Άδεια πώλησης ή διάθεσης όπλων σκοποβολής, περιστρόφων-πιστολιών, αυτομάτων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για αποκόλληση συγκολλουμένου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, σκοπευτικών διόπτρων

0

Άδεια πώλησης ή διάθεσης όπλων σκοποβολής, περιστρόφων-πιστολιών, αυτομάτων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για αποκόλληση συγκολλουμένου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, σκοπευτικών διόπτρων, εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής για την αγορά των ειδών αυτών (πλην κυνηγετικών όπλων) (άρθρο 6 παρ. 5, εδαφ. α του Ν. 2168/1993 )

Αρμόδια Υπηρεσία: Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

* Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.
* Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: Όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.

β. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα.

γ. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.

δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

ε. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α’ ) και σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. γ’ του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α’ από 31-8-94 Υπουργικής Απόφασης.

Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

* Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.
* Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά :

α. Προκειμένου για άδεια πώλησης όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλουμένου υλικού ή εκρηκτικού μηχανισμού, υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας λειτουργίας εργοστασίου ή εκμετάλλευσης λατομείου, κατά περίπτωση. Εφόσον όμως, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή είδη, έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για χορήγηση αδείας κατοχής των ειδών αυτών, δεν απαιτείται η υποβολή άλλων προσθέτων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδείας αγοράς αυτών, αλλά μόνον αναφέρονται στη σχετική αίτηση τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του προμηθευτή, ως και τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του προς αγορά είδους. Σε περίπτωση αγοράς των ανωτέρω ειδών από κάτοικο άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Κράτους αυτού.

β. Αν ο αιτών είναι κάτοχος αδείας εμπορίας των ανωτέρω ειδών ή αδείας κατοχής όπλων ή οπλοφορίας, απαιτείται μόνον αίτηση, με τα ανάλογα ενσημοχαρτόσημα.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων