Εξακόσιοι φασιανοί σε βιότοπους της Άρτας

0

Εγκρίθηκε ο εµπλουτισµός βιοτόπων µε Κυνηγετικό Φασιανό στη θέση «Άραχθος-Βαλαώρα» του ∆ήµου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Η διάθεση-προµήθεια 600 ατόµων φσιανού όπως προτείνεται στην τεχνική έκθεση, θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία ιδιωτικά ή κρατικά µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις 

1.Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός έλεγχος των θηραµατικών ειδών που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος ) και στο παράρτηµα Β της αριθµ 98161/4136/29-9-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων . Γενετικός έλεγχος δεν απαιτείται για τα άτοµα του Κυνηγετικού Φασιανού γιατί πρόκειται για υβρίδιο.
2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραµάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το ∆ κεφάλαιο (διακίνηση θηραµάτων) της ίδιας απόφασης.
3. Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε ΄ κεφάλαιο της ίδιας απόφασης .Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων