ΠΡΟΣΟΧΗ – Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών.

0

Με απόφαση του κ Σωκράτη Φάμελου (Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ)  εκδόθηκε εγκύκλιος με την οποία απαγορεύτηκε η θήρα όλων των θηραμάτων σε ολόκληρη τη χώρα εως 18 Ιανουαρίου 2017 λογω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στην απόφαση τονίζεται ότι η γενική απαγόρευση είναι ανεξάρτητη από τις τοπικές απαγορεύσεις που έχουν επιβάλει τα τοπικά δασαρχεία σύμφωνα με τα αρθρα 258 παράγραφος 3 του Δασικού Κώδικα και οι οποίες ισχύουν μέχρι τέλους της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου

Εξαιρετικά επείγον
Αθήνα 11/1/2017
Αρ. Πρωτ.:151342/50

Θέµα : Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. 
Σχετ. 1. Οι διατάξεις του Ν.∆ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261) του Ν.∆ 996/71 άρθρο 11) του ν.177/75 (άρθρα 7 και 8) και του ν.2637/98 .
2. Η αριθµ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει
3. Τις ∆.Α.∆ µερικής ή ολικής απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών, χιονόπτωσης ή ολικού παγετού στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που εκδόθηκαν ή εκδίδονται από τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
4. Την αριθ. 143543/2140/2016 ( ΦΕΚ 2536/τβ/2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016- 2017» .
5. Την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας, θηρεύσιµων και µη, στην Ελληνική Επικράτεια, λόγω των συνεχιζόµενων δυσµενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις µεγάλης διάρκειας και έντασης, ολικός παγετός, µείωση έκτασης ενδιαιτηµάτων λόγω χιονοκάλυψης κλπ) που επικρατούν σε όλη τη Χώρα και επηρεάζουν τη δυνατότητα διαβίωσης των ειδών, ιδίως δε των θηρεύσιµων.
Συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαµβάνοντας υπόψη την έκτακτη ανάγκη προστασίας των θηρεύσιµων ειδών, λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, παρακαλούµε για την πλήρη απαγόρευση της θήρας όλων των ειδών που προβλέπονται στην αριθµ 143543/2140/2016 (ΦΕΚ 2536/τβ/2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016- 2017» και σε εφαρµογή των εκδοθέντων από τις ∆ασικές Υπηρεσίες σχετικών απαγορευτικών διατάξεων θήρας, µέχρι και την 18η Ιανουαρίου 2017.
Οι τοπικές απαγορευτικές διατάξεις θήρας που εκδόθηκαν από τις ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών και τα ∆ασαρχεία, λόγω των καιρικών φαινοµένων που επικρατούν στις περιοχές αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 258 παρ.3 του ∆ασικού Κώδικα καθώς και την αριθµ. 414985/29-11-2-1985 ΚΥΑ (757/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρµόζονται µέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου.

∆ασικές Υπηρεσίες που δεν έχουν εκδώσει µέχρι σήµερα Απαγορευτικές ∆ιατάξεις Θήρας για την περιοχή αρµοδιότητας τους, θα πρέπει να αξιολογήσουν τις κρατούσες καιρικές συνθήκες και να προβούν άµεσα στην έκδοση των προβλεπόµενων πράξεων (∆Α∆) µε διάρκεια ισχύος µέχρι τη λήξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων