Πέρδικες θα απελευθερωθούν στη Δεσκάτη

0

Εγκρίθηκε ο εµπλουτισµός  βιοτόπου µε  Ορεινή Πέρδικα ( Alectoris graeca graeca) σε θέσεις εντός της ∆.Ε ∆εσκάτης του ∆ήµου ∆εσκάτης Π.Ε Γρεβενών µε απελευθέρωση 50 ατόµων και μετά από βεβαίωση της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης ως προς την καταλληλότητα των θέσεων υποδοχής και ως προς την ανάγκη τόνωσης του υπάρχοντος πληθυσμού Ορεινής Πέρδικας.

Η διάθεση-προµήθεια των θηραµάτων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία ιδιωτικά ή κρατικά µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις :
1.Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος των θηραµατικών ειδών που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος ) και στο παράρτηµα Β της αριθµ 98161/4136/29-9-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων .
Η δειγµατοληψία του γενετικού υλικού θα γίνεται παρουσία δασικού υπαλλήλου όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Β.
2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραµάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το ∆ κεφάλαιο (διακίνηση θηραµάτων) της ίδιας απόφασης.
3. Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε ΄ κεφάλαιο της ίδιας απόφασης.

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων