Εμπλουτισμός βιοτόπων στη Μεσσηνία

0

Εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός του βιοτόπων με  Πετροπέρδικα, Λαγό και Κυνηγετικό Φασιανό στην περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλου που βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δασαρχείου Καλαμάτας και της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας, με απελευθέρωση:
Α) Στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Νικόλαος Πύλου (Πύλου – Μεθώνης): 15 ζεύγη (15Α: 15Θ ) ορεινής
πέρδικας & 10 ζεύγη (10Α : 10Θ) λαγού,
Β): Στην υποπεριοχή Β η οποία περικλείεται μεταξύ των οικισμών Κάτω Αμπελοκήπων (Βλάση Μύλος –
Μηναγιώτικο Φράγμα), Βλασαίικων, Δενδρούλια με απελευθέρωση 40 οικογενειών κυνηγετικών φασιανών
(40Α : 160Β ). θέση Καταφύγιο Παντοκράτορα 8 ζεύγη λαγού,
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις στην ανωτέρω 13. έκθεση ελέγχου της Δασολόγου του  Δασαρχείου Καλαμάτας κ. Θ. Ανδρινοπούλου η

• Ο Κ.Σ. Πύλου θα αναφέρει άμεσα στις εποπτεύουσες αρχές τα προτεινόμενα εκτροφεία από τα οποία
θα προμηθευτεί τα προς απελευθέρωση είδη, μαζί με τα παραστατικά της νόμιμής λειτουργίας τους
εάν δεν είναι κρατικά.
• Θα τηρηθούν σχολαστικά οι προβλεπόμενες διαδικασίες προμήθειας, διακίνησης και απελευθέρωσης
σύμφωνα με την ΥΑ 98161/4136(ΦΕΚ 637/Β΄/6-4-2009), που θα τελούν σε κάθε στάδιο σε απόλυτη γνώση
και εποπτεία της αρμόδιας Δασικής Αρχής. Ειδικά να εξασφαλιστεί ο υγειονομικός και γενετικός έλεγχος
των ατόμων που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ΄ κεφάλαιο (υγειονομικός και
γενετικός έλεγχος) και στο παράρτημα Β΄ της ανωτέρω Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι δαπάνες υλοποίησης εμπλουτισμού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές
δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του από το Δασαρχείο Καλαμάτας.

Να επισημάνουμε το Δασαρχείο Καλαμάτας οφείλει απαραίτητα, μετά την ολοκλήρωση του εμπλουτισμού
παρακαλείται για την ενημέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών τόσο
στη Δ/νση μας όσο και στο τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που ο Κ.Σ. Πύλου ζητήσει απελευθέρωση φασιανών και λαγών στις
ίδιες περιοχές στα αμέσως επόμενα έτη στις ίδιες περιοχές, θα πρέπει παράλληλα να παρουσιάσει
λεπτομερή στοιχεία των απελευθερώσεων που θα έχουν προηγηθεί έως και το έτος 2018. Η απλή αναφορά
που παρουσιάζεται στην έκθεση (παρ 3.3.2 σελ. 39. Αποτελέσματα προηγούμενων απελευθερώσεων), σε
καμιά περίπτωση δεν αποτελεί απόδοση της πραγματικής ισχύουσας κατάστασης που επικρατεί στους
βιοτόπους που προτείνονται για την απελευθέρωση των θηραμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα
υποχρεωθούμε να μην προχωρήσουμε στην έγκριση μελλοντικών εκθέσεων απελευθέρωσης των άνω
περιοχών.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων