Απαγόρευση κυνηγίου όπου και όταν….

0

xioni Απαγόρευση κυνηγιού στις Χιονοσκεπείς εκτάσεις του Νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η χιονοκάλυψη τους κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2013 -2014
ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2013
Ο Δ/ντής Δασών Χανίων έχοντας υπ’ όψη :
1) Το Π.Δ 136/2010 ( ΦΕΛ Α 229) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης”
2) Την υπ΄ αριθμ. 414985/1985 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας ‘Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας” όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ 266599/1996 (ΦΕΚ β 1188), 294283/1997 (ΦΕΚ β 68) και 87587/7-3/2007 (ΦΕΚ Β 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την υπ’ αριθμ.12703/2913 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης περί απαγορεύσεως του κυνηγίου στις χιονοσκεπείς εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η χιονοκάλυψη τους κατά την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014.
4. Την παράγραφο 5 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικος , η οποία προστέθηκε στο άρθρο αυτό με το άρθρο 7 του νόμου 177/1975(Φ.Ε.Κ. Α 205/27 – 9 – 1975), με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις Δασικές Αρχές να εκδίδουν απαγορευτικές διατάξεις θήρας για λόγους προστασίας της τοπικής πανίδας μετά από σχετική απόφαση του Υπ. Γεωργίας, αρμοδιότης μεταβιβασθείσα στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας .
5. Την παράγραφο 18 του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/1969 Δ.Κ., η οποία προστέθηκε στο άρθρο αυτό με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971(Φ.Ε.Κ. 192Α/6-10-19971), με την οποία διώκονται και τιμωρούνται δια κρατήσεως έως και έξι μηνών και δια προστίμου οι παραβάτες των περί θήρας Αστυνομικών Διατάξεων ως και τις δ/ξεις του άρθρου 288 Ν.Δ. 86/1969 Δ.Κ.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29 – 11 – 1985 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ.757 Β /18 – 11 – 1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ 266599/1996 (ΦΕΚ β 1188), 294283/1997 (ΦΕΚ β 68) και 87587/7-3/2007 (ΦΕΚ Β 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
7. Το γεγονός ότι λόγω των επικείμενων χιονοπτώσεων στην ορεινή περιφέρεια του νομού Χανίων θα δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες επιβίωσης όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων (τριχωτά-πτερωτά) και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων προστασίας τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων (τριχωτών – πτερωτών) από την ημέρα που θα αρχίσει να ισχύει η παρούσα όπου και όταν χιονίσει σε όλες τις χιονοσκεπείς εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η χιονοκάλυψη τους κατά την κυν. περίοδο 2013 – 2014 .
Η παρούσα ισχύει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της σε δύο τοπικές εφημερίδες της πόλεως των Χανίων και στον χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσεως Δασών Χανίων .
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα 287 παράγραφος 18 και 288 Ν.Δ. 86/1969 Δ.Κ., καθώς και την υπ’ αριθμ. 414985/29 –11 – 1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ.757 Β /18 – 11 – 1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους ως και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δντρια Δασών Χανίων

Πολύμνια Σκλαβάκη
Δασολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων