Νέοι όροι εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς.

0

Υγειονομικοί και άλλοι όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς.
ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 241197/7-09-2010 εγκύκλιός μας. 2. Η με αριθμ. πρωτ. 133340/16-12-2011 εγκύκλιός μας. 3. Η με αριθμ. πρωτ. 133291/22-11-2011 εγκύκλιός μας. 4. Η με αριθμ. πρωτ. 724/18016/14-02-2012 εγκύκλιός μας. 5. Η με αριθμ. πρωτ. 1100/27283/07-03-2012 εγκύκλιός μας. 6. Η με αριθμ. πρωτ. 3290/88032/22-08-2012 εγκύκλιός μας. 7. Η με αριθμ. πρωτ. 4808/128824/30-04-2013 εγκύκλιός μας.

Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινοποιούνται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή: 1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003. 576-2013.pdf 1 2. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τα υποδείγματα των εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 577-2013.pdf 3. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1219/2014 της Επιτροπής της Ε.Ε. που τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όσον αφορά τον κατάλογο εδαφών και τρίτων χωρών. 1219-2014.pdf 4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής της Ε.Ε. που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. 1152-2011.pdf 5. Η Εκτελεστική απόφαση 2013/519/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε. για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γάτων και ικτίδων καθώς και το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εν λόγω εισαγωγές. 519-2013.pdf 6. Η απόφαση 2006/146/ΕΚ για ορισμένα μέτρα προστασίας όσον αφορά ορισμένα φρουτοφάγα χειρόπτερα, σκύλους και γάτες που προέρχονται από τη Μαλαισία (Χερσόνησο) και την Αυστραλία. 2006-146.pdf 7. Η Εκτελεστική απόφαση 2013/520/ΕΕ για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/874/ΕΕ. 2 8. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 31/2014 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/301/ΕΚ και 2004/539/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 388/2010. 9. Η απόφαση 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίζεται υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τα πτηνά συντροφιάς που προέρχονται από τρίτες χώρες. 2007-25.pdf 10. Η απόφαση 2000/258/EK του Συμβουλίου για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων. 11. Ο Νόμος 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄) «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 (Α 32) « Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » . 4039-2012.pdf Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι υγειονομικοί όροι και οι όροι ταυτοποίησης που διέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, συνοψίζονται στα παρακάτω

Β΄ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Ζώο συντροφιάς» : Ως ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία εννοούνται : α) σκύλοι (Canis lupus familiaris), β) γάτες (Felis silvestris catus), γ) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερμίνες, ζιβελίνες), δ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην μελισσών, μαλακίων και καρκινοειδών), ε) τροπικά διακοσμητικά ψάρια, στ) αμφίβια, ερπετά, ζ) όλα τα είδη πτηνών, η) τρωκτικά και κουνέλια, τα οποία συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης, και τα οποία διατελούν κατά τη διάρκεια της εν λόγω μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.
Α) Σύμφωνα με το σημείο (10) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, σε επαρκώς αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να θεωρείται ότι συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ακόμη και εάν η μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς λαμβάνει χώρα έως 5 ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη του ή του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου, ή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέσο από εκείνο που βρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση 3 αυτή, ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο πρέπει να επιδεικνύον στις αρμόδιες αρχές ελέγχου αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. το εισιτήριό του ή την κάρτα επιβίβασής του) που να αποδεικνύουν ότι η μετακίνηση του ζώου αποτελεί μέρος της δικής του μετακίνησης.
Β) Αν τα ζώα συνοδεύονται από ένα άλλο φυσικό πρόσωπο: εκτός από το διαβατήριο, το ζώο πρέπει να συνοδεύεται και από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή άδεια (Δήλωση του Νόμου 105) * από τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης του Παραρτήματος VI της παρούσας) και επίσης να αποδεικνύεται ότι η μετακίνηση του ζώου αποτελεί μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη (π.χ. να επισυνάπτεται αντίγραφο της κάρτας επιβίβασης ή το αεροπορικό εισιτήριο του ιδιοκτήτη που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί ή έπεται η μετακίνηση του ιδιοκτήτη ) . Η δήλωση αυτή ισχύει τόσο για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και από τρίτες χώρες. Επίσης, τα ζώα δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη κατά τη μετακίνησή τους. Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες, οι μετακινήσεις των ζώων (σκύλων, γάτων και ικτίδων) εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ που έχει εναρμονιστεί με το Π.Δ. 184/1996 «υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο λοιπών ειδών ζώων κ.λ.π» (Α΄137).

2. «Ιδιοκτήτης»: Το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης

3. «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»: το φυσικό πρόσωπο που φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη να διενεργήσει τη μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εκ μέρους του ιδιοκτήτη.

4. «Μετακίνηση» : κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς α) εντός της Ελληνικής Επικράτειας β) από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη και αντίστροφα, γ) κατά την είσοδο ή την επανείσοδο από τρίτη χώρα στο ελληνικό έδαφος.

5. «Διαβατήριο» : Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση των σκύλων, γατών και ικτίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των τρίτων χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο Μέρος 1, παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. Τα διαβατήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της Ε.Ε. και συμπληρώνονται και σφραγίζονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα διαβατήρια φέρουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη.

6. «Μέγιστος αριθμός ζώων συντροφιάς»: Ο μέγιστος αριθμός ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας μη εμπορικής μετακίνησης δεν υπερβαίνει τα πέντε (5). Κατά παρέκκλιση, ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να υπερβαίνει τα 5, εάν πληρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις (βλέπε κεφ Δ. ,παρ 2α και 4α). * Υπεύθυνη δήλωση, Νόμος 1599/86 4

7. «Κτηνιατρικό πιστοποιητικό» : Το επίσημο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες) κατά την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος, όταν αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του. Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο Παράρτημα IV του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της Ε.Ε.

Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip)
α) Από 1ης Ιουνίου 2004 και μετά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 998/2003 και από 2 Φεβρουαρίου 2012 και μετά, σύμφωνα με τις παρ. 1 του άρθρου 5 και παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014, ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτηση του και οι Δήμοι υποχρεούται να μεριμνούν για τη σήμανση και την καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η ηλεκτρονική σήμανση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B, η οποία μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 (παρ.4, άρθρο 4, Ν.4039/2012, όπως ισχύει). Οι λεπτομέρειες πιστοποίησης, χορήγησης κωδικού πρόσβασης και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και τη λειτουργία της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης , έχουν καθοριστεί στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του. Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς , εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών .
β) Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται προς το έδαφος άλλων κρατών μελών συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B, η οποία μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Εάν η ταυτοποίησή τους δεν είναι σύμφωνη με αυτά τα πρότυπα, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους συσκευή ανάγνωσης. Ζώα που έχουν ταυτοποιηθεί με δερματοστιξία (τατουάζ) μπορεί επίσης να μετακινούνται εφόσον αυτό έχει πραγματοποιηθεί πριν τις 3/07/2011.

2. Εμβολιασμός για τη λύσσα
Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 576/2013.
Σημείωση : Λόγω των κρουσμάτων λύσσας στη χώρα μας, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός τόσο για σε σκύλους όσο και σε γάτες (ΥΑ 331/0301-25/01/2013, ΦΕΚ 198Β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

3. Έλεγχος αντισωμάτων για τη λύσσα
Δείγμα ορού αίματος που λαμβάνεται 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του ζώου, αποστέλλεται σε ένα από τα εγκεκριμένα εργαστήρια (κρατών μελών ή τρίτων χωρών) που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα προς έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων κατά της λύσσας (Παράρτημα Ι της παρούσας). Ο τίτλος αντισωμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,5UI/ml. 5

Δ΄ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

1. Εντός της Ελληνικής Επικράτειας
α. Οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόμενοι από το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου. Οφείλουν να το υποβάλλουν, εφόσον ζητείται, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Όταν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο δεν απαιτείται βιβλιάριο υγείας.
β. Εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή , καθώς και από την απαίτηση της παρ. 4.α. της ενότητας « Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», του παρόντος εγγράφου, οι μετακινήσεις ή οι μεταφορές που πραγματοποιούνται από τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τα συνεργεία μεταφοράς αδέσποτων ζώων από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
γ. Ζώα που μεταφέρονται με δημόσια μέσα μεταφοράς
• Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή των Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Μικρό ζώο συντροφιάς εννοείται το ζώο συντροφιάς , το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
• Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους
• Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες , για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 331/10301-25/01/2013 (ΦΕΚ 198, τεύχος Β) αναφορικά με το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα, που τροποποιήθηκε από την ΥΑ 3941/120925/07/10/2013 (ΦΕΚ 2642, τεύχος Β , οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας ΜΟΝΟ εφόσον είναι εμβολιασμένοι κατά της λύσσας, επομένως όχι πριν την ηλικία των 12 εβδομάδων και 21 ημερών.

2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας τουλάχιστον 12 εβδομάδων ή μεγαλύτερα (οι 12 εβδομάδες είναι η κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ο αντιλυσσικός εμβολιασμός):
-Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται με το σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης
Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013, το οποίο εκδίδεται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος/βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και 6 κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα. .ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, και επί του οποίου πρέπει να πιστοποιείται η πραγματοποίηση εν ισχύει εμβολιασμού για τη λύσσα.
– Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα . Σε αντίθετη περίπτωση, η μετακίνηση εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ
Εξαίρεση: Ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5), εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς γίνεται για λόγους συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επιδείξεις ή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και για την εκπαίδευση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και
β) ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλλει γραπτές αποδείξεις ότι τα ζώα συντροφιάς είτε είναι εγγεγραμμένα να συμμετάσχουν σε εκδήλωση σαν αυτές που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο α), είτε είναι καταχωρισμένα σε φορέα, ο οποίος διοργανώνει παρόμοιες εκδηλώσεις
γ) τα ζώα είναι ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων:
Για τις μετακινήσεις ζώων: α) ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων που δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας ή β) ηλικίας μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων που έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας, αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2, στοιχείο ε) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 απαιτείται άδεια του κράτους μέλους προορισμού. Είναι δυνατόν να χορηγείται :
– Εάν ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλλει γραπτή δήλωση ότι τα ζώα συντροφιάς, από τη γέννησή τους έως τον χρόνο της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης, δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα ειδών ευπαθών στη λύσσα ή .
– Τα ζώα συντροφιάς συνοδεύονται από τη μητέρα τους, από την οποία εξακολουθούν να εξαρτώνται, και από το έγγραφο αναγνώρισης που συνοδεύει τη μητέρα τους μπορεί να τεκμηριωθεί ότι, πριν από τη γέννησή τους, η μητέρα τους υποβλήθηκε σε αντιλυσσικό εμβολιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 .

Επειδή ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν απαγορεύσει την είσοδο στην επικράτειά τους ζώων ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ζητούν έγκαιρα σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

γ) Μη εμπορικές μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς που καλύπτονται από τον κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 576/2013:
Για τις μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων ( πλην μελισσών και οστρακοειδών) ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Κύπρος, Ιταλία κ.λ.π) έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες και έχουν καθιερώσει πρότυπο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει τα ζώα. Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα προτού ταξιδέψουν.

3. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Μάλτα και τη Νορβηγία.
– Ισχύουν τα προβλεπόμενα του σημείου Δ-2.   Επιπλέον, οι σκύλοι που μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και εισέρχονται στα παραπάνω κράτη υποβάλλονται σε αγωγή κατά των ώριμων και των πρώιμων εντερικών μορφών του παρασίτου Echinococcus multilocularis, εντός περιόδου 24 έως 120 ωρών πριν από τη χρονική στιγμή της προγραμματισμένης εισόδου τους στα εν λόγω κράτη μέλη .Η αγωγή χορηγείται από κτηνίατρο και πιστοποιείται στο αντίστοιχο πεδίο του διαβατηρίου.

4. Μετακινήσεις από άλλα κράτη μέλη προς την Ελλάδα
α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των 12 εβδομάδων :
– Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (αποκριτής πομποδέκτης) ή με τατουάζ που έχει πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ τις 3/07/2011.
– Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της Ε.Ε. στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του εμβολιασμού ή του επανεμβολιασμού για τη λύσσα.
– Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα, να μην προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση της κυριότητας του ζώου και να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η μετακίνηση εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές).
Σημείωση: Ισχύει η εξαίρεση του προηγούμενου σημείου Δ.2.α. για ζώα που συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς, επιδείξεις ή αθλητικές εκδηλώσεις.
– Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για συγκεκριμένες φυλές (σκύλοι-γάτες)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ελλάδα ΔΕΝ δέχεται να ταξιδέψουν στο έδαφός της νεαρά ζώα (ζώα < των 12 εβδομάδων ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων). β) Μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς, μη εμπορικού χαρακτήρα :
– Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, οι μετακινήσεις αμφίβιων διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) είναι ελεύθερες, δεν υπόκεινται σε υγειονομικό περιορισμό και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά.
-Με την επιφύλαξη τυχόν υγειονομικών περιορισμών οι μετακινήσεις πτηνών, τρωκτικών, κουνελιών και ερπετών και με την επιφύλαξη τυχόν περιοριστικών μέτρων, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα :

Τα ζώα που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CITES.

«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ / VETERINARY DECLARATION»

«1. Στοιχεία ιδιοκτήτη/owners details :
Όνομα/Name : …………………………………………………………………..
Ταχ.δ/νση/Address : ……………………………………………………………..
Χώρα καταγωγής/country of origin : …………………………………………….
Χώρα προορισμού/country of destination : ………………………………………

2. Περιγραφή ζώου / description of animal (s)
Είδος/species
Όνομα/Name
Φύλο/Sex
Ηλικία/Age
Φυλή/Breed
Χρώμα/Colour
Σήμανση/ Marking

3. Βεβαίωση / Declaration
O υπογράφων κτηνίατρος εξέτασα το (α) ζώο (α) που περιγράφεται (ονται) παραπάνω την …………………. (ημ., μην.,έτος) στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι είναι κλινικά υγιές (η) και απαλλαγμένο (α) μεταδοτικών νοσημάτων και εξωτερικών παρασίτων.
Βεβαιώνω ότι είναι υγιές (ή) και ικανό (α) να ταξιδέψει (ουν).
I the undersigning veterinarian, inspected the animal (s) described above on …………… (dd mm yy) at ……………….(location where inspection conducted) and found it to be free from clinical signs of infectious and/or contagious diseases and free from external parasites. I am satisfied that the animal (s) is/are healthy and is/are fit to undertake the export journey.
Όνομα/Name ……………………. ………………………………… (υπογραφή / signature)
(Τίτλος & ιδιότητα)

Ταχ.δ/νση/Address : ………………
Τηλέφωνο/Telephone : …………… ……………………………….
Fax or e-mail …………………….. (ημερομηνία / date)  

5. Μετακινήσεις από χώρες ΕΟΧ (Ενιαίος Οικονομικός Χώρος)
Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ανδόρα, την Ελβετία , τις νήσους Φερόες, το Γιβραλτάρ, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτεστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, και την πόλη του Βατικανού προς την Ελλάδα διέπονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο Δ4.

Ε΄ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Για να επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς στο ελληνικό έδαφος, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 1. Απευθείας προορισμός η Ελλάδα
α) Απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς μέσω σημείων εισόδου στα οποία δεν λειτουργούν εγκεκριμένοι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς :
– Μέσω εγκεκριμένων Σ.Υ.Κ.Ε. και ανεξαρτήτως εάν είναι εγκεκριμένοι για την υποδοχή ζωντανών ζώων ή μη, – Μέσω των σημείων εισόδου των νησιών που περιλαμβάνονται στην απόφαση 94/641/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
Παρέκκλιση: Μπορεί να επιτρέπεται η μετακίνηση καταγεγραμμένων στρατιωτικών σκύλων ή σκύλων έρευνας και διάσωσης από άλλο σημείο εισόδου από αυτό που προβλέπεται για τους ταξιδιώτες υπό την προϋπόθεση ότι:
α) έχει χορηγηθεί άδεια από το κράτος μέλος προορισμού κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο και
β) γίνεται έλεγχος εγγράφων και ταυτότητας ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013.

Οι Κτηνιατρικές αρχές των παραπάνω σημείων εισόδου υποχρεούνται :
– να έχουν στη διάθεσή τους ειδικό χώρο φύλαξης των ζώων όπου αυτό απαιτείται η άμεσα και να έχουν στη διάθεσή τους αποκριτή πομποδέκτη ISO 11785.
– να τηρούν αρχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί και των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν κατά τους εν λόγω ελέγχους (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας)
– να διενεργούν συστηματικό έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας στα καθορισμένα σημεία εισόδου για τα ζώα συντροφιάς που συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους κατά τη διάρκεια μετακινήσεων μη εμπορικού χαρακτήρα.
– Για τον σκοπό περαιτέρω μετακινήσεων σε άλλα κράτη μέλη, υποχρεούνται να καταχωρίζουν τους ελέγχους στο έγγραφο αναγνώρισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ημερομηνία αυτών των ελέγχων για τον καθορισμό της διάρκειας ισχύος του εγγράφου αναγνώρισης.

2. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των δώδεκα (12) εβδομάδων
Τα ζώα πρέπει :
α) να αναγνωρίζονται με σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο 11785. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σήμανση του ζώου δεν ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο, ο ιδιοκτήτης του ζώου υποχρεούται να παρέχει στον κτηνίατρο που διενεργεί τον έλεγχο μέσο ανάγνωσης του σήματος,
β) να έχουν υποστεί αντιλυσσικό εμβολιασμό ή επανεμβολιασμό, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 576/2013.
γ) να έχουν υποστεί 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη μετακίνησή τους ορολογικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να έχουν τίτλο αντισωμάτων μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,5 UI/ml. Η ορολογική εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου πρέπει να γίνεται σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα, αντίστοιχα: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/other_laboratories_en.htm,(ΚΜ) http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Σε επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου. Η εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων απαιτείται ΜΟΝΟ για τις τρίτες χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μέρος 2, του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 , όπως κάθε φορά ισχύει (παράρτημα ΙΙ της παρούσας),
δ) να συνοδεύονται από διαβατήριο εφόσον προέρχεται από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο μέρος Ι, του Παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όπως κάθε φορά ισχύει (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας)
ε) για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα IV του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όπως αναγράφεται στο σημείο Α.2. της παρούσας εγκυκλίου (Παράρτημα VII της παρούσας). Για μεταβατική περίοδο έως και τις 29 Απριλίου 2015, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο στις 28 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2011/874/ΕΕ . 11
στ) στο πιστοποιητικό, όταν αυτό απαιτείται, πρέπει να επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα των αποτελεσμάτων της ορολογικής εξέτασης του ζώου από το εργαστήριο διεξαγωγής του ελέγχου.
ζ) σε κάθε περίπτωση να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης που αναφέρεται στο Μέρος 3, τμήμα Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 σε συμμόρφωση προς το άρθρο 25(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 (Παράρτημα VI της παρούσας)..
η) Στην περίπτωση που το ζώο συντροφιάς διέλθει δια μέσω ενός από τα εδάφη τρίτης χώρας που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όπως αυτός ισχύει και παραμένει εντός του μεταφορικού μέσου ή εντός της περιμέτρου διεθνούς αερολιμένα, πρέπει να συνοδεύεται και από γραπτή δήλωση, σύμφωνα το υπόδειγμα του μέρους 2 , του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. (Παράρτημα V της παρούσας).
θ) αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα. Ισχύει η εξαίρεση του προηγούμενου σημείου Δ.2.α. της παρούσας για ζώα που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, επιδείξεις ή αθλητικές εκδηλώσεις.
ι) Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για συγκεκριμένες φυλές (σκύλοι-γάτες)

3. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) εβδομάδων.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) και μη εμβολιασμένων για τη λύσσα ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων που έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος του αντιλυσσικού εμβολιασμού.

4. Είσοδος άλλων ειδών ζώων συντροφιάς
α) Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, επιτρέπεται η είσοδος αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) χωρίς κτηνιατρικό υγειονομικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση κτηνιατρικού πιστοποιητικού.
β) Για να επιτραπεί η είσοδος ερπετών, τρωκτικών και κουνελιών και με την επιφύλαξη τυχόν περιοριστικών μέτρων, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προηγούμενο σημείο Δ.4.β).
γ) Τα πτηνά συντροφιάς (έως πέντε ζώα κατ΄ ανώτατο όριο) πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της απόφασης 2007/25/ΕΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εισαγωγή πτηνών συντροφιάς από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο :
• από ορισμένες χώρες μετά από απομόνωση 30 ημερών, υπό επίσημη επίβλεψη
• ή μετά από απομόνωση 10 ημερών και εργαστηριακό έλεγχο για τη γρίπη των πτηνών με αρνητικά αποτελέσματα
• Δεν γίνονται αποδεκτά πτηνά συντροφιάς για παραμονή σε καραντίνα στο έδαφος της χώρας. 12
δ) ΤΑ είδη που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία α), β) και γ) ενδέχεται να απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CITES.

5. Άφιξη σε άλλο κράτος μέλος με προορισμό την Ελλάδα
Τα ζώα συντροφιάς τρίτων χωρών που αφικνούνται στην Ελλάδα μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προηγούμενων σημείων 2, 3 και 4.

6. Άφιξη στην Ελλάδα με προορισμό άλλα κράτη μέλη
• Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας άνω των δώδεκα εβδομάδων που αφικνούνται στην Ελλάδα και προορίζονται για άλλα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύονται με το πιστοποιητικό που καθορίζεται στο Παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. Για μεταβατική περίοδο έως και τις 29 Απριλίου 2015, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο στις 28 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2011/874/ΕΕ .
• Εάν τα ζώα συντροφιάς είναι περισσότερα από 5, η μετακίνηση εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και πρέπει να συνοδεύονται με το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2013/519/ΕΕ.
• σε κάθε περίπτωση να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης που αναφέρεται στο Μέρος 3, τμήμα Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 σε συμμόρφωση προς το άρθρο 25(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013.
• Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) εβδομάδων ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων υπόκεινται στην άδεια της χώρας προορισμού. Στην περίπτωση που η μετακίνηση ανεμβολίαστων ζώων (ηλικίας < των 12 εβδομάδων) επιτρέπεται από το ΚΜ προορισμού , το ζώο πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον από γραπτή δήλωση σύμφωνα το υπόδειγμα του μέρους 1, του Παραρτήματος Ι, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. (Παράρτημα VI της παρούσας)..
• Στην περίπτωση που το ζώο συντροφιάς διέλθει δια μέσω ενός από τα εδάφη τρίτης χώρας που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όπως αυτός ισχύει και παραμένει εντός του μεταφορικού μέσου ή εντός της περιμέτρου διεθνούς αερολιμένα, πρέπει να συνοδεύεται και από γραπτή δήλωση, σύμφωνα το υπόδειγμα του μέρους 2 , του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. (Παράρτημα V της παρούσας).
• Τα λοιπά είδη ζώων συντροφιάς υπόκεινται στις απαιτήσεις της χώρας προορισμού.

7. Επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής
Η επανείσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων κοινοτικής καταγωγής επιτρέπεται εφόσον αυτά συνοδεύονται με το διαβατήριό τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο εμβολιασμού για τη λύσσα που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
: Στις περιπτώσεις παραμονής τους στο έδαφος τρίτων χωρών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μέρος 2, του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 13 ( Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ), απαιτείται η διενέργεια τιτλοδότησης προτού το ζώο εξέλθει από το έδαφος της χώρας. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση προτού το ζώο αναχωρήσει από κοινοτικό έδαφος, για την επανείσοδό του απαιτείται τιτλοδότηση σε εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν εργαστήριο (κοινοτικό ή τρίτης χώρας) και αναμονή 3 μηνών από τη λήψη του δείγματος. Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, απαγορεύεται η είσοδος του ζώου στη χώρα
.

ΣΤ΄ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ελλάδα προς χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ε.Ε. υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις κάθε χώρας.
Για το λόγο αυτό οι ταξιδιώτες οφείλουν να ζητούν έγκαιρα πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές του τόπου προορισμού τους, ή και ενδεχομένως, από τις Πρεσβείες των χωρών προορισμού τους στην Ελλάδα.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών εγκαίρως, ώστε να είναι ενήμερες για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού, να προβαίνουν στις απαραίτητες εξετάσεις και να προετοιμάζουν τις φόρμες των απαιτούμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών.

Ζ΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων που εισάγονται από τρίτες χώρες και μετακινούνται εντός του κοινοτικού εδάφους, έχει ισχύ 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του εδάφους ή της τρίτης χώρας καταγωγής μέχρι την ημερομηνία ελέγχου των εγγράφων και της ταυτότητας στο καθορισμένο σημείο εισόδου στην κοινότητα και συνολικά για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του ή έως την ημερομηνία λήξης του εμβολιασμού για τη λύσσα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Με το πιστοποιητικό αυτό και για όλη τη διάρκεια ισχύος του, το ζώο συντροφιάς μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα ανάμεσα στα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται επιπλέον έκδοση κοινοτικού διαβατηρίου.
2. Σε περίπτωση που εκδίδεται και υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, απαιτείται η επικύρωσή του από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας καταγωγής.

Η΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Στο εσωτερικό της χώρας :
• Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων που εφαρμόζονται εντός του ελληνικού εδάφους καθορίζονται από τα μέρη Β και Δ του π.δ/τος 420/1993 (Α΄ 179). 14
• Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται για τη σήμανση, την καταγραφή των ζώων και των ιδιοκτητών τους, την τήρηση των κανόνων προστασίας των ζώων συντροφιάς καθώς και των απαιτήσεων κατά τη
• μετακίνηση και τη μεταφορά τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. .

α) Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης βεβαιώνεται επί τόπου από το αρμόδιο όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και αντίγραφο της βεβαίωσης της παράβασης αποστέλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για την επιβολή του βεβαιωθέντος προστίμου.

β) Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα ζώα τους υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου. Να προσκομίζουν τόσο τα έγγραφα όσο και τα ζώα, εφόσον ζητείται, στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να διαθέτουν τα ζώα τους για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013.

2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη ή χώρες του ΕΟΧ:
Οι υπάλληλοι των ΣΥΚΕ οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να επιλαμβάνονται υποθέσεων παραβάσεων που παραπέμπονται σ’ αυτούς από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς, σχετικά με τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των ζώων συντροφιάς

3. Στα σημεία εισόδου από τρίτες χώρες :
α) Οι τελωνειακές αρχές και οι συνοριοφύλακες των σημείων εισόδου, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για την είσοδο ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος. Οι τελωνειακές αρχές των σημείων εισόδου μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να παραπέμπουν τα ζώα για κτηνιατρικό έλεγχο.
β) Οι Σ.Υ.Κ.Ε. και οι κτηνιατρικές αρχές των σημείων εισόδου των νησιών της απόφασης 94/641/ΕΚ υποχρεούνται να προβαίνουν :
• σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων,
• στην ταυτοποίηση του ζώου,
• ενδεχομένως, σε κλινική εξέταση του ζώου
• σε καταγραφή σε σχετικό μητρώο όλων των εισαγωγών και να το κοινοποιούν τακτικά στην αρμόδια κεντρική αρχή. Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις αποφασίζουν:
• είτε να στείλουν το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης,
• είτε να απομονώσουν το ζώο για όσο χρόνο χρειάζεται υπό επίσημη επίβλεψη ,
• είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία, χωρίς χρηματική αποζημίωση, όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί.
Τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τα ζώα, αφού προηγουμένως σφραγιστούν κατάλληλα ως εξής :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
Ημερομηνία………………………………..
Όνομα Κτηνίατρου……………………..
Υπογραφή………………………………….
Σφραγίδα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
Ημερομηνία………………………………..
Όνομα Κτηνίατρου……………………..
Υπογραφή………………………………….
Σφραγίδα

 

Τα ως άνω στοιχεία της απόφασης του κτηνιάτρου πρέπει να είναι με διαφορετικό χρώμα από αυτό της εκτύπωσης του πιστοποιητικού.
Ένα φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου κτηνιατρικού πιστοποιητικού κρατείται στο ειδικό αρχείο μη εμπορικών αποστολών ζωντανών ζώων της κτηνιατρικής αρχής του σημείου εισόδου για τρία χρόνια.
γ) Στις περιπτώσεις όπου τα ζώα υπερβαίνουν τον αριθμό πέντε (5), είτε αυτά προέρχονται από άλλα κράτη μέλη είτε από τρίτη χώρα, ανεξάρτητα του είδους, ή δεν συνοδεύονται, θεωρούνται εμπορικές αποστολές και υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου που καθορίζεται από τις διατάξεις περί εισαγωγών ζώντων ζώων.

3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Νόμο 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α).

Θ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωϊκής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,Περιβάλλοντος & Ενέργειας στη διεύθυνση : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/pets.html για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

Οι εγκύκλιοι που αναφέρονται στο σχετικό παύουν να ισχύουν.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων