Απόφαση υπουργού για παράταση ισχύος κατοχής συλλεκτικών όπλων

0

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. ζ΄τουΝ. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 2334/1995 (Α΄ 184).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ./τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων−Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών
(Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143),94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20). «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ97 από 20−02−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ188 από 10−06−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 1098).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 3009/2/84−δ΄από 27−7−2004 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1208), όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3009/2/84−ιγ΄από 3−8−2005 (Β΄ 1149), 3009/2/84−ιζ΄από 7−7−2006 (Β΄ 1137),3009/2/84−ιθ΄από 23−8−2007 (Β΄ 1749), 6700/1−208699 από14−1−2009 (Β΄ 145), 3009/2/23−λδ΄από 16−5−2011 (Β΄ 1212),3009/2/23−λστ΄από 1−3−2013 (Β΄ 538) 3009/2/23−μΑ΄ από 7−8−2014 (Β΄ 2244) όμοιες, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31−12−2015, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσμία έως 31−12−2015 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων