10.000 πέρδικες θα απελευθερωθούν στις Κυκλάδες

0

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η Έκθεση Εμπλουτισμού Βιοτόπων με θηραματικά είδη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας για το νομό Κυκλάδων που αφορά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους ‘Ανδρου, Θήρας, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σίφνου, Σύρου, Τήνου, Κέας και Σερίφου, που συντάχθηκε από τον Μπραζιώτη Σωτήριο, Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο M.Sc. για λογαριασμό τους, οι οποίοι είναι και οι φορείς υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το στόχο γ της παρ. Α2 του Παραρτήματος Γ της υπ’ αριθμ. 98161/4136/29-09-2008 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 637Β’/06-04- 2009), με απελευθέρωση 10.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar cypriotes) στο Νομό Κυκλάδων και συγκεκριμένα: 700 άτομα στο νησί της Άνδρου (Κ.Σ. Άνδρου), 1.000 άτομα στη Θήρα (Κ.Σ. Θήρας), 1.000 άτομα στο νησί της Μήλου (Κ.Σ. Μήλου), 800 άτομα στη νήσο Μύκονο (Κ.Σ. Μυκόνου), 1.000 άτομα στο νησί της Νάξου (Κ.Σ. Νάξου), 1.100 άτομα στο νησί της Πάρου (Κ.Σ. Πάρου), 700 άτομα στη νήσο Σίφνο (Κ.Σ. Σίφνου), 1.500 άτομα στη Σύρο (Κ.Σ. Σύρου), 1.000 άτομα στη νήσο Τήνο (Κ.Σ. Τήνου), 600 άτομα στο νησί της Κέας (Κ.Σ. Κέας) και 600 άτομα στο νησί της Σερίφου (Κ.Σ. Σερίφου), όπως προτείνεται από την ανωτέρω (9) σχετική έκθεση εμπλουτισμού ενδιαιτημάτων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών στις ανωτέρω 11 περιοχές του νομού Κυκλάδων.
Οι απελευθερώσεις Νησιωτικής Πέρδικας θα επικεντρωθούν αυστηρά στα όρια ευθύνης των κυνηγετικών συλλόγων Άνδρου, Θήρας, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σίφνου, Σύρου, Τήνου, Κέας και Σερίφου, στις θέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω (9) σχετική έκθεση εμπλουτισμού βιοτόπων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πλην των παραπάνω περιοχών, απελευθερώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν σε καμία άλλη περιοχή.

– Η προμήθεια των 10.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας θα γίνει από το κρατικό εκτροφείο Ρεθύμνου προς τη Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε., η οποία στη συνέχεια θα τα κατανείμει στους Κ.Σ. κάθε νησιού, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σε περίπτωση που το κρατικό εκτροφείο Ρεθύμνου δεν έχει διαθέσιμα πουλιά ή ο αριθμός των αιτούμενων δεν μπορεί να καλυφθεί στο σύνολό του, προτείνεται η προμήθεια των υπόλοιπων ατόμων από το Κρατικό Εκτροφείο της Ι.Μ. Αγάθωνος του Ν. Φθιώτιδας ή από τα νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία, για τα οποία θα πρέπει να ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:
· Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονομικός και γενετικός έλεγχος των ατόμων που πρόκειται να απελευθερωθούν, όπως προβλέπεται από το Γ΄ κεφάλαιο (υγειονομικός και γενετικός έλεγχος) της (5) σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Α.Α.& Τ.
· Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραμάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το Δ΄ κεφάλαιο (διακίνηση θηραμάτων) της ίδιας εγκυκλίου.
· Να έχει συνταχτεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης των ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας ανά προτεινόμενη θέση, όπως προβλέπεται από το Ε΄ κεφάλαιο (απελευθέρωση) της ίδιας εγκυκλίου.
Η Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. όταν καταλήξει στην επιλογή του ιδιωτικού εκτροφείου, οφείλει να ενημερώσει τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων.

-. Η απελευθέρωση του είδους θα γίνει υποχρεωτικά 30 μέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου του είδους και θα εξαρτηθεί από το χρόνο και την ηλικία των πουλιών που θα χορηγηθούν από τα εκτροφεία. Δεν θα γίνουν απελευθερώσεις εντός της αναπαραγωγικής περιόδου, όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι πληθυσμοί του είδους. Στις θέσεις που έχουν προταθεί, οι κυνηγετικές σύλλογοι θα φροντίσουν να υπάρχει παρουσία νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

– Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων προϋπολογισμό της (τρέχοντος έτους ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους).

– Η απελευθέρωση θα γίνει σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων. Η Δ/νση Δασών Κυκλάδων με την ολοκλήρωση του σχεδίου απελευθέρωσης παρακαλείται για την πλήρη αναφορά της (με τα απαιτούμενα αποδεικτικά) τόσο σε μας όσο και στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Οποιαδήποτε αυθαιρεσία ή μονομερής ενέργεια των Κυνηγετικών Συλλόγων όσον αφορά τα ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη για την περεταίρω συνεργασία μας.

– Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έγκριση της Έκθεσης Εμπλουτισμού βιοτόπων με θηραματικά είδη δίνεται για τελευταία φορά και ότι από το επόμενο έτος θα πρέπει οι απελευθερώσεις να συνδυάζονται με ολοκληρωμένες μελέτες βιοτόπων και μετρήσεις των αποτελεσμάτων των εμπλουτισμών προκειμένου να καταγραφεί η απόδοση του συγκεκριμένου μέτρου. Ανάλογα με τα κατ’ έτος αποτελέσματα θα γίνει είτε βελτίωση του μέτρου είτε βελτίωση της μελέτης που το συνοδεύει. Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Δασών Κυκλάδων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων