Εμπλουτισμός βιοτόπου με πετροπέρδικες από τον ΚΣ Καλαμάτας

0

Εγκρίθηκε από την Επιθεώρηση Δασών Πελοποννήσου ο εµπλουτισµός βιοτόπου µε Ορεινή Πέρδικα  (Πετροπέρδικα- Alectoris greaca subsp.greaca) στην περιοχή «Ιεράς Μονής ∆ιµιόβης Καλαµάτας», στην ζώνη ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαµάτας του ∆ασαρχείου Καλαµάτας, µε απελευθέρωση 15 ζευγών.

Η προμήθεια των πτηνών θα γίνει  από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία και οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από το ∆ασαρχείο Καλαµάτας προϋπολογισµό του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Το ∆ασαρχείο Καλαµάτας, µετά την ολοκλήρωση του εµπλουτισµού παρακαλείται για την ενηµέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών τόσο στη ∆/νση µας όσο και στο τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων