Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Νήσου Σαπιέντζας

0

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α ́237) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις δ/ξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις δ/ξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α ́ 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α ́/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ./2017) «Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
6. Την υπ’ αριθμ. 141194/23-6-2017 απόφαση κ Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2262/τ.Β ́/4-7-2017) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή
Συντονιστή” στο προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων καθώς και στους προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός» όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 177/1975 που το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο 29 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/τ. Α ́/1992).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του π.δ. 453/7-5-1977 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/1977) «Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».
9. Την υπ’ αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 1041/ τ.Β ́/1977) «Περί χαρακτηρισμού και
ίδρυσης Ε.Κ.Π. της Νήσου Σαπιέντζας».
10. Την υπ’ αριθμ. 154568/2102/10-8-2017 (ΑΔΑ:7ΓΟΨ4653Π8-63Λ) εγκύκλιο διαταγή του Υπ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός ελάχιστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελάχιστων καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ελεγχό
μενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες». www.e-artemis.gr


11. Το υπ’ αριθμ. 219210/14-9-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμάτας με το οποίο υποβλήθηκε το πρόγραμμα κυνηγίου περιόδου 2017 – 2018 της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας, που συντάθηκε από την Επόπτη της Ε.Κ.Π. Θεοδώρα Ανδρινοπούλου.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2017-2018 ως κατωτέρω:
Άρθρο 1ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται:
1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, Περιφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό
Μεσσηνίας.
2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.
Άρθρο 2ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώ πως ή τηλεομοιοτυπικά ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του,να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την
ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
2. Φωτοτυπία της άδειας θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση). Οι αλλοδαποί κυνηγοί προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγίου της χώρας τους. www.e-artemis.gr
3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.
Άρθρο 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Το κυνήγι αρχίζει την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και τελειώνει την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι.
Άρθρο 4ο
ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Η τιμή της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής:
α) Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς 25,00 €.
β) Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, 40,00 €.
γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 80,00 €.
2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.
3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγίου.
4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός από την ειδική άδεια οφείλουν να εφοδιασθούν με γενική άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας καταβάλλοντος τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά  ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: www.e-artemis.gr
α) Μέχρι 15 ημέρες: 60,00 € και β) Μέχρι δύο (2) μήνες: 120,00 €. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στην χώρα μας.
Άρθρο 5ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Η διεξαγωγή του κυνηγίου θα γίνεται μόνο κατά ομάδες με την παρουσία εντεταλμένου οργάνου.
2. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως δώδεκα (12) κυνηγοί χωρισμένοι σε τρεις (3) ομάδες (2
έως 4 κυνηγοί ανά ομάδα).
3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το
Δασαρχείο σκάφος. Ως ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300,00 €) ευρώ συν Φ.Π.Α. (24%).
το οποίο θα μοιράζεται ισόποσα σε κάθε κυνηγό στην περίπτωση που γίνεται δρομολόγιο με λιγότερους από
έξι (6) κυνηγούς. Πέραν των έξι (6) κυνηγών το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ συν Φ.Π.Α. (24%) ανά κυνηγό.
Άρθρο 6ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Οι ειδικές άδειες κυνηγίου εκδίδονται από το Δασαρχείο Καλαμάτας (Στην Ε.Κ.Π. δεν εκδίδονται ειδικές
άδειες κυνηγίου).
2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επομένη της έγκρισης του παρόντος Προγράμματος έως και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί, θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Ομάδα κυνηγών που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κυνηγήσει στην Ε.Κ.Π. για τρεις (3) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσεται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των ομάδων όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και τις ημέρες κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους.
Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κλήρωση, θα καταβάλλεται το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την
έκδοση της Ειδικής Άδειας για όλες τις ημέρες κυνηγίου από τις ομάδες που κληρώθηκαν. Η μη καταβολή αυτού,
έστω και από ένα κυνηγό της ομάδας, αποκλείει την είσοδο στην Ε.Κ.Π. όλης της ομάδας.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία και σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές
μέχρι και την:
Α) Πέμπτη 26 Οκτωβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 1-11-2017 έως 3-11-2017.
Β) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 8-11-2017 έως 10-11-2017.
Γ) Πέμπτη 9 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 15-11-2017 έως 17-11-2017.
Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των ομάδων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες
κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Ομάδα κυνηγών που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κυνηγήσει στην
Ε.Κ.Π. για τρεις (3) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσεται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρα κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του
Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη, παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων δίνεται η δυνατότητα σε ομάδα κυνηγών που επιθυμεί να κυνηγήσει, να πραγματοποιήσει κυνήγι έστω και αν δεν ακολούθησε την ανωτέρω διαδικασία και εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για κυνήγι την προηγούμενη ημέρα από αυτή που θέλει να κυνηγήσει.
Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που απαρτίζουν τις ομάδες μετά την κλήρωση.
3. Οι αιτούντες κυνηγοί αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εκπροσωπούμενοι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να παραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου.
4. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί για κυνήγι την ημέρα που του έχει καθοριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής για άλλη ημέρα κυνηγίου και το τέλος που έχει καταβάλλει δεν επιστρέφεται.
5. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί για κυνήγι δύο ημέρες, στερείται του δικαιώματος κυνηγιού
για την υπόλοιπη κυνηγετική περίοδο. Τέλη που έχουν καταβληθεί για τις ημέρες κυνηγίου για τις οποίες στερείται του δικαιώματος κυνηγίου δεν επιστρέφονται.
6. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας, δύναται να διεξαχθεί κυνήγι
από όσους επιθυμούν και έχουν εκδώσει ειδική άδεια κυνηγίου τη Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας.
Σε όσες ομάδες δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν, επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει
οι κυνηγοί της ομάδας, επιβαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής.
Άρθρο 7ο
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΣΚΥΛΙΑ
1. Το κυνήγι ασκείται μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο ή δίκαννο ή επαναληπτική καραμπίνα η οποία φέρει μέχρι τρία (3) φυσίγγια συνολικά, από τα οποία ένα (1) στην θαλάμη
και τα δύο (2) στην αποθήκη.
2. Για το κυνήγι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια.
3. Στο κυνήγι απαγορεύονται τα σκυλιά.
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων ως φωτογραφική μηχανή – κάμερα βιντεοσκόπησης.
Άρθρο 8ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα.
2. Η άδεια θήρας και η ειδική άδεια παραδίδονται στα εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π. πριν την έναρξη του κυνηγίου και επιστρέφονται στο πέρας αυτού.
3. Οι θέσεις που θα κυνηγήσουν οι ομάδες κυνηγών καθορίζονται πριν την έναρξη του κυνηγίου και πριν την
επιβίβαση στο σκάφος. Σε περίπτωση που περισσότερες ομάδες ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν στην ίδια θέση
θα γίνεται κλήρωση.
4. Οι ομάδες κυνηγών συνοδεύονται πάντοτε από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπακούουν. Οι κυνηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κάθε μορφής ατυχημάτων και ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς των κυνηγετικών τους όπλων. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του κυνηγίου. www.e-artemis.gr
Κατά την διάρκεια του κυνηγίου οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα
φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (“αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς
αποφυγή ατυχημάτων.
5. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κυνηγών από την ομάδα τους. Επίσης απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους από την περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής.
Απρόσεκτοι κυνηγοί, επικίνδυνοι για την ασφάλεια συναδέλφων των ή των εργαζομένων της Ε.Κ.Π. και γενικά κυνηγοί που δεν υπακούουν στις υποδείξεις των οργάνων της Ε.Κ.Π., δύναται να απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
6. Τα όργανα της Ε.Κ.Π. μπορούν να συμπτύξουν ομάδες κυνηγών.
7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Ε.Κ.Π. σε κυνηγό που δεν φέρει όπλο έστω και αν κατέχει Ειδική Άδεια.
8. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και στις ποτίστρες.
9. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου που παρακολουθεί το
κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλέγει καταβάλει την προβλεπόμενη για το θήραμα αξία και στερείται του
δικαιώματος εισόδου στην Ε.Κ.Π. για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
10. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα
νοούνται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και ο αίγαγρος των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυματισμού
ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος λόγω απροσεξίας ή λάθους ο υπαίτιος επιβαρύνεται με πρό-
στιμο 400,00 € συν την αξία του θηράματος.
11. Σε περίπτωση που φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα
η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες, διώκονται ποινικά με τις διατάξεις
περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ. 18 ν.δ. 86/1969 όπως ισχύει) και
στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα θηράματα και τα μέσα κυνηγίου κατάσχονται. Τα κατασχεμένα θηράματα εκποιούνται. Τα τρόπαια από τα κατασχεμένα αρσενικά θηράματα παραμένουν στην διάθεση της Ε.Κ.Π. και της Υπηρεσίας.
12. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει αυτό αναγκαίο το εντεταλμένο για την διεξαγωγή
του κυνηγίου όργανο.
Άρθρο 9ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας ύστερα από εισήγηση του Δασαρχείου Καλαμάτας είναι δυνατόν
να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα Θήρας.
Άρθρο 10ο
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές αυτών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Σε περίπτωση που θηρευτεί: α) Αγριοπρόβατο με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 45 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 45 με 5 € και β) Αίγαγρος με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 65 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 65 με 10 €.
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α. 24%.
Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών προέκυψε έπειτα από σύμπτυξη τότε ο αριθμός των θηραμάτων που μπορούν να θηρευτούν ανά ημέρα κυνηγιού αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που συμπτύχθηκαν.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης του συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού θηράματος διακόπτεται το κυνήγι αυτού
του είδους θηράματος.
Άρθρο 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
1. Μετά την λήξη του κυνηγίου το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδώσει στον κυνηγό Τιμολόγιο Πώλησης
της Υπηρεσίας και θα εισπραχθεί η αξία των θηραμάτων. Το απόκομμα που θα δίνεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται σε αυτό, για την μεταφορά, κ.λπ. αυτών.
2. Η τιμή του φονευθέντος θηράματος όταν θηρευτεί από ομάδα που αποτελείται από Μεσσήνιους και λοιπούς
Έλληνες κυνηγούς, ή κυνηγούς υπηκόους χώρων- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από την τιμή που
αναγράφεται στη στήλη (5) του ανωτέρω πίνακα. Αν η ομάδα έχει αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών
εκτός Ε.Ε. τότε η τιμή καθορίζεται από τη στήλη (6) του πίνακα.
Άρθρο 12ο
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η αναχώρηση των κυνηγών και των εντεταλμένων οργάνων της Ε.Κ.Π. Ν. Σαπιέντζας από το λιμάνι της Μεθώνης
θα γίνεται στις 7:45 – 8:00 και η επιστροφή από την Σαπιέντζα στις 14:30 – 15:00.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η αναχώρηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 08:30 το κυνήγι αναβάλλεται.
Άρθρο 13ο
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Π.
1. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην Ε.Κ.Π. οποιουδήποτε άνευ αδείας της Δασικής Αρχής.
2. Την Ε.Κ.Π. Νήσο Σαπιέντζας μπορούν να επισκέπτονται για λόγους επιστημονικούς, μαθήσεως και γνωριμίας
της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενικά του οικοσυστήματός της, όσοι επιθυμούν (Σύλλογοι, Σωματεία, κ.λ.π.)
ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Καλαμάτας εκτός των ημερών κυνηγίου. Ο τρόπος, ο χρόνος, η συμπεριφορά
και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.
3. Οι επισκέπτες στην Ε.Κ.Π. πρέπει να προσέχουν για την ασφάλειά τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ε.Κ.Π.. Ακόμη οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να
μην διαταράσσουν την ησυχία τους.
Άρθρο 14ο
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν πρόγραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης θήρας,
ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις.
2. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση των θηραμάτων και των θηρευτικών δραστηριοτήτων
κατά την διάρκεια του κυνηγίου όπως αυτό ορίζεται από το παρόν πρόγραμμα.
3. Η φωτογράφηση και κινηματογράφηση των θηραμάτων εκτός της ανωτέρω περιόδου επιτρέπεται μόνο
κατόπιν αδείας του αρμοδίου Υπουργείου.
4. Οι παραβάτες των διατάξεων περί θήρας και της παρούσας ρυθμιστικής – απαγορευτικής διάταξης διώκονται ποινικά.
5. Η κατοχή της ειδικής άδειας θήρας και η είσοδος επισκέπτη στην Ε.Κ.Π. σημαίνουν την ανεπιφύλαχτη αποδοχή και εφαρμογή των όσων αναφέρονται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων