Απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο Ν. Φλώρινας

0

prespaΑπαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τη κυνηγετική περίοδο 2013-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 258 παρ. 3 και στ΄του Ν.∆.86/69 «Περί δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρ. 7 του Ν.177/75 (ΦΕΚ
205/Α/1975) περί αντικαταστάσεως και συµπληρώσεως διατάξεων του Ν.∆.86/69 κλπ.
β. Του Ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.»
γ. Του άρθρου 5 &3 της Α.Π 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» µε την υπ’ αριθ. 87578/703/6-3-2007 Κ.Υ.Α τροποποίηση της, σε συµµόρφωση µε την 79/409/2- 4-1979 οδηγία της Ε.Ε «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών».
δ. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης».
ε. Του Π.∆ 141(ΦΕΚ234/27-12-2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –∆υτικής Μακεδονίας»
2. Την αριθ. 133275/2116/19-7-2013 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρυθµίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο
2013-2014».
3. Την αριθ. 5184/1464/22-02-2012 Απόφαση της Γ.Γ.Α.∆.Η..∆υτ. Μακεδονίας για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στο Προϊστάµενο της
Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταµένους, της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, των ∆/νσεων ∆ασών των Π.Ε, των
∆ασαρχείων και των ∆/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων. (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-03- 2012).
4. Την αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) Κ.Υ.Α. των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας & Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθν. Οικονοµίας και
Γεωργίας.
5. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας στο Ν. Φλώρινας έναντι των δυσµενών καιρικών συνθηκών που µπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή µας, κατά τη διάρκεια των οποίων µειώνεται σηµαντικά η αµυντική ικανότητα των θηραµάτων και τα οποία καιρικά φαινόµενα καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη διαβίωση των ειδών της άγριας πανίδας, εντός των βιοτόπων τους.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουµε τη θήρα παντός θηράµατος στην περιοχή αρµοδιότητας µας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014, µε ενέδρα στις πηγές (καρτέρι), όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται µε χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος και σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων µεγάλης διάρκειας και έντασης.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.∆. 86/69, 996/1971 του Ν.177/1975 και της αριθ.414985/29-11-85 κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύουν.
Η εφαρµογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρµόδια όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ-ΑΣ, τους ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, µέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Οµοσπονδιακών Θηροφυλάκων της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ, και σε κάθε φιλόνοµο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση της µέχρι το τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Με Ε.Γ.Γ.Α.∆.Η.∆.Μ.
Ο Αναπλ. Προϊστάµενος
∆/νσης ∆ασών Ν. Φλώρινας
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
∆ασολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων