Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

0

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του
ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α’/29-7-2003).
2. Την 25234/1637/7-4-1976 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 640/Β’/4-5-1976), άρθρα 4 παρ. 4, 11 παρ. 2i και 23 παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», άρθρο 18 παρ. 2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας», άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Καταστατικό Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας».
3. Τις 3942/2001 και 3943/2001 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
5. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
6. Το π.δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22.09.2015).
7. Το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α’/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το π.δ. 24/2015 (Α’ 20) «Περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.».
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α’/8-7-2019).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 122/Α’/17-7-2019).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Το αριθμ. 769/22-5-2019 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας περί «καθορισμού ετήσιας
συνδρομής των κυνηγών – καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το έτος 2019-2020».
14. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών -μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο, Κυνηγετικών Συλλόγων», στο ποσό των εξήντα πέντε
(65) ευρώ.
2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ως ακολούθως:
α. ποσοστό 7,69% (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία και
β. ποσοστό 69,23% (ήτοι ποσό 45,00 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα,
από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το
Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.
3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για
την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας.
6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων
και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού τους.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων