Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Ν. Μαγνησίας

0

xionia  ΘΕΜΑ: « Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 (εδάφιο στ΄) και 5 του Ν.Δ. 86/1969 ”Περί Δασικού Κώδικα”, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 & 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/75.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α΄/93) ”Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κλπ”.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/97) ”Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.”
4. Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α΄/98) ”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κλπ.”
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/23-12-2010 (ΦΕΚ 231/27-12-2010 τεύχος Α΄) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
7. Την υπ΄ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Δ/νσεων.
8. Την αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/85) ΚΥΑ του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/98) & 87578/703/6-3-07 (ΦΕΚ 581/Β΄/07) σε συμμόρφωση με την αριθ. 79/409/2-4-79/ΕΟΚ οδηγία Ε.Ε. «περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών») ΚΥΑ των Υπ. Εθνικής Οικονομίας & Γεωργίας.
9. Την αριθμ. 90227/185/14-1-03 δ/γη του Υφυπουργού Γεωργίας «περί απαγορεύσεων σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών».
10. Την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/Β΄/10) ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κλπ» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012) ΚΥΑ Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11. Την αριθμ. 133275/2116/13/19-7-2013 (ΦΕΚ 1850/Β΄/2013) Απόφαση Αναπληρωτή Υπ. Π.Ε.Κ.Α. «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014».
12. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας στο Ν. Μαγνησίας έναντι των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης) που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή μας και κατά τη διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη διαβίωσή τους εντός των βιοτόπων τους.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουμε κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014 το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε περίπτωση πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι και παρατεταμένου παγετού.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69 & 996/71, του Ν. 177/75, της αριθμ. 414985/29-11-85 ΚΥΑ όπως ισχύει και της αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 όμοιας.
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, Μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο Πολίτη.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της με τη μέριμνα των Δασαρχείων Βόλου, Αλμυρού και Σκοπέλου και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου.

 

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Δασών Μαγνησίας

Ελένη Δημητρακοπούλου – Μπίλλιου

Δασολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων