Η απόφαση καθορισμού όρων διεξαγωγής αγώνων δεικτών και ιχνηλατών

0

Με απόφαση του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΟΥ που υπογράφτηκε την 1η Δεκέμβρη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4361/13.12.2017 καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και Ιχνηλατών .

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α’/27.8.1998) “Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών ∆ιευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α΄) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα-Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του Ν.∆. 86/1969 “περί δασικού κώδικα”, του Ν.∆. 996/1971 και του Ν. 177/1975.
4. Την αριθµ. 91613/1073/2-4-1999 απόφαση Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 423/Β΄) περί καθορισµού όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών.
5.Την ΚΥΑ 33318/3028/11-12- 1998 (ΦΕΚ 1289/Β’/28-12-98) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, εναρµόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΕ»όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ΗΠ 14849/853/Ε103/4-4-2008 (β΄645) ΚΥΑ των Υπουργών οικονοµίας και οικονοµικών – ΠΕΧΩ∆Ε και ισχύει σήµερα.
6.Την Κ.Υ.Α. υπ.αριθ.Η.Π.37338/1807/Ε/103/01-09-2010 (Β΄1495) Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΎΑ υπ. αριθµ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (Β΄ 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
7. Την Κ.Υ.Α. αριθ.414985/29-11-1985 (Β΄757) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα αρχικά µε την ΚΥΑ αριθ. 366599/16-12-96(Β΄1188) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της
Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» και αργότερα µε την ΚΥΑ αριθ. 294283/23-12-1997 (Β΄68/1998) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 94/24/ΕΚ του Συµβουλίου και 91/244/ΕΟΚ 97/49/ΕΚ της Επιτροπής», η οποία και κατήργησε την αµέσως προηγούµενη ΚΥΑ (αριθ. 366599/16-12-1996).
8. Τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης”, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 1335/83 (Φ.Ε.Κ 32/Α).
9. Τη Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 2204/94 (Φ.Ε.Κ. 59/Α/).
10. Τις διατάξεις του Ν. 2168/93, άρθρο 1 παρ. 5 (Φ.Ε.Κ. 147/Α) «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» .
11. To άρθρο 5 παρ. 4. 3. περ. β του νόµου 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» .
12. Την αριθµ. 98161/4136/6-4-2009 (ΦΕΚ 637 /Β¨) Απόφαση Υ.Π.Α.Α.Τ «Εµπλουτισµός βιοτόπων µε θηράµατα».
13. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα” που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10.9.1992).
14. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
16. To Π.∆ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .
17. Το Π.∆ 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)»
18. Την υπ’ αριθµ. Υ198/17−11−2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάµελλο» (ΦΕΚ 3722/ Β΄).
19. Το Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων «…και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…» (ΦΕΚ 114/Α΄).
20. Το νόµο 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄) «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄) και ισχύει σήµερα.
21. Τη σχετική εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος,
22. Τo αριθµ. 688/2-12-2016 έγγραφο του Κυνολογικού Οµίλου Ελλάδος µε το οποίο µας κοινοποιήθηκαν απόψεις -προτάσεις για τους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών
23. Την ανάγκη διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών,

Επιτρέπουµε τη διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, µετά από άδεια της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε σκοπό την ανάπτυξη – προώθηση και διάδοση της κυνοφιλίας στην Ελλάδα, την αξιολόγηση των σκύλων για τη συνεχή βελτίωση των φυλών και την καταµέτρηση των πληθυσµών ειδών της άγριας πανίδας, µε τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Α. Στους Α.Κ.Ι. συµµετέχουν µόνο καθαρόαιµοι σκύλοι δείκτες και ιχνηλάτες, που είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά γενεαλογικά βιβλία. Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Κυνολογικό Όµιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).

Β. ∆ιοργανωτές των Α.Κ.Ι. µπορεί να είναι εθνικοί όµιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όµιλοι τοπικού χαρακτήρα, που έχουν αναγνωρισθεί ως σωµατεία από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία της Χώρας και τελούν υπό την αιγίδα του Κυνολογικού Οµίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) . Η υλοποίηση των αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε

Γ. Ρυθµίζουµε τη διεξαγωγή Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και είδος της άγριας πανίδας ως εξής:
1. ∆εν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων στα Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σε περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένου χρόνου επιτρέπεται η διεξαγωγή Α.Κ.Ι δεικτών και ιχνηλατών τους τελευταίους έξι µήνες πριν την άρση της απαγόρευσης ώστε οι αγώνες να συµβάλλουν στην εκµάθηση των θηραµάτων στη διαφυγή.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σε ζώνες εκγύµνασης σκύλων (ΖΕΣ) ως ακολούθως:
2.1 Αγώνες Κυνηγετικών σκύλων δεικτών. Σε περιορισµένες εκτάσεις που καθορίζονται από τις δασικές Αρχές, από 1ης Αυγούστου µέχρι 31ης Μαρτίου του εποµένου έτους, για την πεδινή πέρδικα (Perdix perdix), την πετροπέδικα (Alectoris graeca), τη νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar), το φασιανό (Phasianus colchicus), το ευρωπαϊκό ορτύκι (Coturnix coturnix coturnix), και τη µπεκάτσα (Scolopax rusticola).
Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Α.Κ.Ι, η ειδική απελευθέρωση περιορισµένου αριθµού εκτρεφόµενων ατόµων πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού µε την προϋπόθεση ότι στους βιότοπους αυτούς και σε ακτίνα τριών χιλιοµέτρων δεν υπάρχουν φυσικοί επιδηµητικοί πληθυσµοί αυτών των ειδών ορνιθόµορφων και ότι τα πτηνά αυτά στο βαθµό που είναι εφικτό, θα αποµακρύνονται από τους διοργανωτές των Α.Κ.Ι , µετά τη λήξη των αγώνων, έτσι ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα υβριδισµού ή η πιθανότητα µεταφοράς παθογόνων οργανισµών.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων επαναφοράς, έρευνας και νερού (Ριτρίβερ. Σπάνιελ κ.α)
2.2 Αγώνες Κυνηγετικών σκύλων ιχνηλατών: Σε περιορισµένες εκτάσεις που καθορίζονται από τις δασικές Αρχές, από 1ης Σεπτεµβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου του εποµένου έτους, για το λαγό (Lepus europaeus) και τον αγριόχοιρο (Sus scrofa). ∆εν επιτρέπεται η απελευθέρωση.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων ελληνικών φυλών σκύλων (λαγωνικών)
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνηλατών σε ιδιωτικές αγροτικές και πεδινές εκτάσεις ως ακολούθως:
3.1. Μετά από την έγγραφη συγκατάθεση (υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη, νοµέα ή µισθωτή της έκτασης.
3.2. Από 15ης Σεπτεµβρίου µέχρι 30ης Νοεµβρίου του ιδίου έτους για την πεδινή πέρδικα (Perdix perdix), το φασιανό (Phasianus colchicus) και το ορτύκι (Coturnix coturnix) καθώς και στην περίπτωση ιχνηλατών για το λαγό (Lepus europaeus)
3.3 Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Α.Κ.Ι , η ειδική απελευθέρωση περιορισµένου αριθµού εκτρεφόµενων ατόµων πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού µε την προϋπόθεση ότι στους βιότοπους αυτούς και σε ακτίνα τριών χιλιοµέτρων δεν υπάρχουν φυσικοί επιδηµητικοί πληθυσµοί αυτών των ειδών ορνιθόµορφων και ότι τα πτηνά που απελευθερώνονται στο βαθµό που είναι εφικτό, θα αποµακρύνονται µετά τη λήξη των αγώνων. ∆εν επιτρέπεται η απελευθέρωση θηλαστικών .
4. Σε ελεύθερους κυνηγότοπους και για τις δύο κατηγορίες Α.Κ.Ι σκύλων ∆εικτών και Ιχνηλατών, από την έναρξη µέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου όπου και όταν επιτρέπεται η θήρα, χωρίς να επιτρέπεται η απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας για το σκοπό των Α.Κ.Ι.
5. Στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται µόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόµενα σκυλιά.
Οι κυναγωγοί µπορούν να φέρουν µόνο πιστόλιο αφέσεως αγώνων, που έχει κατασκευασθεί ειδικά για να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζόµενων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
6. Η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. και για τις δύο κατηγορίες δεικτών και ιχνηλατών, θα πραγµατοποιείται παρουσία δασικών οργάνων του τοπικού δασαρχείου ή της ∆/νσης ∆ασών του Νοµού στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο, ή ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία ώστε να προλαµβάνεται τυχόν άσκοπη ενόχληση των ειδών της άγριας πανίδας. Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να µην συµβαίνουν επαναλαµβανόµενα «σηκώµατα», «ξεφωλιάσµατα» του ίδιου πτηνού ή θηλαστικού.
Το αίτηµα της διοργανώτριας αρχής προς την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έγκριση διεξαγωγής Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνηλατών, αποτελεί αποδοχή και δέσµευση από αυτήν, της υποχρέωσης τήρησης τω όρων ευζωίας των κυνηγετικών σκύλων στο πλαίσιο του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
7. Απαγορεύεται η ειδική απελευθέρωσή για τη διεξαγωγή Α.Κ.Ι. ξενικών ειδών και υποειδών, είτε εισάχθηκαν από το εξωτερικό είτε εκτράφηκαν στην Ελλάδα. Επίσης πτηνά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν δεν θα πρέπει να εµφανίζουν συµπτώµατα ασθενείας την ηµέρα χρησιµοποίησής τους.
8. Επιτρέπεται η αγορά πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού από κρατικά εκτροφεία θηραµάτων (εάν υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα) ή από νοµίµως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραµάτων.
Οι ιδιώτες εκτροφείς πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τη νόµιµη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εκτροφείων. Τα θηράµατα κατά τη µεταφορά τους θα συνοδεύονται από το προβλεπόµενο δελτίο διακίνησης καθώς και βεβαίωση κτηνιάτρου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για την άριστη υγεία τους.
Η ειδική απελευθέρωση των θηραµάτων θα γίνεται από 3-µελή επιτροπή που θα συστήνεται για το σκοπό αυτό από την οικεία δασική υπηρεσία και θα αποτελείται από ένα µέλος του διοργανωτή των Α.Κ.Ι., ένα µέλος του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου και ένα δασικό υπάλληλο οριζόµενο από την εποπτεύουσα, οικεία δασική υπηρεσία. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο απελευθέρωσης, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλεται στην εποπτεύουσα τοπική δασική υπηρεσία και θα κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών, και ∆.Π του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Κάθε δαπάνη σχετική µε τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τους διοργανωτές.\

∆. Καθορισµός διαδικασίας χορήγησης άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
1. Το ∆εκέµβριο εκάστου έτους οι ενδιαφερόµενοι διοργανωτές Α.Κ.Ι σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π αίτηµα µε το προτεινόµενο πρόγραµµα αγώνων, το οποίο θα περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες και τις περιοχές διεξαγωγής αγώνων, καθώς και το είδος της άγριας πανίδας στο οποίο θα διαγωνισθούν τα σκυλιά.
Στην περίπτωση που προτείνεται από τη διοργανώτρια αρχή, η υλοποίηση αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων στην ίδια περιοχή, τότε διασφαλίζεται ότι ανάµεσα στις αγωνιστικές δραστηριότητες θα µεσολαβεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, για την αποφυγή πίεσης στους πληθυσµούς της άγριας πανίδας.
2. ∆ύο µήνες, µετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π και στην οικεία ∆ασική Αρχή, που είχε την εποπτεία της διεξαγωγής των αγώνων, έκθεση µε τα αποτελέσµατα των πληθυσµιακών µετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας.
Σε περίπτωση µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτηµα του διοργανωτή
3. Οι κυνοφιλικοί όµιλοι που διοργανώνουν για πρώτη φορά Α.Κ.Ι. θα πρέπει να συνυποβάλλουν
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εγκεκριµένου από το Πρωτοδικείο καταστατικού τους και βεβαίωση
του Κ.Ο.Ε. ότι τελούν υπό την αιγίδα του.
4. Οι διοργανώτρια αρχή των αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων σκύλων, δεικτών και ιχνηλατών διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων του κατόχου ή ιδιοκτήτη του σκύλου (βιβλιάρια, εµβολιασµοί, σήµανση, ιατρική φροντίδα κλπ) όπως κατά περίπτωση καθορίζονται στο νόµο 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον διοργανωτή των αγώνων, δεν
θα ικανοποιείται νέο αίτηµα του εν λόγω διοργανωτή για τα επόµενα δύο έτη .

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων