Μέχρι το 2022 απαγόρευση θήρας στο ΚΟΥΡΙ Κοζάνης

0

Ανανεώθηκε η ισχύς της υπ. αριθ. 129176/02-09-2016 (ΦΕΚ. 2940 τ.Β’/15-09-2016) Απόφασης “Απαγόρευση θήρας ορισµένου χρόνου, σε έκταση 30.000 στρ., που περιλαµβάνει τα όρια του καταργηθέντος Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) “ΚΟΥΡΙ” του ∆ήµου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης” και απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραµάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι για τις κυνηγετικές περιόδους 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, σε έκταση τριάντα χιλιάδων στρεµµάτων (30.000,00 στρ.), που περιλαµβάνει τα όρια του καταργηθέντοςΚαταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) “ΚΟΥΡΙ” του ∆ήµου Εορδαίας της, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραµατικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 3 του Ν. 177/75. ΦΕΚ 205/Α71975).
Η τήρησή της ανατίθεται στους ∆ασικούς Υπαλλήλους, στους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους, στις Κυνηγετικές Οργανώσεις, στην Ελληνική Αστυνοµία, και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη.

Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του Ν∆ 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της µε αριθµό 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β71985) κοινής απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων