Τριετής απαγόρευση θήρας σε περιοχές της Νήσου Ρόδου μετά από πυρκαγιά για προστασία θηραμάτων

0

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/ 23-12-1997 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικο- νομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικα- σιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποι- ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Η.Π. 8353/276/ Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο- μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
5. Τον Ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατά- ξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ 11-5-2015).
9. Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας των περιοχών προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η βιολογική και οικολογική σταθερότητα.
10. Το άρθρο 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α) Επείγου- σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»).
11. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου,
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, σε έκταση συνολικού εμ- βαδού τριάντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα μέτρων (37.690), που περιλαμβάνει την καμένη έκταση από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18-6-2016 και μη καμένη περιφερειακή ζώνη, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση Αρνίθας – Απολακκιάς. Ακολουθεί τον δρόμο προς Αρνίθα, συνεχίζει το δρόμο προς Μεσαναγρό περνώντας από τις ανεμογεννήτριες και φτάνει στο χωριό Μεσαναγρός. Στρίβει δεξιά στην επαρχιακή οδό προς Κατταβιά και περίπου στα 1000μ. στρίβει πάλι δεξιά προς Ι.Μ. Σκιαδίου. Περνάει έξω από τη μονή και συνεχίζει την οδό αυτή έως της δι- ασταυρώσεώς της με την επαρχιακή οδό Απολακκιάς – Κατταβιάς. Στρίβει δεξιά, ακολουθεί το δρόμο προς Απο- λακκιά, ως τη διασταύρωσή του με την επαρχιακή οδό προς «Λιμνί». Στρίβει αριστερά προς «Λιμνί» και στα 300μ., στρίβει δεξιά τον αγροδασικό δρόμο που ακολουθεί την κορυφογραμμή στη θέση Τραπεζιά και συνεχίζει μέχρι που διασταυρώνεται με την επαρχιακή οδό Απολακκιάς – Μονολίθου. Στα 1000μ. στρίβει δεξιά στον χωματόδρομο, ανεβαίνει μέχρι την κορυφή όπου η μάντρα του Κρητικού. Ακολουθεί το ρέμα «Αθέρου» και φτάνει ως το φράγμα της Απολακκιάς. Συνεχίζει τον χωματόδρομο περνώντας από το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, συνεχίζει τον αγροτικό δρόμο, διέρχεται από τους σταύλους του Χωρίτη, συνεχί- ζει τον αγροτικό δρόμο και στα 300μ., στρίβει αριστερά. Συνεχίζει την οδό αυτή μέχρι της διασταυρώσεώς της με την επαρχιακή οδό Αρνίθας – Ιστρίου όπου και το όριο του ΚΑΖ Προφύλιας. Στρίβει δεξιά, ακολουθεί την επαρχιακή οδό προς Αρνίθα, όπου συναντά την αφετηρία. Ο Κ.Σ. Ρόδου, παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας και την παρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και των θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με νέα πρότασή της. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα- λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 12 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων