Απαγόρευση Θήρας , σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο Ν. Καρδίτσας

0

pagosΘΕΜΑ: ” Απαγόρευση Θήρας , σε περίπτωση χιονοπτώσεων ”

Α Π Ο Φ Α Σ Η
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
΄Έχοντας υπόψη:
1. Τις Δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ του Ν.Δ. 86/69 “Περί Δασικού Κώδικα”  (Φ.Ε.Κ.7/Τ.Α΄/1969 ), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 177 / 75 .
(Φ.Ε.Κ.205/Τ.Α΄/1975 )
2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης .(ΦΕΚ 87/Τ.Α./2010) Άρθρο 280 « Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης » παρ I και VI .
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 138/2010 « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας » .( ΦΕΚ 231/ Τ.Α./ 27-12-2010 ).
4. Tην αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε « Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ ». ( ΦΕΚ 648 / Τ.Β. / 2011) .
5. Τις διατάξεις της αριθμ.414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757 /Τ.Β/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας « Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας » (άρθρα 5 και 11) , της Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103 /1-9-2010 Κ.Y.A Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβαλλόντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .« Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ » (ΦΕΚ 1495/ Τ.Β. / 2010 ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ . Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 ( ΦΕΚ 415/ΤΒ/ 2012 ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλινατικής Αλλαγής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
6. Τις Δ/ξεις του Ν 3469 / 27-6-2006 ( ΦΕΚ 131 / Τ.Α΄ /28-6-2006 ) « Περί Εθνικού Τυπογραφείου –Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ ξεις .
7. Την με αριθμό 133275/2116/19-7-2013 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας Κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014 ». (ΦΕΚ 1850 / Τ.Β΄/ 2013 )
8. Tις αριθμ. 5067/186350/26-9-2013 και 4054/191661/3-10-2013 αναφορικές προτάσεις των Δασαρχείων Καρδίτσας και Μουζακίου.
9. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της περιοχής του Νομού Καρδίτσας, λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, που καλύπτουν κάθε χειμώνα τον ορεινό, ημιορεινό και πεδινό χώρο του Νομού μας .
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητάς μας , κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:
 Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές ( καρτέρι ).
 Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
 Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71 , του Ν. 177/75 ,της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης και της H.Π. 37338 /1807/Ε103/1-9-10 κοινής Υπουργικής απόφασης .
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της , μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2013 -2014 .
4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Ο Δ/ντής Δασών Καρδίτσας
Τσέλιγκας Ηλίας
Δασολόγος με B΄ Βαθμό

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων