Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών

0

Με την απόφαση Αριθμ. 4411/138539 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξκης και Τροφίμων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής  διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (Πρόγραμμα) που θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

Όσον αφορά τη εφαρμογή του Προγράμματος στα άγρια πτηνά, συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήματος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει στη δειγματοληψία και εργαστηριακή διερεύνηση μόνο νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε συγκεκριμένα είδη «υψηλού κινδύνου», δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές με σημαντικές εκτάσεις υδατοσυλλογών και έντονη παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις που η επιζωοτιολογική κατάσταση της υψηλής παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών (ΗΡΑΙ) το απαιτεί, όπως για παράδειγμα στο ενδεχόμενο ανίχνευσης της σε πουλερικά ή άγρια πτηνά σε χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα, μπορούν να εφαρμόζονται και συστήματα ενεργητικής επιτήρησης της νόσου, πάντα όμως σε νεκρά ή ημιθανή πτηνά.
Τα είδη των πτηνών που εντάσσονται στο πρόγραμμα και δειγματίζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του περιγράφονται στο Παράρτημα. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, μπορούν να λαμβάνονται δείγματα και από είδη άγριων πτηνών που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα.

ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ

Αξιολογούνται ως σημαντικά και υψηλής προτεραιότητας τα περιστατικά ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών
πτηνών σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες κλπ. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των πτηνών που μπορούν να δειγματιστούν.  
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας στην
αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγμάτων γίνεται από
κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ημιθανών πτηνών.
Από τα ημιθανή ή ανευρεθέντα νεκρά άγρια πτηνά θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται είτε δύο κατ’ ελάχιστο βύσματα, και συγκεκριμένα ένα βύσμα αμάρας και ένα βύσμα στοματοφάρυγγα/τραχείας ανά πτηνό, είτε
ολόκληρα τα πτηνά.
Υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών και μέλη ιδιωτικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε
άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κ.λπ.), συμβάλλουν στην εφαρμογή του Προγράμματος είτε ενημερώνοντας τις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας σε αυτές ολόκληρα πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, πριν την όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα κτηνιατρικά εργαστήρια, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Επισημαίνεται πως κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών).
Τα δείγματα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο Α.2 του Παραρτήματος 2, ώστε να ταυτοποιείται το είδος και η περιοχή προέλευσης τους, και να αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων