απόφαση Απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στον ορεινό όγκο «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» (ΦΕΚ 1722/Β/3-11-2010), αν και ευνόησε την ανάπτυξη των θηραματικών πληθυσμών λήγει την 26-11-2013 και τα θηράματα θα πρέπει να προστατευθούν, ιδίως η Νησιωτική πέρδικα, η οποία μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες έχει εγκατασταθεί επιτυχώς τα τελευταία χρόνια στον εν λόγω ορεινό όγκο.
7) Το γεγονός ότι η διατήρηση των θηραματικών πληθυσμών σε υψηλά επίπεδα εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό ίδρυσης του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» που καθορίστηκε με την (υπ’αρίθμ. ΔΑΔ 22/3507/14-9-2009 Δασική Αστυνομική Διάταξη του Δασαρχείου μας για τον καθορισμό χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων
Το γεγονός ότι κρίθηκε αναγκαίο να οριοθετηθεί με σαφή μορφολογικά στοιχεία (δρόμοι , ρέματα κτλ) ευδιάκριτα επί του εδάφους η εν λόγω απαγόρευση προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της και να αποφευχθούν τυχόν αθέμιτες παραβιάσεις των ορίων της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη μέχρι και την 31-12-2016 σε ολόκληρη την έκταση που καθορίστηκε με την (ε)σχετική ΔΑΔ, παρ. Α.2. ως Χώρος Εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» και στην ευρύτερη έκταση αυτής, υπό τα στοιχεία (1,2,…28,29,1), εμβαδού Ε= 15.196 στρ., Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Λαυρεωτικής, όπως εμφαίνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 που προσαρτάται στην παρούσα με τον ανάλογο ορθοφωτοχάρτη
έτους 2007 και με την εξής οριοθέτηση: « Το όριο της προς απαγόρευση της θήρας περιοχής άρχεται από την περιοχή του Νέου Κουβαρά και δυτικά στρεφόμενο συμπεριλαμβάνει το λόφο «Χελώνη», όπου οριοθετείται βορείως από παλαιά σιδηροδρομική γραμμή και τα όρια της πόλης των ΚΑΛΥΒΙΩΝ. Τα όρια στρεφόμενα δυτικά και κατόπιν νοτίως ακολουθούν τις δασικές εκτάσεις μέχρι που συναντούν τους τελευταίους προς το βουνό χωματόδρομους, τους οποίους με νότια κατεύθυνση ακολουθούν μέχρι που συναντούν δασικές εκτάσεις στα νότια του ορεινού όγκου, τις οποίες περιλαμβάνουν μέχρι την οικιστική θέση «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ». Από τον οικισμό «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ» το όριο στρέφεται νοητά προς βορρά μέχρι που συναντά ανώνυμο ρέμα, το πρώτο δυτικά των κτισμάτων γνωστών ως της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ», το οποίο ακολουθούν μέχρι που συναντούν το κτιστό ορόσημο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στην κορυφή «Στεφάνα» του Πάνειου Όρους. Από το κτιστό ορόσημο της ΓΥΣ τα όρια με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν ανώνυμο ρέμα μέχρι το τέλος των δασικών εκτάσεων και νοητά όρια μέχρι τη θέση του Νέου Κουβαρά όπου άρχισαν».
Η έκταση αυτή συνορεύει : ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτικές & Δασικές εκτάσεις (ρέματα και ορόσημο ΓΥΣ)  ΔΥΤΙΚΑ:Αγροτικές εκτάσεις, αγροτικός δρόμος και ασφαλτόδρομος
ΒΟΡΕΙΑ: παλαιά σιδηροδρομική γραμμή και σχέδιο πόλης Καλυβίων ΝΟΤΙΑ: Δασικές και αγροτικές εκτάσεις
Οι παραβάτες της παρούσης Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 <<περί Δασικού Κώδικος>>, του Ν.Δ.996/1971 του Ν.177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 κοινής απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας <<περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας>> (ΦΕΚ
757/18-12-1985 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β/4-2-1998) και την υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσιοποίηση και ανάρτησή της και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Με Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Τ.Υ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων