Προκήρυξη “Κυπέλλου Ελλάδας” Compak Sporting 2014

0

logo-skoeΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚΟ / ΣΚ.Ο.Ε. 2014 – 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» COMPAK SPORTING 2014

Η ΣΚΟΕ προκηρύσσει «ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» του αγωνίσματος Σκοποβολής Πήλινου Στόχου “COMPAK SPORTING”, για το έτος 2014.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, τους επίσημους κανονισμούς της FITASC για το 2014, την παρούσα προκήρυξη, τις εκάστοτε εγκυκλίους της ΣΚΟΕ και τον καταστατικό της χάρτη. Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
• 9 Μαρτίου αγώνας 100 στόχων, σκοπευτήριο Μαλακάσας.
• 5-6 Απριλίου Διεθνές Grand Prix Ρόδου, 200 στόχων, σκοπευτήριο Ρόδου.
• 27 Απριλίου αγώνας 100 στόχων, σκοπευτήριο Πυργετού.
• 25 Μαΐου αγώνας 100 στόχων, σκοπευτήριο Σκύδρας.
• 21-22 Ιουνίου Διεθνές Grand Prix Κρήτης, 200 στόχων, σκοπευτήριο Χανίων.
• 6 Ιουλίου αγώνας 100 στόχων, σκοπευτήριο Μαλακάσας.
• 27 Ιουλίου αγώνας 100 στόχων, σκοπευτήριο Βόλου.
• 24 Αυγούστου αγώνας 100 στόχων, σκοπευτήριο Χίου.
• 13-14 Σεπτεμβρίου Πανελλήνιος αγώνας 200 στόχων, σκοπευτήριο Λαγκαδά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία και οι ομάδες της δύναμης της ΣΚΟΕ με σκοπευτές-τριες που έχουν εν ισχύ ΔΕΣΚ/ΣΚΟΕ για το έτος 2014 σύμφωνα με τη γενική εγκύκλιο ΣΚΟΕ 20 Β-1.

Ο διοργανωτής σύλλογος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ισχύος των ΔΕΣΚ/ΣΚΟΕ των αθλητών-τριών που συμμετέχουν στον αγώνα.

Οι κατηγορίες είναι: Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Βετεράνων και Super-Βετεράνων σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη της FITASC.  Το παράβολο συμμετοχής εκάστου αθλητή ορίζεται για τους μεν αγώνες 100 στόχων για τους εφήβους σε 25 ευρώ και για όλες τις άλλες κατηγορίες 35 ευρώ, για τον δε Πανελλήνιο αγώνα 200 στόχων για τους εφήβους σε 45 ευρώ και για όλες τις άλλες κατηγορίες σε 60 ευρώ.  Όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο τα Grand Prix της Ρόδου και Κρήτης, ως διεθνείς αγώνες η δήλωση συμμετοχής και η καταβολή του παραβόλου που ορίζει η FITASC θα γίνει απευθείας σ’ αυτήν ηλεκτρονικά.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως στην αγωνόδικο επιτροπή και αφορούν συμβάν μόνο της ημέρας υποβολής, το παράβολο υποβολής ορίζεται σε 35 ευρώ για τους αγώνες 100 στόχων και σε 60 ευρώ για τους αγώνες 200 στόχων, στην περίπτωση ευδοκίμησης της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται σε αυτόν που την υπέβαλλε.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 12:00 μεσημβρινή της προτελευταίας ημέρας από την έναρξη του αγώνα στο σκοπευτήριο διεξαγωγής και η καταβολή του παραβόλου μέχρι και την 8:30 πρωινή της πρώτης ημέρας του αγώνα.

Η βαθμολογία των αθλητών-τριών θα γίνεται με βάση την διαφορά της επίδοσής τους από αυτήν του πρώτου. Με την έννοια αυτή ο πρώτος σε κάθε κατηγορία θα λαμβάνει μηδέν (0) βαθμούς ποινής και οι υπόλοιποι τόσους βαθμούς ποινής όση η διαφορά της επίδοσής τους από την επίδοση του πρώτου. Σημειώνεται ότι στα Grand Prix της Ρόδου και Κρήτης μηδέν (0) βαθμούς ποινής θα λάβει ο πρώτος σε κάθε κατηγορία Έλληνας αθλητής.

Για τους αγώνες επί 200 στόχων (Grand Prix Ρόδου και Κρήτης και Πανελληνίου), οι βαθμοί ποινής θα υπολογίζονται με βάση τη διαφορά της επίδοσης κάθε σκοπευτή από αυτήν του πρώτου, αφού γίνει αναγωγή των επιδόσεων σε 100 στόχους.

Θα απονέμεται κύπελλο στον πρώτο κάθε κατηγορίας και μετάλλια στους δεύτερο και τρίτο.

Για την απονομή κυπέλλου και μεταλλίων θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) συμμετοχές σε κάθε κατηγορία, εκτός από τις κατηγορίες Γυναικών και super-βετεράνων όπου θα απονέμονται ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχών.

Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος κατάταξης στο «Κύπελλο Ελλάδος compak sporting 2014» θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πέντε (5) καλύτερες βαθμολογίες του αθλητή-τριας σε ισάριθμους αγώνες με κριτήριο κατάταξης το άθροισμα των βαθμών ποινής.

Στους πέντε (5) αγώνες για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε ο Πανελλήνιος.

Στις 9:00 θα αρχίζει ο αγώνας και η παρουσίαση των στόχων στους διαγωνιζόμενους θα γίνεται μόνο στην πρώτη ομάδα βολής.

Οι διαιτητές θα έχουν όλοι την ειδική διαπίστευση της ΣΚΟΕ για αγωνίσματα της FITASC και θα ορίζονται από την ΣΚΟΕ, η δε αποζημίωσή τους η οποία ορίζεται σε 50 ευρώ για κάθε αγωνιστική ημέρα θα καταβάλλεται από τον διοργανωτή του αγώνα σύλλογο.

Η αγωνόδικος επιτροπή θα είναι τριμελής και θα ορίζεται για κάθε αγώνα ξεχωριστά από την Ειδική Τεχνική Επιτροπή Κυνηγετικού Όπλου (ΕΤΕΚΟ) της ΣΚΟΕ και η σύνθεσή της θα αποστέλλεται στο σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα.

Κλιμάκιο της ΕΤΕΚΟ/ΣΚ.Ο.Ε. δύναται να μεταβαίνει στο σκοπευτήριο διεξαγωγής κατά τις ημέρες προ του αγώνα προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των κανονισμών και την καταλληλότητα-ετοιμότητα του σκοπευτηρίου.

Το κλιμάκιο θα είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνο για την διαμόρφωση του αγωνιστικού σχήματος, το οποίο, θα παραδίδει στον διοργανωτή σύλλογο την 8:30 πρωινή κάθε αγωνιστικής ημέρας, το δε αγωνιστικό σχήμα για την περίπτωση ισοβαθμίας (shoot-off) θα παραδίδεται κατά την διάρκεια του αγώνα και εφ’ όσον τούτο απαιτηθεί.

Για τις ανάγκες εξοικείωσης με το φόντο και τον χώρο του σκοπευτηρίου όπου διεξάγεται ο αγώνας θα λειτουργούν μηχανές εκτόξευσης σε κάθε αγωνιστικό γήπεδο, με θέσεις εκτός αγωνιστικού σχήματος.

Από το χρονικό σημείο που οι μηχανές εκτόξευσης θα τεθούν σε θέση αγωνιστικού σχήματος απογορεύεται κάθε προπόνηση αθλητών.

Ο διοργανωτής σύλλογος υποχρεούται να διευκολύνει με τεχνικό προσωπικό και να συμμορφώνεται σε κάθε υπόδειξη του κλιμακίου της ΕΤΕΚΟ/ΣΚ.Ο.Ε. , που αφορά την ασφάλεια διεξαγωγής και την τήρηση των κανονισμών, καθώς επίσης και σε κάθε αλλαγή της θέσεως των μηχανών εκτόξευσης και της τροχιάς τον στόχων στα πλαίσια του εφικτού.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ύπαρξη κάθετων δοκών περιοριστή γωνίας βολής σε κάθε βατήρα, η οποία και είναι απαραίτητη προϋπόθεση διεξαγωγής του αγώνα.

Για όσα διαδικαστικά θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν αναγωγικά προηγούμενες εγκύκλιοι της ΣΚΟΕ, ο επίσημος διεθνής κανονισμός της FITASC και η προκήρυξη του αγώνα η οποία θα αναρτάται στον πίνακα του διοργανωτή συλλόγου και θα αποστέλλεται στα σωματεία 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα.

Εφιστάται η προσοχή των σωματείων της ΣΚΟΕ προκειμένου να ενημερώσουν τους αθλητές-τριες τους για κάθε θέμα ασφαλείας, κανονισμών και εγκυκλίων με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Πρόεδρος Παύλος Κανελλάκης
Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Παπαγεωργίου

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 
Χρ. Βουρνάζου 14, ΑΘΗΝΑ 11521 
Τηλ. (210) 6454522 και 6454523
Fax. (210) 6421595  e-mail: [email protected]

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων