Αναλυτικά οι ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020

0

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).
2. Την 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β’/18-12-1985) απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β’/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’/4-2-1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β’/23-4-2007) αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β’/2010) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π.8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β’/2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν. 2637/1998.
4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
(ΦΕΚ 303/Α’/24-12-2003).
5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α’/13-03-1983).
6. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α’/29-11-1974).
7. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση τωναποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α’/26-05-1999).
8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «“Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 2ας Απριλίου 1979», όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».
10. Τις 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994,1592/1998, 590/1998, 2580/2000, 1047/2001 και
2603/2003 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
11. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α’/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε καιισχύει.
12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).
13. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
15. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
16. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) περί «Ανασύσταση των Υπουργείων «και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α’/8-7-2019).
18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019).
19. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 122/Α’/17-7-2019).
20. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2019) Έρευνα – Μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Παράρτημα Καρπενησίου και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Παράρτημα Καρδίτσας και κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ με το αριθμ. 50/19-6-2019 με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας- (τ.Α’). Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. -(τ.Β’). Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. -(τ.Γ’). Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές, Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ., Μπίρτσα Περικλή και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα – Μάιος 2018.
21. Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας κου
Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θέμα:
«Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια και η οποία
προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη διατάραξη
των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπανίδας, 3) την
ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρευσίμων ειδών και την  πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την  κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα
ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.
22. Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας μετά την
πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.
23. Το αριθμ. ΔΥ/17-7-2019 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση: α) Τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. β) Τις προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών, του ΕΛΓΟ Δήμητρα (αριθμ. 1345/28788/8-07-2019), της Κ.Σ.Ε. (αριθμ.:885/4-7-2019) της Ελληνικής Ορνιθολογικής εταιρείας (αριθμ. 19/117/4-07-2019) της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (αριθμ. 1790/5-7-2019). γ) Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.ά. σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της επιστημονικής βάσης ORNIS. δ) Την ανάγκη διατήρησης
των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις
οικολογικές και επιστημονικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.
24. Την επιστολή JURM (2003) 8249ΜΚ/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C-167/03) λόγω συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
25. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί διαγραφής της υπόθεσης C-167/03.
26. Την 97734/4284/14.08.2007 (ΦΕΚ 1657/Β’/ 21.08.2007) απόφαση «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».
27. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.
28. Τις αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στη συγκρότηση συνεργείων
δίωξης ειδών της άγριας πανίδας, στα πλαίσια του άρθρου 259 του ν.δ. 68/1969 για τον περιορισμό πληθυσμών αγρίων θηλαστικών που προκαλούν ζημιές στην αγροτική και δασική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων του αγριόχοιρου και ημίαιμων χοίρων καθώς και του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού στην Λήμνο και Θηρασιά.
29. Την αριθμ. 9/2-08-2016 έκθεση πρακτικών και απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών που συνεδρίασε
το έτος 2016 με θέμα την: «έκφραση απόψεων για τη ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι» μετά από σχετική
παραπομπή του θέματος στο ΤΣΔ από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
30. Το αριθμ. 1661/168631/08-07-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα:
«προτάσεις για τη διαμόρφωση της Ρυθμιστικής απόφασης θήρας 2019-2020», αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020 από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus)
μέχρι την 10 Μαρτίου 2020. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί. Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ

ΑΙΑ
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ
ΚΥΝΗΓΟ / ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.
Αγριοκούνελο  (Oryctolagus cuniculus) *
20/8-14/9
15/9- 10/3
Όλες
Χωρίς περιορισμό
2.
Λαγός ( Lepus eurooaeus) **
15/9-10/1
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)
3.
Αγριόχοιρος (Sus scrota)
15/9-20/1
Τετ-Σαβ-Κυρ
Χωρίς περιορισμό
4.
Αλεπού (Vulpes vulpes)
20/8-14/9
15/9 – 29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
5.
Πετροκούναβο (Maries foma)
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ: ΥΔΡΟΒΙΑ & ΕΔΑΦΟΒΙΑ
1.
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
20/8-14/9
15/9 -10/2
Όλες
Δέκα (10)
2.
Φάσα (Columba palumbus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
3.
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
20/8-14/9
15/9 – 20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
4.
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
20/8-14/9
15/9 – 20/2
Όλες
Δώδεκα (12)
5.
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όλες
Οκτώ (8)
S.
Τσίχλα (Τurdus philomelos)
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά από όλα τα είδη)
7.
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όλες
8.
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
9.
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
10.
Κότσυφας (Turdus merula)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όλες
11.
Καρακάξα (Pica pica)
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
12.
Κάργια (Corvus monedula)
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
13.
Κουρούνα (Corvus corone)
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
14.
Ψαρόνι (Stumus vulgaris)
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
15.
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
15/9-29/2
Όλες
Δέκα(10)
16.
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) ***
1/10-15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Δύο (2)
17.
Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) ****
1/10-15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τέσσερα (4)
18.
Φασιανός (Phasianus s.p.)
15/9-31/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1.
Σφυριχτάρι (Anas penelooe)
15/9-10/2
Όλες
Δώδεκα (12)
[Συνολικά από όλα τα είδη]
2.
Κιρκίρι (Anas crecca)
15/9-31/1
Όλες
3.
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
15/9-31/1
Όλες
4.
Σουβλόπαπια (Anas acuta)
15/9-10/2
Ολες
5.
Σαρσέλα (Anas querquedula)
15/9-31/1
Ολες
6.
Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
15/9-31/1
Ολες
7.
Κυνηγόπαπια (Aylhya ferina)
15/9-31/1
Ολες
8.
Τσικνόπαπια (Aythya (fuligula)
15/9-31/1
Όλες
9.
Φαλαρίδα (Fubca atra)
15/9- 10/2
Όλες
10.
Ασπρομετωπόχηνα (Anser albrtrons) *****
15/9-31/1
Όλες
11.
Νερόκοτα (Gallinula cloropus)
15/9-31/1
Όλες
Δέκα(10)
12.
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
15/9-31/1
Όλες
Δέκα (10)
13.
Καλημάνα (Vanellus vanellus)
15/9-31/1
Όλες
Δέκα (10)

Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (26) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5.
*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR
2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10.
***** Απαγορεύεται η θήρα [Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β’/23.02.2012) κοινή υπουργική απόφαση στη λίμνη
Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και στο
Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της
λίμνης Δοιράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 12330003)].

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2019 μέχρι και 20.01.2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepuseuropaeus) και του Αγριόχοιρου (Susscrofa).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Susscrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2019
μέχρι 20.01.2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2020 μέχρι 28.02.2020 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2019 – 14.9.2019 στις Περιφερειακές ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.
7. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Νήσο
Τήλο.
8. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2,
Α1, Β1 του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς», σύμφωνα με την 172337/1266/26-7-2018 (ΦΕΚ 3120 Β’)
απόφαση ΥΠΕΝ.
9. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
10. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών της παρούσας απόφασης, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο), επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: (Κυριακές): 15.09.2019, 22.09.2019, 29.09.2019, 06.10.2019, 13.10.2019, 20.10.2019, 27.10.2019 και 03.11.2019, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους.
β) Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς)Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2019 έως 30.11.2019 και μόνο τις
ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος όπου επιτρέπεται από η θήρα από 15.09.2018
έως 30.11.2018 μόνο τις ημερομηνίες: 14.9.2019, 15.9.2019, 21.9.2019, 22.9.2019, 28.9.2019, 29.9.2019,
5.10.2019, 6.10.2019, 12.10.2019, 13.10.2019, 19.10.2019, 20.10.2019, 26.10.2019, 27.10.2019, 2.11.2019, 3.11.2019, 9/11/2019, 10/11/2019, 16/11/2019 και 17/11/2019, 23/11/2019 και 24/11/2019 και 30/11/2019.
γ) Στη Νήσο Γαύδο και στη Γαυδοπούλα η θήρα επιτρέπεται μόνο τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή μέχρι
τις 30 Νοεμβρίου.
δ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της 97734/4284/14.08.2007 (ΦΕΚ 1657/Β’/21.08.2007) απόφασης «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2019 έως 14.09.2019.
11. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του
Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την 40390/1-10-2009 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 446 Δ’).
12. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της 161977/2659/19-10-2017 (ΦΕΚ 3885 Β’)
απόφασης του ΥΠΕΝ, περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα
Γουδή – Ιλισσίων».

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας
ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την
414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β’/18.12.1985) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β’/23.2.2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί δασικές απαγορευτικές αποφάσεις κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών
τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν
εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού.
1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.11 Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα
θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969.
Για την ισχύ της απαγόρευσης, απαιτείται η, με βάση την παρούσα ρύθμιση, έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή,
ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ., αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού
προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις
Νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού,
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων