Απόφαση ΥΠΕΚΑ για προστασία και περιορισμούς σε εκτάσεις της Αρκαδίας και Λακωνίας

0

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33999

Kαθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα – υγρότοπου Μουστού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

’Εχovτας υπόψη:

1. Tις διατάξεις των άρθρων 18,19,21 (παρ.6),28,29,30 και 31 (παρ.9 και 10) του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv ’Εργωv (Α΄ 197).

3. Το ν.δ 191/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2αν Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» (Α΄350), την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3018/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289) και την κοινή υπουργική απόφαση 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄757).

4. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

5. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ/τος 189/5−11−2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄221), όπως ισχύει.

7. Την άμεση ανάγκη θέσπισης μέτρων για την αποτελεσματική προστασία χερσαίων και υδάτινων περιοχών των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα−υγρότοπου Μουστού και το γεγονός ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως προστατευομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986.

8. To γεγovός ότι απo τις καvovιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

΄Αρθρo 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται ο καθορισμός μέτρων προστασίας της φύσης και του τοπίου και των φυσικών σχηματισμών σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής του όρους Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού, που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους αξία. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία του μοναδικού για την πολύπλευρη αξία του οικοσυστήματος της περιοχής του όρους Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού, η οποία είναι σημαντική για την προστασία της φύσης και του τοπίου στη χώρα μας και ιδιαίτερα για τη διατήρηση του τοπίου, των τύπων οικοτόπων, της άγριας ορνιθοπανίδας και χλωρίδας καθώς και των σχέσεων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

΄Αρθρo 2

Εντός της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, του όρους Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού, που έχει καθορισθεί με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999,καθορίζονται περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, περιοχές προστασίας της φύσης, περιοχές προστασίας ρεμάτων, περιοχές (ζώνες) που περιλαμβάνουν τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων εκτάσεις των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Λεωνιδίου (Ν. Αρκαδίας) και των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος, και Γερόνθρων (Ν. Λακωνίας) καθώς και της κοινότητας Κοσμά (Ν. Αρκαδίας), όπως παρακάτω:

Α. Περιοχές Απόλυτης προστασίας της Φύσης:

α. Συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής (2.Ι)

β. Υγρότοπος Μουστού (2.ΙΙ)

Β. Περιοχές προστασίας της Φύσης:

α. Δάση Δενδρόκεδρου Πραστού (3.Ι)

β. Δάση Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου−Πλατανακίου (3.ΙΙ)

γ. Δάση Δενδρόκεδρου Παλαιοχωρίου (3.ΙΙΙ)

δ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα (3.ΙV)

ε. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς−Κοντολινάς (3V)

στ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου Ιωάννη−Ορεινής Μελιγούς (3V.I)

ζ. Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας (3.VII)

η. Υγρότοπος Μουστού (4.1)

Γ. Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων

Καθορίζονται γραμμικές περιοχές προστασίας κατά μήκος των ρεμάτων Δαφνώνα, Βρασιάτη και Τάνου και εκατέρωθεν των όχθεων τους πλάτους 50 μέτρων. Τα όρια των παραπάνω περιοχών, πλην των περιοχών προστασίας ρεμάτων, φαίνονται στα είκοσι τρία (23) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 και ένα 1:50.000 πλην των περιοχών προστασίας της φύσης με στοιχείο 3.ΙV και 3.V που θεωρήθηκαν με την 33999/2010 πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τη παρούσα απόφαση. Τα όρια των παραπάνω περιοχών περιγράφονται στο παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

΄Αρθρo 3

1.− Στις παραπάνω περιοχές καθορίζονται χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και όροι και περιορισμοί δόμησης όπως παρακάτω:

Α. Για όλη την έκταση της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης του όρους Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και διέπονται απο τη δασική νομοθεσία, όπως ισχύει. Διατηρείται και προστατεύεται η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες των ρεμάτων και των υγροτόπων.

Δεν επιτρέπεται η οριοθέτηση λατομικών ζωνών κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 1428/84 (Α΄15) όπως ισχύει και τα λατομεία αδρανών. Επιτρέπεται η πολεοδόμηση των οικισμών που εμπίπτουν στην παραπάνω περιοχή και οι αναγκαίες επεκτάσεις αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις καθώς και η κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής τους. Ειδικότερα για τις επεκτάσεις των παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές περιοχές προστασίας θεωρούνται ενιαίες ως προς την αρτιότητα και τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη περιοχή προστασίας στην οποία εμπίπτει αυτό.

Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η βελτίωση και αναβάθμιση του υφισταμένου οδικού δικτύου και των δικτύων υποδομών μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Β. Για τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (ζώνες 2.Ι και 2.ΙΙ)

Απαγορεύεται κάθε έργο και δραστηριότητα

Κατ’εξαίρεση επιτρέπονται:

α. Ερευνητικές εργασίες μετά από ειδική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.

β. Εργασίες αναβάθμισης και διατήρησης των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος και εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.

γ. ΄Εργα ερμηνείας περιβάλλοντος (σήμανση, παρατηρητήρια, μονοπάτια) και συντήρησή τους μόνο εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. Ο υπάρχων δρόμος προς τη κορυφή του Πάρνωνα καθώς και οι δραστηριότητες και εγκαταστάσεις της Μονής Μαλεβής παραμένουν ως έχουν.

δ. Επίσκεψη της περιοχής μόνο μέσω καθορισμένων μονοπατιών στα οποία υπάρχουν πινακίδες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πεζούς και τα οποία καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης.

Επιπλέον ισχύουν όσα ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης.

Γ. Για τις περιοχές Προστασίας της φύσης (ζώνες 3.Ι, 3.ΙΙ, 3.ΙΙΙ, 3.ΙV, 3V, 3.V.Ι, 3.VΙΙ. 4.Ι)

Επιτρέπονται οι ερευνητικές εργασίες.

Επιτρέπονται υφιστάμενες δραστηριότητες που έχουν κυρίως παραδοσιακό χαρακτήρα και συγκεκριμένα η δασοπονία, η μελισσοκομία, η ελεύθερη βόσκηση και οι γεωργικές καλλιέργειες. Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες καθώς και οι όροι και οι χώροι άσκησής τους καθορίζονται από τον αντίστοιχο Κανονισμό του Φορέα Διαχείρισης.

Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας καθώς και οι προσθήκες για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού, όπως επίσης επιτρέπεται η μετεγκατάσταση και ίδρυση νέων μονάδων εκτατικής κτηνοτροφίας.

Επιτρέπεται η διάνοιξη αναγκαίων δρόμων πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΜΠΕ ΙΙ) και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (Β΄332), όπως ισχύει. Επιτρέπονται έργα ανάδειξης και έργα/παρεμβάσεις, τα οποία προβλέπονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής καθώς και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης ή μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, με σκοπό τη προστασία και αναβάθμιση της περιοχής και μετά από αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Επιτρέπεται η πρόσβαση πεζών, εκτός εάν σε συγκεκριμένες περιοχές αυτή απαγορεύεται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής. Οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση πεζών σηματοδοτούνται κατάλληλα. Δεν επιτρέπεται η συλλογή φυτών χωρίς ειδική άδεια γι’αυτό από το αρμόδιο Δασαρχείο. Δεν επιτρέπεται η φύτευση ειδών ξένων προς τα είδη που συνθέτουν τις φυσικές φυτοκοινωνίες της περιοχής, εκτός εάν και ύστερα από εγκεκριμένη διαχειριστική με λέτη αυτό κριθεί συμβατό με τη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής και συνοδεύεται από πλήρη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το κυνήγι στις περιοχές προστασίας της φύσης ρυθμίζεται με το κανονισμό λειτουργίας και το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής. Μέχρι την έκδοσή τους το κυνήγι διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται το κυνήγι σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.700 μ. (υψομετρικό οροπεδίου Προφήτη Ηλία) και συγκεκριμένα στις κορυφές Μικρή Τούρλα (υψόμετρο 1.800 μέτρα) και Μεγάλη Τούρλα (Υψόμετρο 1.934 μ.)

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τροχοφόρων εκτός των υφισταμένων αγροτικών και δασικών δρόμων. Οι όροι κυκλοφορίας οχημάτων (αγροτικών κλπ) μπορούν να εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.

Δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές διατηρούν τη χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν. Οι επιτρεπόμενες αλλαγές χρήσης καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής. Κατ’εξαίρεση επιτρέπονται προσθήκες για λόγους υγιεινής ασφάλειας, αποθήκευσης νερού και εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση μικρών εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποκλειστικά σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄129) και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή μικρών αγροτικών αποθηκών με τους εξής όρους:

Ι. Μέγιστη δόμηση: 50 τμ

ii. Μέγιστο ύψος συμπεριλαμβανομένης και της στέγης: 4,5μ.

iii. Αριθμός ορόφων: ένας (Ι).

Επιτρέπεται η δόμηση εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση του υγρότοπου που προβλέπονται από το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Αιολικών Σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση νέων λατομείων.

Δ. Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης:

Επιτρέπεται η λειτουργία λατομείων μαρμάρων, αφού προηγουμένως εκπονηθεί και εγκριθεί ειδική διαχειριστική μελέτη στο πλαίσιο εκπόνησης και έγκρισης του κατά το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2742/1999 (Δ΄207), σχεδίου διαχείρισης της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού για τα κοιτάσματα, τον τρόπο λατόμευσης των μαρμάρων, τη διακίνηση των παραγόμενων όγκων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο σύνολο των μαρμαροφόρων περιοχών.

Επιτρέπεται ειδικά η λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών λατομικών προϊόντων για τοπική χρήση (σχιστόπλακες κ.λπ.) με τη προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η λειτουργία αυτών για τη κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα, στα όρια τωνΔήμων και Κοινοτήτων του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα−Υγρότοπου Μουστού.

Επιτρέπεται η μεταλλευτική και λατομική έρευνα για την ανεύρεση κοιτασμάτων και η λειτουργία μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών είναι δυνατή μόνον εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής καθώς και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Επιτρέπονται μικρές εγκαταστάσεις για τη παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητος Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) και οι οποίες υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄129).

Διατηρείται και ενισχύεται ο παραδοσιακός αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής και ενισχύονται ειδικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός,οικοτουρισμός κ.λπ.). Επιτρέπεται η άσκηση της δασοπονίας,της γεωργίας, της μελισσοκομίας, της κτηνοτροφίας και της υδατοκαλλιέργειας. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω χρήσεων επιτρέπεται η κατασκευή θερμοκηπίων, στάβλων, παραδοσιακών μαντριών, στεγάστρων, σφαγείων ποτιστρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγροτικών αποθηκών, φρεάτων, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση τουριστικών καταλυμάτων.

Επιτρέπεται η κατασκευή αθλητικών γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείων,εμπορικών αποθηκών και οι μεταποιητικές μονάδες της κατηγορίας 2, Υποκατηγορίες 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π. 153393/2332/2002 (Β΄1022), όπως ισχύει.

Επιτρέπονται τα παρακάτω έργα/ δραστηριότητες και δίκτυα υποδομής της κατηγορίας 2, Υποκατηγορίες 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π 153393/2332/2002 (Β΄1022), όπως ισχύει.

• Βιομηχανία κεραμικών ειδών, πυρίμαχων πλίνθων, οξύμαχων σωλήνων, βαρέων πλίνθων δαπέδου και επενδύσεων, καθώς και κεράμων.

• Εγκαταστάσεις για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια.

• Μικρές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) και οι οποίες υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄129).

• Λεβητοποιΐα, η κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές.

• Υαλουργία.

• Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων τοπικής παραγωγής και τυροκομεία.

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας του μαλλιού.

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξυλείας

• Εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας ξυλοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού.

• Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.

• Εργασίες πολεοδομίας.

• Κατασκευή δρόμων, λιμανιών και λοιπών έργων

υποδομής.

• ΄Εργα διευθέτησης (canalisation) και ρύθμισης της ροής υδάτων.

• Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων.

• Βιοτεχνικά Πάρκα.

Για τα ως άνω έργα/δραστηριότητες και δίκτυα υποδομής απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (Α΄91) και ισχύει.

Οι προϋποθέσεις και τα όρια ρυπαντικών φορτίων για τις ανωτέρω δραστηριότητες τίθενται από τον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας της περιοχής. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ακόμα και ερειπωμένα διατηρούν τη σημερινή χρήση τους ή δέχονται άλληεπιτρεπόμενη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Επιτρέπονται επεμβάσεις στα υπάρχοντα κτίσματα ή ερείπια ακόμα και αν δεν πληρούνται οι όροι αρτιότητας, πλαγίων αποστάσεων κλπ., που ορίζονται με τη παρούσα, εφόσον το κτίσμα δεν βρίσκεται σε γήπεδο που έχει καταστεί μη άρτιο με κατάτμηση μεταγενέστερη της οριζομένης αρτιότητας με τη παρούσα απόφαση.

Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ύστερα από γνώμη της ΕΠΑΕ ακόμα και αν οι απαιτούμενες προς εκτέλεση εργασίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από τον οικείο Δήμο, εγκεκριμένα σχέδια, βιβλιογραφικές μαρτυρίες, Τεχνική έκθεση, επίσημα έγγραφα κ.λπ.) η οποία αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος.

Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση μόνο με εγκαταστάσεις ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας, ανακύκλωσης, αποθήκευσης και εξοικονόμησης νερού, των νομίμως υφισταμένων μεταποιητικών κ.λπ. μονάδων.

Επιτρέπεται η κατασκευή παραδοσιακών καφενείων, ταβερνών και επιχειρήσεων αγροτουρισμού.

Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους (εκσκαφές, εκβραχισμοί, επιχωματώσεις, αποψιλώσεις, αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους με ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις,πλακοστρώσεις κ.λπ.) εκτός εάν αυτό γίνεται στα πλαίσια νομίμων δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και προβλέπονται από τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες των έργων. Απαγορεύεται η κατεδάφιση,καταστροφή ή η αλλοίωση των παραδοσιακών στοιχείων όπως λιθόστρωτοι δρόμοι, μάντρες, αναλλειματικοί τοίχοι, κρήνες, στέρνες, γέφυρες, νερόμυλοι κ.λπ.

Ε. 1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων πλην των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο ή ΓΠΣ και των εντός ορίων οικισμών, ορίζεται σε έξι (6) στρέμματα.

2. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης έχουν εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.

3. Δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις αρτιότητας για τη παρόδια δόμηση.

4. Τυχόν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας για τις επιτρεπόμενες χρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

ΣΤ. 1.− Για τις μεταποιητικές μονάδες ισχύουν οι εξής όροι δόμησης:

Συντελεστής δόμησης: 0,2 Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια: 1000 τμ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,50μ. συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2. Αφετηρία μέτρησης του ύψους λαμβάνεται το φυσικό έδαφος σε κάθε σημείο του κτιρίου.

2. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, επιπλέον των παραπάνω όρων και περιορισμών δόμησης ισχύουν και οι εξής: Συντελεστής δόμησης: 0,10, Μέγιστη δόμηση: 1.500 τμ., Μέγιστη κάλυψη: 10% της επιφάνειας του γηπέδου.

3. Για τα παραδοσιακά καφενεία, τις παραδοσιακές ταβέρνες και τις επιχειρήσεις αγροτουρισμού που εξυπηρετούν τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής εφαρμόζονται οι εξής όροι δόμησης: – Μέγιστη δόμηση: 400 τμ., Αριθμός ορόφων: δύο (2) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,50 μέρα συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον διάταγμα. Κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Ε.Π.Α.Ε Β΄ βαθμού.

΄Αρθρo 4

Στις εκτός ορίων οικισμών περιοχές ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί μορφολογικοί όροι:

Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής με επικάλυψη από κεραμίδια ή σχιστόπλακες. Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική ακόμα και εάν πάνω από το κατασκευαζόμενο κτίριο προβλέπεται ή επιτρέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται έτσι ώστε να εντάσσονται στη κλίση της στέγης και να μην προεξέχουν από αυτήν. Τα κουφώματα των κτιρίων κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων είναι ξύλινα.

Απαγορεύεται η χρήση υαλοπινάκων ή πλαστικών υλικών ως κυρίων ή δευτερευόντων στοιχείων των κιγκλιδωμάτων. Σε περίπτωση κατασκευής εξωτερικής κλίμακας αυτή γίνεται κτιστή και τοποθετείται παράλληλα και σε επαφή με την όψη του κτιρίου.

Επιτρέπεται η περίφραξη των γηπέδων με συρματόπλεγμα ή με συμπαγή τοιχοποιΐα η οποία εάν είναι από λιθοδομή (ξηρολιθιά ή αργολιθοδομή) μπορεί να μείνει ανεπίχριστη, ενώ εάν είναι από άλλο υλικό (τσιμεντόλιθους, τούβλα κ.λπ.) επιχρίζεται υποχρεωτικά.

Για όλες τις κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους απαιτείται έγκριση της Α΄βθμιας ΕΠΑΕ. Κατ’εξαίρεση και ύστερα από έγκριση της Β΄θμιας ΕΠΑΕ επιτρέπεται οποιαδήποτε αρχιτεκτονική μορφή που προσαρμόζεται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

΄Αρθρο 5

΄Αδειες ξενάγησης επισκεπτών και επιστημονικής έρευνας που χορηγούνται από τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ισχύουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και στους ειδικότερους όρους του αντίστοιχου Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

΄Αρθρο 6

1. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται συνολικά ή μερικά με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, καταργείται.

2. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπονται ή αναφέρονται με τη παρούσα απόφαση. Για ζητήματα που αναφύονται ως προς την υπαγωγή ή μή έργων και δραστηριοτήτων στις ως άνω διατάξεις, θα αποφαίνεται το Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης, μετά από συνεργασία με τις καθ’ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και θα εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη Δ.Σ

Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

α. Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης: υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή περιβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαιτείται, επιβολής αρμοδίως πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.

β. ΄Εργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών,πλημμυρών,θεομηνιών, πυρκαϊών κ.λπ.).

3. Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.153393/2332/2002, όπως ισχύει ανεξάρτητα από τη κατηγορία στην οποία υπάγονται, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.11014/703/Φ10420−3−2003 (Β΄332), όπως ισχύει.

4. Μέχρι την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από τον ιδρυθέντα με τον ν. 3044/2002 άρθρο 13 παρ. 1 (Α΄197) Φορέα Διαχείρισης, αρμόδιες υπηρεσίες για τη τήρηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων της παρούσας απόφασης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι καθ’ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

5. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης η φύλαξη και επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ασκούν την Διαχείριση, Διοίκηση και Αστυνόμευση αυτής.

6. Προσφυγή κατά απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης επιτρέπεται ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός 20 ημερών από της κοινοποίησης της σχετικής διοικητικής πράξης.

΄Αρθρο 7

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 ή από άλλες ειδικές διατάξεις.

΄Αρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει μετά παρέλευση διετίας με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήvα, 3 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                      ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                                                        ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ                                 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων