Επιτέλους. Καθορίστηκαν τα τέλη έκδοσης αδειών.!

0

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1718/17-8-2015) απόφαση η με αριθμ. 127571/2554 κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016.

Επιτέλους ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση των κυνηγετικών αδειών, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων κυνηγών που λίγα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου, δεν μπορούσαν να εκδόσουν τις άδειές τους.

Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο υφυπουργός Οικονομικών, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν.δ. 996/1971 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων κ.λπ.» και του άρθρ. 262 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 19 του Ν. 3170/2003 «περί ζώων συντροφιάς κ.λπ.» (ΦΕΚ 91 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 157 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
5. Το Π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Την υπ’ αριθμ. Υ6/27.1.2015 (ΦΕΚ 204 Β΄) απόφαση Πρωθυπουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων».
7. To Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ112/3.3.2015 (ΦΕΚ 311 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη.
9. Την υπ’ αριθμ. Υ59/16.2.2015 (ΦΕΚ 256 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα», όπως ισχύει.
10. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/6.7.2014 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσής μας.
11. Την υπ’ αριθμ. 33762/31.7.2015 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ.,

 αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016 ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων – συνεργαζομένων με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών συλλόγων:
Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ

2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του Ν. 3170/2003 (ΦEK 191 Α΄). Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δ/ξεις.

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) :
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα τέλη:
 α) Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ β) Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141 Α΄) σε συνδυασμό με εκείνες του Π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α΄) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων