Εμπλουτισμός βιοτόπου με πετροπέρδικες στην Αχαΐα

0

Εγκρίθηκε η έκθεση εµπλουτισµού βιοτόπου με “ορεινή πέρδικα” (alectoris graeca subsp. graeca) περιοχής ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Ακράτας στην περιοχή του καταφυγίου άγριας ζωής ∆οξαρά- Κόριζα (Καλεντζίου-∆ροσιά-Σπαρτιά) ∆ήµου Ερυµάνθου Αχαΐας

Στην περιοχή θα απελευθερωθούν 40 πέρδικες (20 ζευγάρια) ηλικίας 3 µηνών και άνω τα οποία  θα προέλθουν από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία.

Ο Κ.Σ. Ακράτας θα πρέπει να αναφέρει άµεσα στην ∆/νση Συντονισµού και επιθεώρηση ∆ασών το προτεινόµενο εκτροφείο από το οποίο θα ληφθούν τα πουλιά µαζί µε τα παραστατικά της νόµιµης λειτουργίας του εάν δεν είναι κρατικό.
Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός έλεγχος των ατόµων που πρόκειται να απελευθερωθούν  και τα σχετικά δικαιολογητικά να εκδοθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις σε συνεργασία και συνεννόηση µε το τοπικό ∆ασαρχείο, στην δικαιοδοσία του οποίου, λειτουργεί µονίµως το εκτροφείο προέλευσης το οποίο και θα κάνει την δειγµατοληψία και θα φροντίσει δια της δηµόσιας κτηνιατρικής υπηρεσίας να αποστείλει στο ΚΕΛΠΝΟ και να εξασφαλίσει τα σχετικά επίσηµα πιστοποιητικά.
Θα τηρηθούν αυστηρά οι εκ της ΥΑ 98161/4136/29-9-2008 “περί εµπλουτισµού βιοτόπων µε θηράµατα” προβλεπόµενες διαδικασίες ορθής διακίνησης των θηραµάτων και απελευθέρωσης του εν λόγω θηράµατος, οι οποίες θα τελούν σε κάθε στάδιο σε απόλυτη γνώση και εποπτεία του αρµόδιου ∆ασαρχείου Αιγίου.
Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε΄ κεφάλαιο της ίδιας απόφασης.

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών. Να προηγηθεί µεταφορά των πτηνών σε κλωβό προσαρµογής για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δακτυλίωση αυτών

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από το ∆ασαρχείο Αιγίου προϋπολογισµό του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Το ∆ασαρχείο Αιγίου, µετά την ολοκλήρωση του εµπλουτισµού παρακαλείται για την ενηµέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών τόσο στη ∆/νση µας όσο και στη ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος –Τµήµα Αισθητικών ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων