Λαγοί και πέρδικες θα απελευθερωθούν σε περιοχές της Κέρκυρας

0

Εγκρίθηκε ο εμπλουτισμό του βιοτόπου με τα θηραματικά είδη Κυνηγετικού Φασιανού (Phasianus colchicus) και Λαγό (Lepus Europaeus) στην περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Κέρκυρας που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Δασών Κέρκυρας, με απελευθέρωση

Α) Στη θέση Ρεγγίνι: 500 άτομα φασιανού & 8 ζεύγη λαγού,
Β): Στη θέση Καταφύγιο Παντοκράτορα 8 ζεύγη λαγού,
Γ): Στη θέση Κράτασλο 8 ζεύγη λαγού,
Δ): Στη θέση Γαϊδάραινα 500 άτομα φασιανού & 8 ζεύγη λαγού,
Ε) Στη θέση Καταφύγιο Αγ. Ματθαίου: 8 ζεύγη λαγού,
ΣΤ) Στη θέση Μούντενα-Κάμπος-Στρογγυλής: 500 άτομα φασιανού & 8 ζεύγη λαγού, ηλικίας 3 μηνών και άνω, όπως προτείνεται στην έκθεση εμπλουτισμού.

Η απελευθέρωση θα γίνει αρχικά σε κλωβούς προσαρμογή.
Η διάθεση-προμήθεια των θηραμάτων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία με τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• Ο Κ.Σ. Κέρκυρας να αναφέρει άμεσα στις εποπτεύουσες αρχές τα προτεινόμενα εκτροφεία από τα οποία θα ληφθούν οι λαγοί μαζί με τα παραστατικά της νόμιμής λειτουργίας τους (και του εκτροφείου των φασιανών) εάν δεν είναι κρατικά.
• Να τηρηθούν σχολαστικά οι προβλεπόμενες διαδικασίες προμήθειας, διακίνησης και απελευθέρωσης σύμφωνα με την ΥΑ 98161/4136(ΦΕΚ 637/Β΄/6-4-2009), που θα τελούν σε κάθε στάδιο σε απόλυτη γνώση και εποπτεία της αρμόδιας Δασικής Αρχής. Ειδικά να εξασφαλιστεί ο υγειονομικός και γενετικός έλεγχος των ατόμων που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ΄ κεφάλαιο (υγειονομικός και γενετικός έλεγχος) και στο παράρτημα Β΄ της ανωτέρω Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
• Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραμάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το Δ΄ κεφάλαιο (διακίνηση θηραμάτων) της ίδιας Απόφασης.
• Να ενημερωθεί η Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας για το ποιός θα παραλάβει, διακινήσει και απελευθερώσει τα πουλιά από πλευράς Κ.Σ. και να ορίσει αρμόδιο υπάλληλο ώστε στη συνέχεια να παρακολουθήσει την εξέλιξη της απελευθέρωσης προκειμένου να αναφέρει τα ποσοστά επιτυχίας.
• Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τις θέσεις που θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε΄ κεφάλαιο της ίδιας Απόφασης. Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου σε χρόνο όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας των ειδών και σε καμία περίπτωση μικρότερο των 30 ημερών.
Κατά την παραμονή των πτηνών στους χώρους προσωρινής διαμονής και τη διαδικασία εγκλιματισμού τους, να παρθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα υγιεινής και φροντίδας και συγκεκριμένα καθημερινή τροφή και καθαρό νερό, απομάκρυνση περιττωμάτων και άρρωστων ατόμων, φαρμακευτικά συμπληρώματα και κτηνιατρική παρακολούθηση.

Οι δαπάνες υλοποίησης εμπλουτισμού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές
δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του από τη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων