Απαγόρευση θήρας στην χερσαία και υδάτινη περιοχή της λίµνης «Παµβώτιδας»

0

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων ανανεώθηκε η ισχύς της υπ’ αριθµ.60975/2212/18-09-2014 απόφασης, της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας και απαγορεύτηκετο κυνήγι όλων των Θηραµάτων για πέντε(5) ακόµη έτη σε έκταση είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων στρεµµάτων (29.600 στρ.), στην χερσαία και υδάτινη περιοχή της λίµνης «Παµβώτιδας» Π.Ε Ιωαννίνων.

Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ηµεροµηνία της
δηµοσίευσής της και λήγει στις 31-07-2024 .

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων