Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου.

0

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2017-2018”

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΘεσσαλίας-Στ.Ελλάδας» .(ΦΕΚ 231/Τ.Α./2010).
2. Τις δ/ξεις των άρθρων 253 & 254 του Ν.Δ.86/69 ”Περί Δασικού Κώδικα” όπως έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα με τα άρθρα 3 & 4 του Ν. 177/75.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 453/1977 ”περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σ’ αυτές”
4. Τις αριθμ. 103803/3872/22-7-2002 & 101729/2252/10-5-2004 δ/γές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτ. & Τροφίμων “Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π στο νησί Αταλαντονήσι”
5. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ”Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. στο νησί Αταλαντονήσι”.
6. Την αριθ.6985/85797/01-06-2017 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε.” Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής  στους προϊσταμένους ή προϊσταμένες των Δ/νσεων Δασών των Νομών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (ΦΕΚ/2003/Β/12-06-
2017 )
7. Την αριθ.154567/2085/9-8-2017(ΦΕΚ 2811/Β/10-08-2017) απόφαση Αν.Υπουργού Οικονομικών και
Αν.Υπουργού ΠΕΝ, ‘’Kαθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για το κυνηγετικό έτος 2017-2018΄΄.
8. Την αριθ.159489/1969/31-07-2017(ΦΕΚ 2809/ B/10-08-2017) απόφαση Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, « Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2017- 2018 »
9. Την με αριθ.154568/2102/10-08-2017 δ/γή της Δ/νσης Διαχείρησης Δασών & Δ.Π. περί ‘’Καθορισμός
ελαχίστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελαχίστων καταβλητέων αξιών θηραμάτων Ε.Κ.Π. που
διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες’’.
10. Το πρόγραμμα Κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από το Δασαρχείο
Αταλάντης ,με την αριθ.2720/130645/17-08-2017 πρότασή του.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση αυτή, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Αταλαντονήσου κυνηγετικής περιόδου 2017-2018
ΑΡΘΡΟ 1:
Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται :
1.1. Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.
1.2. Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 2:
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική
αρχή που την εξέδωσε.
β) Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρθρ.262 του Ν.Δ. 86/69 ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που
την εξέδωσε.
2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής :
2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 15 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν.Φθ/δας 10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.), πέραν της 15ετίας, θα βεβαιώνεται,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.2.2.β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν
χρειάζεται:
Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας, με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του ΥΠΕΝ,για διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών ή δύο (2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.Επί πλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει το κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στην χώρα μας.
Ειδική άδεια Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
2.3 . Η τιμή της ειδικής άδειας , για το κυνήγι του αίγαγρου καθορίζεται ως εξης:
2.3.α Για όλους τους Έλληνες υπηκόους , τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετιας , καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους  Ευρώ 25 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/δας Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής
των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.) πέραν της 15ετίας θα βεβαιώνεται ,σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις .
2.3.β Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν
χρειάζεται:
Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια
απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του ΥΠΕΝ για διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών ή δύο (2) μηνών ή ολόκληρη
την κυνηγετική περίοδο.Επί πλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον
κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στη χώρα μας.
Ειδική άδεια Ευρώ 50 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
2.4 Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που αναγράφεται σ’ αυτή.
2.5 Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες κυνηγών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα .
Επισημαίνεται δε ,ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον αίγαγρο πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.
2.6 Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι
τέσσερεις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να
συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.
2.7 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην
Ε.Κ.Π..
2.8 Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία κυνηγίου, για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των
κυνηγών σε κάθε είσοδο κλπ.
2.9 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου από το Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας και να ακολουθήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας .

ΑΡΘΡΟ 3 :
3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία του άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.,εκτός της περίπτωσης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4.1 του παρόντος προγράμματος.
3.2 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής κατά την διαδικασία περί επιστροφής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

ΑΡΘΡΟ 4 :
4.1 Με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των κυνηγών, κατά ημερομηνίες. Σε κυνηγούς οι οποίοι θα προσέλθουν για κυνήγι, χωρίς να ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στο Αταλαντονήσι, εφόσον είναι συμπληρωμένος ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών.
Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών δεν έχει συμπληρωθεί, με απόφαση του εκάστοτε υπεύθυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.
4.2 Σε κάθε τομέα (8 τομείς) κατά τις ημέρες κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπεται να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6).

ΑΡΘΡΟ 5 :
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσιασθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την 07:00 ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγήσουν. Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια και παίρνουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το κυνήγι από τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.
5.2 Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκεντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.
5.3 Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π
5.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντονήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν τους κυνηγούς εξ’ ολοκλήρου.
5.5 Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από αρμόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λ.π. κυνηγού κατά την διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε αιτία.
5.6 Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια του κυνηγίου,θα φέρουν στον κορμό του σωματός τους υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα χρώματος πορτοκαλί προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
5.7 Η ειδική άδεια και η άδεια κυνηγίου παραδίδονται στα αρμόδια δασικά όργανα πρίν αρχίσει το κυνηγι και
επιστρέφονται αφού τελειώσει το κυνήγι,προσωπικά στον καθένα και εφόσον όλα έχουν καλώς.

ΑΡΘΡΟ 6 :
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επαναληπτικού ( καραμπίνα ) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια . Για όλα τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν στο κυνηγι,πρέπει να εχουν εκδοθεί και να είναι σε ισχύ,οι σχετικές άδειες κατοχής αυτών .
6.2 Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του Νο 5.
6.3 Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια . Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται . Επίσης διευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κυνηγετικών σκύλων γενικώς.
6.4 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μιμητές φωνών κλπ απαγορεύονται παντελώς. Κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα κυνηγίου
6.5 Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δυο (2) υγιείς κυνηγετικούς σκύλους δείκτες, τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμα του. Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρείς (3) κυνηγετικούς σκύλους δείκτες. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κυνηγετικών σκύλων δίωξης ,στο κυνήγι όλων των θηραμάτων.
6.6 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα από πέντε ( 5) σκυλιά
6.7 Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων, που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. , πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 4039/2012
(Φ.Ε.Κ 15/τ. Α΄/02-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων
από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό » .
Κυνηγετικός σκύλος που δεν έχει εμβολιαστεί για τη λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά ,σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4039/2012,ΔΕΝ επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π..Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα  πρέπει να έχει καταγραφεί από κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης(χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).
6.8 Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε ανθρώπους ή ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απωλεσθεί ο σκύλος εντός της ΕΚΠ Αταλαντονήσου δεν υφίσταται υποχρέωση των οργάνων της για την ανεύρεση του και θα
απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό του στην ΕΚΠ Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 7 :
7.1 Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα ( 10 ) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης . Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου ( Κοινή και Ειδική ) , το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το αρθρ.287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
7.2 Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα . Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου ( αρθρ. 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/69 ), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας .
7.3 Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου η εκτός της Ε.Κ.Π, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.4 Σε περίπτωση που κυνηγός , σε κυνήγι αίγαγρου χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια ) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλημάτων) το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π. , ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π , ο παραβάτης κυνηγός στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και διώκεται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ 18 Ν.Δ. 86/69)
7.5 Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων θηραμάτων και του θηλυκού αίγαγρου . Αναπτυγμένο θεωρείται ο αίγαγρος άνω των δύο (2) ετών και τα πτερωτά θηράματα άνω των πέντε (5) μηνών . Οι παραβάτες κυνηγοί, πέραν των ποινικών τους ευθυνών , κατά το άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.Δ. 86/69, καταβάλουν την αξία τους στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.6 Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευθυνών (άρθρο 287 παρ 21 του Ν.Δ. 86/69), απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
7.7 Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπόμενων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα πλην αίγαγρου, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο7 .2 της παρούσης.
7.8 Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών θηρεύσει μέχρι έναν (1) αίγαγρο επιπλέον , αυτό μπορεί να θεωρηθεί
ως λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για το επιπλέον θήραμα το διπλάσιο της αξίας του. Αν όμως η ομάδα
θηρεύσει περισσότερα του ενός επιπλέον θηράματα , η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις
αντίστοιχες ποινές του άρθρου 7.2 της παρούσης.
7.9 Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται
του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση .

ΑΡΘΡΟ 8 :
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου, το εντεταλμένο δασικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει τιμολόγιο πώλησης-
δελτίο αποστολής, από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο του τιμολογίου που θα
δίνεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται για την μεταφορά κ.λ.π.
αυτών.
8.2 Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών
αυτής, μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν από αυτή.
8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς και κυνηγούς υπηκόους Κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις τιμές των θηραμάτων
που αναγράφονται στη στήλη πέντε (5), του πίνακα άρθρου (10) . Αν η ομάδα έχει και αλλοδαπούς κυνηγούς
άλλων ξένων κρατών(εκτός ΕΕ), τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη έξι (6) του πίνακα άρθρου (10).

ΑΡΘΡΟ 9 :
9.1 Με απόφαση του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας ύστερα από εισήγηση του Επόπτη ΕΚΠ, είναι δυνατό να
τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακοπεί για ορισμένο χρόνο το κυνήγι ή οριστικά για ένα ή όλα τα είδη
θηραμάτων εφόσον συντρέχουν λόγοι (π.χ έλλειψη θηραμάτων) ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα .
9.2 Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας
κυνηγετικής ημέρας
9.3 Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. μπορεί, σε περίπτωση κακοκαιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να
καθορίσει ως μέρα αυτού την επόμενη ή και άλλη μέρα.
9.4 Οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αταλάντης που θα απασχολούνται στην Ε.Κ.Π Αταλαντονήσου κατά τις
ημέρες κυνηγίου θα καθορίζονται με μηνιαίο πρόγραμμα του Δασάρχη Αταλάντης.
9.5 Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς την λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα
καθορίζεται από τον επόπτη της Ε.Κ.Π.,μέσα στα πλαίσια του Π.Δ. 453/77.

ΑΡΘΡΟ 10 :
10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2017-2018 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό, το κυνήγι των κατωτέρω
θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.

Ο ανώτερος αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2017-2018, ανά είδος είναι 1.728 Φασιανοί, 2.880 Πέρδικες, 14 Αίγαγροι και απεριόριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων.

ΑΡΘΡΟ 11 :
11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει :Α) Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων
και αγριοκούνελου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα
Σάββατο και
Β) Για το κυνήγι αιγάγρου, στις 20 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 01 Δεκεμβρίου
2017, ημέρα Παρασκευή.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο : Σάββατο
β) Για τον αίγαγρο : Παρασκευή
Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Φθ/δας είναι δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι
συνθήκες το επιβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 12 :
12.1 Οι συνοδοί κυνηγών που τους ακολουθούν στο κυνήγι, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες
και να μην φέρουν όπλο στη διάρκεια του κυνηγίου, πληρώνουν τέλος εισόδου 4 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), για
κάθε ημέρα.
12.2 Οι συνοδοί των κυνηγών που ΔΕΝ τους ακολουθούν στο κυνήγι ,ΔΕΝ καταβάλλουν τέλη εισόδου,οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα,ενώ για την αποφυγή κυνηγετικού ατυχήματος,απαγορεύεται ρητώς η είσοδος τους, στους κυνηγετικούς τομείς.
Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.

ΑΡΘΡΟ 13 :
13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και
χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρχείου
Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου.
Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2017-2018.

Λαμία 23 – 08 – 2017
Μ.Ε. Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Ο Δ/ντής Δασών Φθιώτιδας
Ανδρέας Παπανδρέου
Δασολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων