Άδεια εισαγωγής όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π., από Χώρες ΜΗ Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και μεταφοράς αυτών από Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Άδεια εισαγωγής όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π., από Χώρες ΜΗ Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και μεταφοράς αυτών από Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 Ν. 2168/1993 )

Αρμόδια Υπηρεσία: Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

* Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.
* Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: Όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.

β. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα.

γ. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.

δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

ε. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α’ ) και σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. γ’ του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α’ από 31-8-94 Υπουργικής Απόφασης.

Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

* Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.
* Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά :

α. Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας λειτουργίας του εργοστασίου ή εργαστηρίου, αν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υποβάλλεται:

1. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση του ακινήτου για το συγκεκριμένο σκοπό και για καθορισμένο χρόνο. Αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

3. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στην οποία αναφέρονται:

* Ότι από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται η λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης στο ακίνητο και δεν έγινε αλλαγή της χρήσης του χώρου.
* Ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο, επιτρέπεται η λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης και, ότι η πλειοψηφία των ενοίκων της πολυκατοικίας δεν αντιτίθενται στη λειτουργία της. Η επισύναψη της δήλωσης αυτής στα λοιπά δικαιολογητικά καθιστά υποχρεωτική την έκδοση της ζητούμενης αδείας από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εφόσον υπάρξει απόφαση δικαστηρίου για το αναληθές της δήλωσης.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2168/1993. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι επισκευαστές των όπλων. Η εν λόγω δήλωση, μαζί με τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία, υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία στη συνέχεια, υποβάλλει τη δήλωση στη Διεύθυνση Εγκλημ/κών Ερευνών. Η προαναφερόμενη Διεύθυνση δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο, μέσω της Αστυνομικής Αρχής, την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο καταλληλότητας ή έγκρισης κυκλοφορίας των προς κατασκευή ή συναρμολόγηση ειδών, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2168/1993 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων Αυτά τα δικαιολογητικά υποβάλλονται άπαξ και στη συνέχεια εκ νέου, μόνον αν πρόκειται να εισαχθούν είδη διαφορετικά από τα αναφερόμενα. Δεν υποβάλλεται πιστοποιητικό καταλληλότητας που ορίζεται από την παρ. 1 εδαφ. 1 περ. δ’, εφόσον ο έλεγχος κυκλοφορίας έχει πραγματοποιηθεί από Χώρα Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις περιπτώσεις εισαγωγής δειγμάτων προς εξέταση προκειμένου να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων