Δημοσίευση της 5ης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας για τη βιοποικιλότητα και τη συμβολή των κυνηγών

0

Η 5η έκθεση του Μανιφέστου Βιοποικιλότητας της FACE βασίζεται σε 430 πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι Ευρωπαίοι κυνηγοί και συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι κυνηγοί διατηρούν ενεργά τη βιοποικιλότητα μέσω της διαχείρισης των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, της έρευνας και της παρακολούθησης, καθώς και της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης. Η έκθεση δείχνει ότι οι κυνηγοί επενδύουν σημαντικούς πόρους στη διατήρηση των ειδών και στην αποκατάσταση των υγροτόπων, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και των δασικών οικοτόπων.
Πιο συγκεκριμένα, αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις των κυνηγών συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2020.

Τα ευρήματα αυτής της έκθεσης είναι σχετικά επειδή η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2020 βρίσκεται υπό εξέταση και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για μια νέα στρατηγική της ΕΕ έως το 2030. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το FACE αποφάσισε να επισημάνει τη συμβολή των κυνηγών της Ευρώπης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση δείχνουν ότι πάνω από 135 έργα (31%) εκτελούνται σε περιοχές Natura 2000, το 41% των έργων επικεντρώνεται σε προστατευόμενα είδη και το 50% έχουν σημαντική διάσταση αειφόρου χρήσης.
Αυτό καταδεικνύει τη συμβολή των κυνηγών στην επίτευξη του πρώτου στόχου στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2020, δηλαδή της  Πλήρους εφαρμογή των οδηγιών για τα πουλιά και τους οικοτόπους   

Επιπλέον, το 49% των έργων επικεντρώνεται στη διατήρηση και αποκατάσταση οικοτόπων, το 23% στις πράσινες υποδομές, και το 25% στις υπηρεσίες οικοσυστήματος.
Αυτές οι δράσεις σχετίζονται, ιδίως, με τους στόχους 2 και εν μέρει 3 της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2020, δηλαδή της Διατήρησης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους και της  Αύξησης της συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Πολλά έργα εστιάζονται επίσης στην υλοποίηση του στόχου 5 (χωροκατακτητικά ξενικά είδη) της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2020.
Τα έργα που καταγράφηκαν  καταδεικνύουν τη δέσμευση των κυνηγών στη διατήρηση και τη συμβολή τους στους τρέχοντες στόχους της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση, οι οποίοι στοχεύουν φιλόδοξα στην πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2020 (Στόχος 6).
Μετά την αποτυχία της να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας έως το 2010, η ΕΕ ενέκρινε το 2011, τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, η οποία στοχεύει να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος στην ΕΕ και να βοηθήσει να σταματήσει η παγκόσμια απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2020.

Δυστυχώς, η εφαρμογή της στρατηγικής ήταν ως επί το πλείστον αποτυχία. Υπήρξε κάποια πρόοδος σε τέσσερις στόχους, αλλά η κατάσταση της βιοποικιλότητας στη γεωργία και τα δασικά οικοσυστήματα έχει επιδεινωθεί από το 2010. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε μόνο με τον αριθμό στόχου 5 δηλαδή στην Καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
Είναι προφανές ότι η ΕΕ θα χάσει τους στόχους της για το 2020 και ότι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 θα πρέπει να είναι ισχυρότερη με συγκεκριμένους, νομικά δεσμευτικούς στόχους. Αυτή η έκθεση δείχνει πώς οι κυνηγοί, συμβάλλουν στην υλοποίηση των διαφόρων στόχων και δράσεων που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2020.
Προκειμένου να δοθεί μια επισκόπηση της συμβολής των κυνηγών στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, αξιολογήθηκαν 430 παραδείγματα έργων διατήρησης που έχουν αναλάβει οι κυνηγοί.
Το 2013, η FACE δημιούργησε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της εργασίας που ανέλαβαν οι Ευρωπαίοι κυνηγοί για τη διατήρηση της φύσης. Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε περισσότερες από 430 πρωτοβουλίες που ανέλαβαν Ευρωπαίοι κυνηγοί σε όλη την Ευρώπη.
Το 2015, η FACE δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση, η οποία παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο 181 έργα διατήρησης που περιλαμβάνουν κυνηγούς συνδέονται με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020.
Το 2016  η έκθεση  επικεντρώθηκε στη συμβολή των κυνηγών στην εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τη φύση.
Το 2017, η έκθεση  επικεντρώθηκε στη συμβολή του κυνηγιού στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκτάσεων. Ο λόγος οφείλεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020.
Για το 2018, η έκθεση BDM επικεντρώθηκε στη συμβολή των κυνηγών στην παρακολούθηση της βιοποικιλότητας. Αυτή η επιλογή εστίασης έγινε λόγω του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να υποβάλουν τις εκθέσεις τους και στις δύο οδηγίες για τη φύση σχετικά με την κατάσταση των ειδών και των οικοτόπων που ενδιαφέρουν την ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση όλων των άγριων πτηνών καθώς και άλλων ειδών και οικοτόπων, σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους.
Για το 2019, αυτή η έκθεση επισημαίνει τη συμβολή των κυνηγών στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020. Αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των συγκεκριμένων στόχων και των κατά περίπτωση μελετών που διεξήγαγαν οι κυνηγοί. Θα παρουσιαστούν δεδομένα καθώς και η αξιολόγηση των στόχων και του πώς επιτεύχθηκαν από την ΕΕ.

Η πλειονότητα (79%) των δράσεων των κυνηγών επικεντρώνεται στη διατήρηση ειδών, εκ των οποίων οι περισσότερες ασχολούνται με τα πουλιά και ιδιαίτερα, πάνω από το 41%, ασχολείται με προστατευόμενα είδη. Γενικά, η κατηγορία «προστατευόμενα είδη» καλύπτει τα είδη που προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο και είναι συνήθως μη θηρεύσιμα. Από τις 430 μελέτες περιπτώσεων, 212 (49%) ασχολούνται με τη διατήρηση των οικοτόπων με τους υγρότοπους και τους οικοτόπους να είναι οι πιο συνηθισμένοι.
Γενικά, η διαχείριση (π.χ. διατήρηση και αποκατάσταση) ενδιαιτημάτων / ειδών και η έρευνα / παρακολούθηση είναι οι πιο κοινές δράσεις. Αυτές οι δράσεις συμβάλλουν στη διακοπή της επιδείνωσης της κατάστασης προστασίας των ειδών και των οικοτόπων που καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση.
Πάνω από το 76% των τύπων οικοτόπων που εμπλέκονται σε έργα κυνηγών είναι γεωργικές εκτάσεις και δάση. Αυτές οι δράσεις έχουν θετική συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αειφόρο χρήση των προαναφερθέντων οικοτόπων σύμφωνα με τον Στρατηγικό Στόχο 3.

Σύνοψη των κύριων δράσεων που αναλαμβάνονται από κυνηγούς
Οικότοποι | 49%
Είδη | 79%
Προστατευόμενες περιοχές | 26%
Βιώσιμη χρήση | 50%
Πράσινη υποδομή | 23%
Υπηρεσίες οικοσυστήματος | 25%
Διαχείριση | 69%
Έρευνα / παρακολούθηση | 52%
Επικοινωνία | 39%
Εργασία πολιτικής | 10%
Επιβολή | 7%
Αγορά γης |3%

Οι 5 κορυφαίες χώρες με τα περισσότερα έργα
1. Γαλλία | 165 έργα
2. Ιταλία | 44 έργα
3. Ηνωμένο Βασίλειο | 42 έργα
4. Οι Κάτω Χώρες | 31 έργα
5. Ιρλανδία | 25 έργα

 

5TH BIODIVERSITY MANIFESTO REPORT

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων