Παράταση απαγόρευσης θήρας σε περιοχές του Δήμου Ζαγορίου

0

Μετά από θετικές γνωματεύσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαγορίου,   της Ε΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Ηπείρου και  του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου «Περί συνέχισης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιφέρειας των Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς – Ανθρακίτη – Καβαλλαρίου του ∆ήµου Ζαγορίου, παρατείνεται η απαγόρευση για δυο ακόμη έτη

Στην εν λόγω περιοχή προστατεύονται και αναπαράγονται τόσο  τα προστατευόµενα θηράµατα (αρκούδα-λύκος-ζαρκάδι) όσο και τα επιτρεπόµενα στο κυνήγι όπως λαγός, πέρδικα και  παρά την παρέλευση των πέντε ετών απαγόρευσης και των δύο ακόµη ετών παράτασης απαγόρευσης του κυνηγίου, η πανίδα χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειµένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός.

Με την παράταση απαγόρευσης καλύπτεται η ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών από τις ∆ασικές Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων σε συνεργασία µε τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, που αφορούν στον σχεδιασµό ενός δικτύου απαγορεύσεων σε επίπεδο Νοµού, µε την εκπόνηση µελετών και ερευνών για τον πληθυσµό των θηραµάτων, την βελτίωση των βιοτόπων κ.λ.π., µε στόχο την προστασία, αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστηµάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αρµονική άσκηση των συµβατών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτά.

Η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων ανανεώνει την ισχύ της υπ’ αριθ.74387/27-05-2016 απόφασής και απαγορεύει το κυνήγι όλων των θηραµάτων για δύο (2) ακόµη χρόνια, ήτοι από 31-07-2018 µέχρι 31-07-2020, σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεµµάτων (10.500 στρ.),περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς -Ανθρακίτη – Καβαλλαρίου ∆ήµου Ζαγορίου, Π.Ε Ιωαννίνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 3 του Ν. 177/75. ΦΕΚ
205/Α΄/1975).
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18
του Ν∆ 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της µε αριθµό 414985/1985 (ΦΕΚ
757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων