Οι νέοι στόχοι της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 και ένα σχετικό σχέδιο δράσης (παράρτημα) – ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

Στόχος του είναι να θέσει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε μια πορεία προς την ανάκαμψη έως το 2030 με οφέλη για τους ανθρώπους, το κλίμα και τον πλανήτη. Είναι επίσης η πρόταση για τη συμβολή της ΕΕ στις προσεχείς διεθνείς διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Στο πλαίσιο μετά το COVID, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας σε μελλοντικές απειλές, όπως επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή , δασικές πυρκαγιές, επισιτιστική ανασφάλεια ή εκδηλώσεις ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της άγριας ζωής και της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων.

Ένα βασικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα θα υποστηρίξει επίσης μια πράσινη ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Κύρια στοιχεία της στρατηγικής για το 2030

Η στρατηγική περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων:

Δημιουργία ενός μεγαλύτερου δικτύου προστατευόμενων περιοχών σε όλη την ΕΕ στην ξηρά και στη θάλασσα , με βάση τις υπάρχουσες περιοχές Natura 2000, με αυστηρή προστασία για περιοχές με πολύ υψηλή βιοποικιλότητα και κλιματική αξία.

Ένα σχέδιο αποκατάστασης της φύσης της ΕΕ – μια σειρά συγκεκριμένων δεσμεύσεων και δράσεων για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030 και τη διαχείρισή τους με βιώσιμο τρόπο, αντιμετωπίζοντας τους βασικούς παράγοντες της απώλειας βιοποικιλότητας.

Ένα σύνολο μέτρων για να καταστεί δυνατή η απαραίτητη μετασχηματιστική αλλαγή : θέτοντας σε κίνηση ένα νέο, ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει καλύτερη εφαρμογή και θα παρακολουθεί την πρόοδο, θα βελτιώνει τη γνώση, τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις και θα σέβεται καλύτερα τη φύση στη λήψη αποφάσεων του κοινού και των επιχειρήσεων.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης για τη βιοποικιλότητα , αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να δώσει το παράδειγμα της επιτυχούς υιοθέτησης ενός φιλόδοξου παγκόσμιου πλαισίου βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων