Ολική απαγόρευση κυνηγίου στην Ελαφόνησο

0

Με απόφαση του Δασαρχείου Μολάων απαγορεύτηκε η άσκηση θήρας όλων την θηρεύσιµων ειδών για τρία (3) έτη, ήτοι από της απόφασης στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µέχρι την 01-10-2022, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας της νήσου Ελαφονήσου, ∆ήµου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας, η οποία καταλαµβάνει επιφάνεια 18.017 στρεµµάτων και οριοθετείται περιµετρικά από θάλασσα.
Επισυνάπτεται απόσπασµα χάρτη εκδόσεως Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50.000 (σε σµίκρυνση), περιοχής Ποταµού, αρ. φύλλου 311, στο οποίο απεικονίζεται η εδαφική περιφέρεια της Νήσου Ελαφονήσου, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις, ενώ τα µέσα µε τα οποία ασκείται η παράνοµη θήρα κατάσχονται και δηµεύονται.
Η εφαρµογή της παρούσας ανατίθεται στη ∆ασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνοµία, στους φύλακες θήρας σύµφωνα µε το αρθ.289 του Ν.∆. 86/1969 και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων