Άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής

0

Άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής

Αρμόδια Υπηρεσία: Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

* Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.
* Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: Όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.

β. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα.

γ. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάσθηκε.

δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

ε. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α’ ) και σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. γ’ του άρθρου1 της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α’από 31-8-94 Υπουργικής Απόφασης.

Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

* Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.
* Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά :

α. Προκειμένου περί σωματείων :

* Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας με την οποία πιστοποιείται :
* Η ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο μελών της
* Ο αριθμός των αθλουμένων μελών τους
* Ότι διαθέτει ή συνεργάζεται με ένα τουλάχιστο εκπαιδευτή
* Ότι είναι αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. ως φίλαθλο σωματείο.
* Ότι είναι νεοϊδρυθέν ή εν ενεργεία Αθλητικό Σωματείο
* Ότι τα αιτούμενα προς αγορά και κατοχή όπλα είναι σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς αγωνισμάτων σκοποβολής και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλα για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του οικείου σωματείου ότι πληροί τους καθορισμένους με σχετικές διατάξεις όρους ασφαλείας.

β. Προκειμένου περί δημοσίων ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων :

* Βεβαίωση του διευθύνοντος το ίδρυμα ή το σχολείο ή το νομικό πρόσωπο οργάνου ότι διαθέτει αθλητικό τμήμα στο οποίο καλλιεργούνται αγωνίσματα σκοποβολής.
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου ότι πληροί του καθορισμένους με σχετικές διατάξεις όρους ασφαλείας.
* Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας με την οποία να πιστοποιείται :
* η ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο μελών της,
* ο αριθμός των αθλουμένων μελών τους και
* ότι τα αιτούμενα προς αγορά και κατοχή όπλα είναι σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνισμάτων σκοποβολής και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλα για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.

γ. Προκειμένου περί σκοπευτών :

* Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο είναι αθλούμενα μέλη από την οποία να προκύπτει :
* Η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα της οικείας Ομοσπονδίας
* Οι επίσημοι αγώνες στους οποίους έχουν λάβει μέρος
* Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνο με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνίσματος και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος στο οποίο θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί, τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί καθώς και ότι διαθέτει τους προβλεπόμενους όρους ασφαλούς φύλαξης
* Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ότι πρόκειται περί επίλεκτων σκοπευτών που πέτυχαν 1η, 2η ή 3η Πανελλήνια νίκη σε αγωνίσματα του Πρωταθλήματος Ελλάδος ή κατέλαβαν την 1η έως και 8η θέση σε διεθνή αγώνα, εφόσον ζητείται άδεια κατοχής για περισσότερα από πέντε (5) όπλα της κατηγορίας Α’ ή περισσότερα από δύο (2) όπλα της κατηγορίας Β’. Ειδικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής σε αθλητές σκοπευτές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, που δικαιούνται βάσει ειδικών διατάξεων να οπλοφορούν, δεν υποχρεούνται στην υποβολή του προβλεπομένου ιατρικού πιστοποιητικού, Υπεύθυνης δήλωσης και Αντίγραφου Ποινικού Μητρώου (τύπου Α’ )

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων