Απαγόρευση θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων .

0

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-1998), 87578/703/6-3-2007
(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και την Η.Π.
37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν.2637/1998.
3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-1983).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/29-11-1974).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-5-1999).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».
9. Το ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς».
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
11. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
13. Το π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
14. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015).
15. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
16. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/ Β΄).
17. Την υπ’ αριθμ. 159489/1969/31-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018» (ΦΕΚ 2809/Β΄).
18. Το π.δ. 100/2014 (Α΄157) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
19. Το π.δ. περί « Καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών
Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων (ΦΕΚ 187 Δ΄).
20. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2355/17 (Δήμος Κρωπίας), 2356/17 (Δήμος Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης) 2357/17 (Δήμος Παπάγου – Χολαργού) 2358/17 (Δήμος Ηλιούπολης), 2359/17 (Δήμος
Αργυρούπολης) 2360/17 (Δήμος Παιανίας -Γλυκών Νερών), 2361/17 (Δήμος Γλυφάδας).
21. Την ανάγκη μελέτης των επιπτώσεων της άσκησης θηρευτικών δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς
των θηρεύσιμων ειδών στον ορεινό όγκο του Υμηττού.
22. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για απαγόρευση της θήρας
όλων των θηρεύσιμων ειδών, σε όλη την έκταση των ζωνών του Υμηττού που καταλάμβαναν οι διατάξεις του
π.δ. για την προστασία της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων, για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την εν λόγω περιοχή και τις ασκούμενες δραστηριότητες,

αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) έτος, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2017-2018, στον ορεινό όγκο του Υμηττού που περιλαμβάνεται στα όρια των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Αθηναίων, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Ελληνικού – Αργυρούπολής, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας.
2. Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται επίσης ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η ανάρτηση υπαίθριων
εμπορικών διαφημίσεων.
3. Οι περιοχές της απαγόρευσης απεικονίζονται με συνεχή πράσινη γραμμή στα δέκα σχετικά πρωτότυπα
διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 και σε ένα σε κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν, από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 21724/2011 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση ενσωματώθηκαν στο π.δ. για την προστασία της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 187/Δ΄/ 16-6-2011.
4. Οι οικείες Δασικές Αρχές θα μεριμνήσουν για την άμεση έκδοση των σχετικών Δασικών Αστυνομικών
Διατάξεων και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων