“Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης, για την κυνηγετική περίοδο 2001-2002”

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 3456

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 “Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λ.π. της Περιφερειακής Ανάπτυξης”.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2 παρ. 1 εδ.δ’, 5 παρ. 7 και 7 παρ. 2 του Ν. 2503/97 “Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ”.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1213/81 “Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 “Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας”.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69 “περί Δασικού Κώδικος” όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Π.Δ. 453/7-24/5-77 “περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές”.
7. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 1041 τ. Β’/20-10-77) “περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. της Νήσου Σαπιέντζας”.
8. Την αριθ. 5872/29-8-97 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου “Τοποθέτηση Πρ/νων Διευθύνσεων Υπηρεσιών κ.λ.π. και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Γ.Γ.Π.Π.)”.
9. Το πρόγραμμα κυνηγίου περιόδου 2001-2002 της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας που συντάχθηκε και θεωρήθηκε στις 20-11-2001 από το Δασάρχη Καλαμάτας Κωνσταντίνο Γεωργιλά καθώς και από 20-11-2001 θεώρηση της Διεύθυνσης δασών Μεσσηνίας αποφασίζουμε.

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα του κυνηγίου της Ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2000-2001 ως κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Σαπιέντζας απαιτούνται:
1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για το Ν. Μεσσηνίας.
2. Η απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.
ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:
Α) Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Αστυν. Ταυτότητας, αριθ. Άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει καθώς και το είδος των Θηραμάτων, Πτερωτά ή Τριχωτά.
Β) Φωτοτυπία της άδειας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση).
Γ) Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.


ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει στις 24 Νοεμβρίου 2001 ημέρα Σάββατο και τελειώνει στις 31 Ιανουαρίου 2002 με δυνατότητα παράτασης μέχρι 28-2-2002.
Ημέρες κυνηγιού ορίζονται: Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή εκτός των ημερομηνιών 24, 25, 26 και 31 Δεκεμβρίου 2001 και 1, 2 και 6 Ιανουαρίου 2002. Επίσης ημέρα κυνηγιού είναι η 3 Ιανουαρίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Η τιμή της Ειδικής άδειας καθορίζεται ως εξής:
Α’ ΤΡΙΧΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ (Αγριοπρόβατο – Αγριοκάτσικο).
α) Για του Μεσσήνιους κυνηγούς 5.000 δρχ.
β) Για του λοιπούς Έλληνες κυνηγούς τους προερχόμενους από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας 7.000 δρχ.
γ) Για τους αλλοδαπούς 8.000 δρχ.
2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 18%.
3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγιού.
4. Ο ομογενής κυνηγός, ο κυνηγός υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο διαμένων στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας αλλοδαπός και ο διπλωματικός υπάλληλος για να κυνηγήσουν στην Σαπιέντζα πρέπει εκτός από την ειδική άδεια που θα βγάλουν, να προσκομίσουν και τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Άδεια κυνηγιού που έχει εκδοθεί στην χώρα μας.
β) Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.
γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
δ) Τριπλότυπο υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση.

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Η διεξαγωγή του κυνηγιού θα γίνεται κατά ομάδες με την παρουσία Δασικού υπαλλήλου.
2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών κατά ημέρα κυνηγιού είναι 12 και ο αριθμός των ομάδων κυνηγών είναι μέχρι 3.
3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην Σαπιέντζα θα γίνεται με μισθωμένο από το Δασαρχείο σκάφος, όμως η δαπάνη μεταφοράς του κυνηγού θα βαρύνει τον ίδιο.
4. Δεν διεξάγεται κυνήγι όταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων κυνηγών είναι μικρότερος του 8, εκτός εάν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους κυνηγούς ολόκληρο το κόμιστρο του σκάφους.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επόμενη της εγγραφής του παρόντος Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν και τηλεφωνικά ή με FAX να “κλείσουν” ημέρα κυνηγιού, με την προϋπόθεση ότι θα αποσταλούν έγκαιρα τα δικαιολογητικά και το χρηματικό ποσόν.
2. Οι κυνηγοί ή αντιπρόσωποι αυτών πρέπει να παραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγιού. Στις περιπτώσεις μη Μεσσηνίων κυνηγών η παραλαβή των αδειών μπορεί να γίνει και την ημέρα κυνηγιού στην Μεθώνη.
3. Σε περίπτωση που ο κυνηγός δεν παρουσιαστεί την καθορισμένη ημέρα κυνηγιού, το τέλος που έχει καταβάλει δεν επιστρέφεται.
4. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ων κυνηγιού ΄λόγω κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας ή απαγόρευσης του κυνηγίου επιστρέφονται στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλει.

ΑΡΘΡΟ 7: ΟΠΛΑ – ΣΚΥΛΙΑ

1. Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) και με γέμισμα μέχρι τρία φυσίγγια.
2. Ο κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιεί ένα σκυλί πτερωτού θηράματος που να υπακούει στο πρόσταγμά του.
3. Για το κυνήγι Τριχωτών θηραμάτων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονοβόλα φυσίγγια.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών συνοδεύεται πάντοτε από τα Δασικά όργανα ης Κυνηγετικής Περιοχής. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
2. Απαγορεύεται η χωρίς ενημέρωση του συνοδού και των υπολοίπων κυνηγών απομάκρυνση από την ομάδα των κυνηγών. Απρόσεκτοι κυνηγοί επικίνδυνοι για την ασφάλεια συναδέλφων των ή υπαλλήλων στερούνται του δικαιώματος εισόδου στην Κυνηγετική περιοχή.
3. Σε περίπτωση τραυματισμού θηράματος και μη συλλογής αυτού καταλογίζεται στον υπαίτιο η αξία του θηράματος.
4. Απαγορεύεται η διαλογή των θηραμάτων. Οι παραβάτες που δεν θα συλλέγουν θηράματα θα υποχρεώνονται στην καταβολή της αξία αυτών και θα στερούνται του δικαιώματος εισόδου στην Κυνηγετική Περιοχή.
5. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών θηραμάτων. Σε περίπτωση τραυματισμού ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος ο υπαίτιος επιβαρύνεται με πρόστιμο 50.000 δρχ. συν την αξία του θηράματος.


ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περ. Πελοποννήσου είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα Κυνηγίου.

2. Σε περίπτωση κακοκαιρίας είναι δυνατόν να καθορίζεται ως ημέρα κυνηγίου η επόμενη μη προγραμματισμένη ημέρα δηλαδή η Δευτέρα και η Πέμπτη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων κατά κυνηγό και ημέρα κυνηγίου όπως και οι τιμές των θηραμάτων φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Είδος θηράματος Αριθμός Κυνηγοί Νομού Άλλοι κυνηγοί Αλλοδαποί κυνηγοί
*Συνολικός αριθμός
•Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 18%
•Τον Ιούλιο 2001 απελευθερώθηκαν 2.000 Πέρδικες στις θέσεις “Άμμος”, “Λαιμός”, “Σπίτι” και “Μαγαζάκια”.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Μετά την λήξη του κυνηγίου ο υπεύθυνος Δασικός υπάλληλος θα εκδώσει τιμολόγιο της Υπηρεσίας και θα εισπραχθεί η αξία των θηραμάτων.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΥΝΗΓΩΝ

1. Η αναχώρηση των κυνηγών από το λιμάνι της Μεθώνης θα γίνεται στις 7.30 – 8.00 και η επιστροφή από την Σαπιέντζα στις 14.00 – 15.00.

2. Επιτρέπεται η είσοδος στην Σαπιέντζα συνοδών των κυνηγών οι οποίοι δεν θα φέρουν όπλο και δεν θα συνοδεύουν σκύλο, δεν θα είναι μικρότεροι των 18 ετών και εφόσον δεν α συμπληρώνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών του σκάφους. Γι’ αυτό πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων η ύπαρξη συνοδού. Το τέλος εισόδου κάθε συνοδού ορίζεται σε 1.000 δρχ.

Καλαμάτα 20-11-2001
Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας
α.α.
Κωνσταντίνος Γεωργιλάς
Δασολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων