Απελευθέρωση λαγών σε βιοτόπους των Φιλιατών

0

Στην απελευθέρωση λαγών θα προχωρήσει η ΚΟ Ηπείρου και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φιλιατών για  εµπλουτισµό του βιοτόπου στις θέσεις «Πανεµάνι», «Λυκογιάννη», «Φαρµακοβούνι» του ∆ήµου Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας µε απελευθέρωση 36 συνολικά ατόµων.

Η διάθεση-προµήθεια των θηραµάτων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία ιδιωτικά ή κρατικά µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις :
1.Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος των θηραµατικών ειδών που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος ) και στο παράρτηµα Β της αριθµ 98161/4136/29-9-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων .Η δειγµατοληψία του γενετικού υλικού θα γίνεται παρουσία δασικού υπαλλήλου
2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραµάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το ∆ κεφάλαιο (διακίνηση θηραµάτων) της ίδιας απόφασης.
3. Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση. Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες της Ε Κ.Ο.Η & Κυνηγετικού Συλλόγου Φιλιατών και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους. Επισηµαίνουµε ότι χωρίς την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης δεν θα επιτραπεί ο εµπλουτισµός. ∆. Η ∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας µετά την ολοκλήρωση του εµπλουτισµού παρακαλείται για την ενηµέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών τόσο στη ∆/νση µας όσο και στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων