Εγκύκλιος της ΣΚΟΕ για την ανανέωση των Δελτίων Σκοπευτών

0

Ανανέωση ΔΕΣΚ- Δελτίου ΕΤΕΠΣ και παράβολα ΣΚ.Ο.Ε για το έτος 2015.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αθλητές σας, για τους οποίους έχει καταχωρηθεί στο μητρώο της ΣΚΟΕ Δελτίο Σκοπευτή (ΔΕΣΚ), θα πρέπει να το ανανεώσουν πριν από την 31/12/2014 προκειμένου να μπορούν μετέχουν σε προπονήσεις: και αγώνες από 01/01/2015 (Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4325/99, η οποία θα εφαρμοστεί  πιστά)

Τα παράβολα που πρέπει να καταβληθούν κατά περίπτωση στη ΣΚ.Ο.Ε, για αθλητικές δραστηριότητες από 01/01/2015, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας είναι ως ακολούθως:

-Ανανέωση ΔΕ.ΣΚ στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών για το έτος 2015        20 €
-Έκδοση νέου ΔΕ.ΣΚ. ή Επανέκδοση λόγω απώλειας ΔΕ.ΣΚ. στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών από 01/01/2015  30€
-Έκδοση-Ανανέωση ταυτότητας ΕΤΕΠΣ/IPSC από 01/01/2015          6€
-Βεβαίωση σε αθλητή-τρια για έκδοση ή ανανέωση άδειας κατοχής όπλου 50€
-Παράβολο μεταγραφής          60€
-Παράβολο διαγραφής (αρ.4 παρ.9 Κανονισμού ΣΚ.Ο.Ε.)      100€
-Ετήσια συνδρομή Σωματείου (για όλους τους κλάδους)      50€
-Αποστολή αποτελεσμάτων, για κάθε συμμετοχή σκοπευτή-τριας σε μη Ολυμπιακά αγωνίσματα            3€
-Αποστολή αποτελεσμάτων σκοποβολής IPSC (όπλα χειρός, λειόκανο τυφέκιο, ραβδωτό τυφέκιο)
Α) LEVEL I        4€
Β) LEVEL II       6€
Γ) LEVEL III      9€

Τα Σωματεία και οι Ομάδες πρέπει να καταβάλουν τα παράβολα για τις ανανεώσεις ή τις εκδόσεις ΔΕΣΚ στον λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμός λογαριασμού ΣΚ.Ο.Ε. 080 / 480562 – 31) ή με ταχυδρομική επιταγή μέσω ΕΛΤΑ.

Επιπλέον για τους αθλητές-τριες (ΑΓΕΝ) που δραστηριοποιούνταν στα αγωνίσματα σκοποβολής IPCS, τα Σωματεία και οι Ομάδες πρέπει να καταβάλουν για το 2015 το παράβολο ΕΤΕΠΣ/ IPCS των 6€ στο λογαριασμό Σκοποβολής IPCS της ΣΚ.Ο.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμός λογαριασμού ΣΚ.Ο.Ε 080 / 480766 – 92).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Τα ΔΕ.ΣΚ. και ΕΤΕΠΣ/ IPCS που εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν για το έτος 2014 ισχύουν για αθλητική δραστηριότητα μέχρι 31/12/2014 και από 01/01/2015 αθλητές – τριες που δεν θα έχουν ανανεώσει το ΔΕ.ΣΚ ή ΕΤΕΠΣ/ IPCS δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την ευθύνη για την συμμετοχή αθλητών – τριών σε αγώνες και προπονήσεις με μη ανανεωμένο ΔΕ.ΣΚ, φέρουν τα σωματεία.
  2. Με την αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ΔΕ.ΣΚ θα πρέπει να αποστέλλεται από τα σωματεία ή τις ομάδες ονομαστική κατάσταση των αθλητών — τριών συμπεριλαμβανομένου του πατρώνυμου και του αριθιιού ΑΕΣΚ. Στο διαβιβαστικό του Σωματείου ή της Ομάδας, θα πρέπει να επισυνάπτεται ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία θα φέρει υπογραφές από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με την σφραγίδα του Σωματείου η της Ομάδας. Σε αυτήν θα αναφέρεται ότι «… στα γραφεία του Σωματείου (ή της Ομάδας) τηρούνται τα Δελτία Υγείας των ανωτέρω αθλητών – τριών θεωρημένα και υπογεγραμμένα σύμφωνα με τον εν ισχύ Αθλητική Νόμο 2725/17.6.99 Κεφ. Ε’ άρθρο 33 παρ.9».  Συνοψίζοντας, τονίζεται ότι για, τις ανανεώσεις και εκδόσεις ΔΕΣΚ για το έτος 2015 δεν θα αποστέλλονται Δελτία Υγείας των αθλητών-τριών στην ΣΚΟΕ, παρά μόνο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα παραλαμβάνεται μόνον πρωτότυπη. Αιτήματα τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Ομοσπονδία. Σε κάθε περίπτωση, η ΣΚΟΕ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του αρχείου των Δελτίων Υγείας που τηρεί το Σωματείο ή Ομάδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.
  3. Από 01/01/2015 δεν θα εγκρίνονται προκηρύξεις για διοργάνωση αγώνων σε σωματεία, τα οποία δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2015 καθώς και προηγουμένων ετών.
  4. Αποτελέσματα αγώνων που θα αποστέλλονται στη ΣΚ.Ο.Ε από 01/01/2015 δεν θα καταχωρούνται, εάν πριν την ημερομηνία τέλεσης των αγώνων δεν έχουν καταβληθεί στη ΣΚ.Ο.Ε: α) η ετήσια συνδρομή του Σωματείου για το 2015 καθώς και προηγουμένων ετων και β) τα προβλεπόμενα παράβολα συμμετοχής αγώνων για κάθε αθλητή-τρια.

Τα παραστατικά πληρωμής πρέπει να αποστέλλονται στη ΣΚ.Ο.Ε. μαζί με τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα που απαιτούνται για έκδοση ή ανανέωση ΔΕ.ΣΚ. και ταυτότητας σκοποβολής ΕΤΕΠΣ/ IPCS μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιριών Ταχυμεταφορών.

Το παρόν ισχύει για αθλητική δραστηριότητα στη σκοποβολή από 01/01/2015 και καταργεί κάθε προηγούμενο σχετικό με το θέμα έγγραφο.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων