Ποιά είναι η μέγιστη διάρκεια ζωής των πτηνών;

0

Στο σύγχρονο ανθρώπινο πληθυσμό η πλειονότητα των ατόμων φτάνει στην τρίτη ηλικία ή κοντά σε αυτή. Στα άγρια πτηνά αντίθετα, ελάχιστα άτομα φτάνουν κοντά στο μέγιστο της διάρκειας ζωής του είδους τους. Ένα μεγάλο ποσοστό πεθαίνει πριν καν ενηλικιωθεί, ως νεοσσός, κυρίως από έντονα καιρικά φαινόμενα, ασιτία και άρπαγες. Όσα ενηλικιωθούν αναμένεται να μην καταφέρουν να ζήσουν πέρα από το ένα τέταρτο ή το ένα δεύτερο της μέγιστης διάρκειας ζωής του είδους τους.

Η μέση μέγιστη διάρκεια ζωής ενός είδους εκτιμάται από επανευρέσεις δακτυλιωμένων ατόμων και από άτομα που ζουν σε αιχμαλωσία. Τα Φοινικοπτερόμορφα (φλαμίγκο) και τα Ψιττακοειδή (παπαγάλοι) έχουν τη μεγαλύτερη μέση μέγιστη διάρκεια ζωής (>30 έτη). Τα Στρουθιόμορφα (τσίχλες και άλλα μικροπούλια, εκτός των Κορακοειδών), τα Πυγοποδόμορφα (βουτηχτάρια) τα Ορνιθόμορφα (πέρδικες κ.λπ.) και τα Δρυοκολαπτόμορφα (δρυοκολάπτες) έχουν τη μικρότερη μέση μέγιστη διάρκεια ζωής (<10 ετών). Ενδιάμεσα βρίσκονται τα Χηνόμορφα (είδη πάπιας κ.λπ.) και Πελαργόμορφα (ερωδιοί κ.λπ.) με μια μέση μέγιστη διάρκεια 20-30 έτη, ενώ τα Περιστερόμορφα (περιστέρια κ.λπ.), Γλαυκόμορφα (κουκουβάγιες κ.λπ.), Ιερακόμορφα (γεράκια κ.λπ.), Κορακοειδή και τα Χαραδριόμορφα (παρυδάτια) έχουν μέση μέγιστη διάρκεια των 10-20 ετών.

Πτηνά με μεγαλύτερο σωματικό βάρος ζουν περισσότερο, πιθανόν επειδή έχουν λιγότερους άρπαγες. Τα φυτοφάγα ζουν επίσης περισσότερο από τα σαρκοφάγα και τα παμφάγα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι τα σαρκοφάγα και παμφάγα μπορεί να τραυματιστούν προσπαθώντας να συλλάβουν τη λεία τους, μπορεί να εκτίθενται περισσότερο σε παθογόνους οργανισμούς και επιπλέον έχουν μικρότερη διαθεσιμότητα τροφής σε σχέση με τα φυτοφάγα.

Τα είδη με μεγαλύτερη συνεργασία, όπως είδη που φωλιάζουν σε αποικίες, ζουν περισσότερο.  Μακροβιότερα είναι και τα είδη που φωλιάζουν σε νησιά. Η μικρότερη παρουσία αρπάγων και παθογόνων οργανισμών στα νησιά σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα φαίνεται να συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας τους. Το γεωγραφικό πλάτος, το ενδιαίτημα, η θέση φωλεοποίησης και η μεταναστευτική συμπεριφορά δεν είχαν σημαντικές επιδράσεις.

Μέγιστη ηλικία ειδών πτηνών, όπως έχει εκτιμηθεί από την επανεύρεση δακτυλιωμένων ατόμων στην Ευρώπη (Staav 1998).

Είδος

Ηλικία (έτη-μήνες)
Κορμοράνος Phalacrocorax carbo 21-06
Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax 16-04
Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea 35-01
Λευκός πελαργός Ciconia ciconia 39-00
Κύκνος Cygnus olor 28-07
Ασπρομέτωπη χήνα Anser albifrons 25-03
Σταχτόχηνα Anser anser 23-07
Βαρβάρα Tadorna tadorna 18-11
Σφυριχτάρι Anas penelope 19-09
Κιρκίρι Anas crecca 27-01
Σουβλόπαπια Anas acuta 27-05
Πρασινοκέφαλη πάπια Anas platyrhynchos 25-07
Κυνηγόπαπια Aythya ferina 22-03
Όρνιο Gyps fulvus 09-11
Θαλασσαετός Haliaeetus albicilla 22-00
Χρυσαετός Aquila chrysaetos 32-00
Ποντικοβαρβακίνα Buteo buteo 28-09
Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus 23-10
Ορτύκι Coturnix coturnix 11-00
Νερόκοτα Gallinula chloropus 18-07
Φαλαρίδα Fulica atra 20-07
Στρειδοφάγος Haematopus ostralegus 43-04
Καλημάνα Vanellus vanellus 23-07
Μπεκατσίνι Gallinago gallinago 18-03
Μπεκάτσα Scolopax rusticola 11-05
Τουρλίδα Numenius arquata 31-06
Κοκκινοσκελής Tringa totanus 19-06
Φάσσα Columba palumbus 15-10
Τρυγόνι Streptopelia turtur 13-02
Σιταρήθρα Alauda arvensis 10-01
Σταυλοχελίδονο Hirundo rustica 09-09
Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula 17-03
Κότσυφας Turdus merula 16-09
Τσιχλα Turdus philomelos 17-05
Κοκκινότσιχλα Turdus iliacus 09-06
Γερακότσιχλα Turdus viscivorus 10-04
Ελατοπαπαδίτσα Periparus ater 09-04
Καρακάξα Pica pica 15-00
Σταχτοκουρούνα Corvus corone 16-11
Κόρακας Corvus corax 20-05
Ψαρόνι Sturnus vulgaris 22-11
Σπιτοσπουργίτης Passer domesticus 19-09
Τσιφτάς Miliaria calandra 09-10
Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων