Την παραχώρηση του εκτροφείου αγριόχοιρων στην “Κοφτερή” Δελβινακίου, ζητά η ΚΟ Ηπείρου

0

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου ζητά να της παραχωρηθεί το εκτροφείο αγριόχοιρων στη θέση «Κοφτερή» ∆ελβινακίου. Ο Δήμος Πωγωνίου στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το εκτροφείο συζήτησε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η ΚΟΗ αναφέρει ότι λόγω της µεγάλης αύξησης του πληθυσµού του αγριόχοιρου αλλά και των προβληµάτων που δηµιουργεί η αύξηση αυτή κυρίως µε τις ζηµιές που προκαλεί το είδος στην αγροτική οικονοµία, το  Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε την υπ. αριθµ. 168588/1391/08.08.2018 (Β΄ 3418) απόφαση, προβλέποντας µεταξύ άλλων απαγόρευση ενεργειών που ευνοούν την αύξηση του πληθυσµού του είδους όπως απελευθερώσεις  και έργα βελτίωσης των ενδιαιτηµάτων του αγριόχοιρου (σπορές και ρίψεις τροφής)

Η Ε΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου προτίθεται, µετά µε την παραχώρηση της έκτασης, να πραγµατοποιήσει µε δικά της έξοδα τις ακόλουθες δράσεις:
1.Καθαρισµοί εντός της έκτασης του εκτροφείου και συντήρηση της υπάρχουσας περίφραξης και κτιριακών υποδοµών.
2. Σύλληψη των αγριόχοιρων που βρίσκονται αυτή τη στιγµή εντός του χώρου του εκτροφείου και διάθεση του κρέατος σε κοινωνικά παντοπωλεία που θα µας υποδείξει ο ∆ήµος.
3.∆ηµιουργία εκτροφείου λαγού µε φυσική εκτροφή.
4.Κατασκευή πυρήνων προσαρµογής φτερωτών θηραµάτων για τις ανάγκες απελευθέρωσης ορεινής πέρδικας και κυνηγετικού φασιανού.
Επίσης οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για την εύρυθµη λειτουργία του εκτροφείου σε υλικά και σε υπαλληλικό προσωπικό θα καλυφθούν από επαγγελµατίες της περιοχής και από δηµότες του δήµου Πωγωνίου.

Σύμφωνα με έγγραφο έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ιωαννιτών, σχετικά µε τις Επιτρεπόµενες χρήσης γης, για το συγκεκριµένο εκτροφείο, µε το οποίο αποφαίνεται ότι από πλευράς  θεσµοθετηµένων χρήσεων ρυθµιστικού χωρικού σχεδιασµού, δεν υφίσταται απαγόρευση της χρήσης, ενώ για τις επιτρεπόµενες επεµβάσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.

Το Δημοτικό Συμβύλιου ενέκρινε την κατ’ αρχήν παραχώρηση του Εκτροφείου αγριόχοιρων στη θέση «Κοφτερή»
της Τ.Κ. ∆ελβινακίου, στην Ε΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων